فردا 14 استان بارانی می شود
۳۱۶۳۷۸
۲۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۲
۸۰۵۲ 
از امشب ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ بارشی، ﺑﺎرشﻫﺎ در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮبﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ و علاوه بر آن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی واﻗﻊ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎلﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
خبرگزاری مهر: از امشب ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ بارشی، ﺑﺎرشﻫﺎ در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮبﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ و علاوه بر آن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی واﻗﻊ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎلﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮﯾﻦ دادهﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﯽ ﻓﻌﺎل از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﺮﮐﺰ و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ، رﮔﺒﺎر و رﻋﺪوﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫمچنین در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌد، ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧیست. از دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﺑﺎرشﻫﺎ در ﻏﺮب و ﺟﻨﻮبﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﺎنﻫﺎی واﻗﻊ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎلﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺷﺪت اﯾﻦ ﺑﺎرشﻫﺎ، روز دوﺷﻨﺒﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ، ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﺷﻤﺎل ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ، در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﺳﺘﺎنﻫﺎی کهگیلویه و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری، ﻣﺮﮐﺰی، اﯾﻼم، ﻟﺮﺳﺘﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﻏﺮﺑﯽ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ، ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﺷﻤﺎل ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان، اﻟﺒﺮز و ﻗﺰوﯾﻦ است.

سازمان هواشناسی هوای تهران را امروز ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی ﺗﺎ اﺑﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت رﮔﺒﺎر و رﻋﺪ و ﺑﺮق و وزش ﺑﺎد گزارش کرد و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران ۲۱ و ۱۲ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج