الله کرم: کوروش وجود خارجی ندارد
۴۳۰۶۲۳
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۱
۱۵۰۹۶ 
حسین الله‌کرم مطلبی درباره کوروش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.
خبرآنلاین: حسین الله‌کرم مطلبی درباره کوروش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.
 
متن صفحه اینستاگرام حسین الله‌کرم در زیر آمده است:

آيا کوروش وجود خارجى دارد؟

مطلب زير زمانيكه عده اى براى جشن تولد كوروش،كنارمقبره اش رفته بودند در دوبخش تهيه شد.

١- ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻦ؟؟؟ ۲-ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩ، ﭼﺮﺍ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ، ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ " ﻣﺮﺩﻭﮎ" ﺑﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺑﻞﺭﻭ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﮐﺮﺩﻩ ؟

۳- ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ؟؟؟ ﺳﻌﺪﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ،ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺒﺮﺩﻥ؟؟؟ ﻣﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟!  ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ،

ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟؟؟  ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭼﻪ ﮐﺴﯿﻪ؟؟؟ * ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ! ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮﯼ،ﺍﺳﻢ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮﺭﺵ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮﺍﻧﺸﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ! ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﯽ، ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﻮﻥ ﺑﮕﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ، ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ؟

۴- ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﯼ ﺭﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺍﯾﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮﺍﻧﻪ، ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﻡ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ،ﺍﻣﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ، ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﺯﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﻮﺩﻩ،ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻩﺟﺰ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪﺍﯾﺮﺍﻧﻤﻮﻥ!!! ﺣﺘﯽ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﯼ،ﺳﺘﻮﻧﯽ،ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﺎﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻮﺭﻭﺷﻪ!ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭیش ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺷﻪ، ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﺍﺛﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺗﺶﻧﺒﺎﺷﻪ؟؟؟ ۵- ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺒﻌﺸﻮﻥ ﺗﺎﺭیخ ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ ﻭ ﻧﻘﻞ ﮔﺰﻧﻔﻮﻥ ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ‏(ﻉ‏) ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﮐﺸﻒ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ همه ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺒﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ!!! ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ، ﯾﻬﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺷﻒ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯿﺸﻪ ؟ﺍﻭﻧﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ !!!! ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯼ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻗﺒﻠﺶ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻥ؟؟؟
برچسب ها:
انتشار یافته: 225
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
18:58 - 1395/09/06
اگه شما یه سری به پاسارگاد ایران بزنین متوجه آثاری که در زمان کوروش ساخته شده می شین شما یا تاریخ و بلد نیستین یا ایران و نمیشناسین
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
دوران حدود ۵۵۹–۵۳۰ پیش از میلاد
زادروز ۶۰۰ یا ۵۷۶ پیش از میلاد
زادگاه انشان، پارس
مرگ دسامبر ۵۳۰ پیش از میلاد مسیح
آرامگاه آرامگاه کوروش بزرگ
پیش از کمبوجیه دوم
پس از کمبوجیه یکم
همسر کاساندان
کاخ پاسارگاد
دودمان خاندان هخامنشیان
پدر کمبوجیه یکم
مادر ماندانا
فرزندان کمبوجیه
بردیا
آتوسا
آرتیستون
رکسانا
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
یک ماه پیش هم پست انکار کوروش گذاشتین ! دفعه بعد همین نظرات رو ایمیل کن براشون ذهن و انرژی صد تا آدم نگیرین
ما میدونیم اونا چی میخوان اونا هم میدونن ماچی میگیم و چی درست تره
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
شما کجای کاری برادر؟؟؟!!!! یه زمانی بود که بعضیا می رفتن آثار باستانی رو با بمب و تفنگ و نارنجک درب و داغون میکردن !!!!!!!!!!!!!!!! اونوقت شما انتظار داری برن بازدید و تاریخ رو مطالعه کنن؟؟؟؟!!!!!!!!!
حواد
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
بابا تو دیگه کی هستی نابغه قرنی کشف الشهود کردی یک سری هم به اهرام مصر بزن شاید فرعون رو هم فرقون کردی
Iran, Islamic Republic of
19:05 - 1395/09/06
ببخشید آقای کرم میگم چطور تو قران اسمش اومده ذوالقرنین ها بگو دلیل بیار چرا میخوایید تمدن چند هزار ساله ایران رو نادیده بگیرید التماس تفکر
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
خوشحالم ایرانی ها متحد میشن تاریخ رو باز مرور میکنند باور و تاریخ با این اظهارات تغییری نمیکنه رنگ و ماهیت آب با اتفاقی تغییر نمیکنه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
کاری به حرف این ندارم ولی چه ربطی داره تو قرآن اومده ذوالقرنین خب باشه ولی اسمی از کوروش نبرده میتونه یه نفر دیگه باشه
محمد حسین
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
اقای بدون نام 23:46 شما دیگه گندش را در اوردین برای دشمنی با کوروش حتی حاضرید قید تفسیر قرآن کسی مثل علامه طباطبایی را هم بزنید فقط برای این که بدون هیچ پشتوانه بگید کوروش وجود نداشته.
بابا مفسرین شیعه و سنی میگن ذوالقرنین کوروش بوده حالا تو و چند نفر دیگه میخواین بیگین نبوده طوری نیس فقط یک چیز را ثابت میکیند
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
علامه طباطبایی احتمال داده که اون کوروش باشه من هم هیچ حرفی راجع به دشمنی با کوروش نزدم
Iran, Islamic Republic of
19:06 - 1395/09/06
...... کوروش 2500ساله همه میشناسنش و اثار تخت جمشید وپرسپولیس و...از کوروش وجود داره سوما تو کتب یهودی ها و مسیهی ها که قدیمی ترین اثار رو دارن نام کوروش وجود داره و ذوالقرنین در قران همون کوروشه کسانی که از کوروش به بدی یاد میکنن یا کلا کتمانش میکنن مزدوران عربستان و قطر هستن
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
دیگه حالا نه اینقدر
Iran, Islamic Republic of
19:07 - 1395/09/06
........ تاریخ نویسان قبل میلاد همه از بزرگی و مردم مداری از کوروش یاد کرد.افتخار ماست......
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
کوروش پادشاه ایران یک مرد بزرگ و با مرام است نقطه
Iran, Islamic Republic of
19:07 - 1395/09/06
توکه کلا کوروش راردکردی پس منشورکوروش ازکجا،اومده...........
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
کوروش نمونه اش رو تو دنیا نداره
نمیخواد نمونه اش رو باز بیاره
نه میتونه بیاره
Iran, Islamic Republic of
19:09 - 1395/09/06
آقا لطفا برید بیشتر کتاب بخونید
Iran, Islamic Republic of
19:09 - 1395/09/06
همان متنی که مدتی پیش حامد زمانی منتشر کرد را گذاشته.......
Iran, Islamic Republic of
19:10 - 1395/09/06
این حسین الله کرم کی هست؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
منشور کوروش
استوانهٔ کوروش بزرگ یا منشور حقوق بشر کوروش لوحی از گل پخته است که در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به فرمان کوروش بزرگ هخامنشی پادشاه و بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی نگاشته شده‌است.
Iran, Islamic Republic of
19:14 - 1395/09/06
دکتر محمود کویر کارشناس خوب درباره کوروش عزیز و بزرگ ما در منو تو پلاس گفت
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
ساخت منشور کوروش
کوروش بزرگ، بنیان‌گذار پادشاهی ایران و آغازگر سلسلهٔ هخامنشیان، پس از تسخیر بابل، در بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را آزاد اعلام کرد. برای جلب محبت مردم میانرودان (بین‌النهرین)، مردوک که بزرگترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته، او را نیایش کرد و سپاس گفت. او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت.
او تمامی کسانی را که به اسارت به بابل آورده شده بودند گرد هم آورد و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند. کوروش همچنین قوم یهود را نیز از اسارت و بیگاری در بابل آزاد کرد. به دستور کوروش، شرح وقایع و دستورهای وی روی یک لوح استوانه‌ای سفالین نگاشته شد و در معبد مردوک قرار گرفت.
Iran, Islamic Republic of
19:15 - 1395/09/06
منشور کوروش بزرگم حتما مادر سلیمان نوشته
Iran, Islamic Republic of
19:16 - 1395/09/06
احسنت انگلیس برا اعراب سعودی تراشید برا عجم کورش یکسری جاهل هم باورشون شد قیامت باید بجواب بدیم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
باشه تو اصلا راست میگی تو جواب نده
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
متن حاوی روایتی از فتح بابل توسط کورش در ۵۳۹ پ. م. است و با گفتاری از مردوخ ایزد بابلی در مورد جنایت‌های نبونعید، آخرین پادشاه کلدانی، آغاز می‌شود (سطرهای ۴-۸). در ادامه روایتی از جستجوی مردوخ برای یافتن پادشاه شایسته، انتساب کورش به حکمرانی تمام جهان، و عاملیت او در فتح بابل بدون جنگ آورده می‌شود (سطرهای ۹-۱۹).
سپس کورش، با لحن اول شخص، القاب و نسب خود را برمی‌شمرد (سطرهای ۲۰-۲۲) و اعلام می‌کند که صلح کشور را تضمین کرده (سطرهای ۲۲-۲۶) که به موجب آن او و پسرش کمبوجیه مشمول رحمت مردوخ شده‌اند (سطرهای ۲۶-۳۰). او بازسازی معبد، که در دوران زمامداری نبونعید به فراموشی سپرده شده بود، و اجازه‌اش به تبعیدشدگان مبنی بر بازگشت به میهن‌شان را توصیف می‌کند (سطرهای ۳۰-۳۶). در پایان پادشاه بازسازی دفاع شهر بابل را توصیف کرده (سطرهای ۳۶-۴۳) و گزارش می‌کند که به هنگام بازسازی کتیبه‌ای از آشوربانیپال را دید.(سطرهای ۴۳-۴۵)
در حقیقت متن توسط کاهنان مردوخ با تقلیدی از متون کهن نئو-آشوری، به ویژه کتیبه‌های آشوربانیپال نوشته‌شده در بابل، نوشته‌شده‌است. بنابراین، استوانه ساختی به شیوه معمول کتیبه‌های میانرودان دارد و به‌عنوان پی دیوارهای بابل برای یادبود بازسازی‌های کورش در آنجا گذاشته‌شده‌است.
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
خودتی الله کرم؟
ارش
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
این دسیسه که کوروش وجود ندارد دسیسه دولت است زیرا از همان ناحیه احساس خطر میکند درود بر کوروش بزرگ
بدون نام
Germany
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
نخیر دسیسه دلواپسا ست. ...
Iran, Islamic Republic of
19:18 - 1395/09/06
چقدرمنطقی و باذکاوت گفته دمش گرم کوروش وجودی نداشته واگرهم داشته قدرتی نداشته حالااگر کوروش دوستها
جوابی دارند بگن؟
Iran, Islamic Republic of
19:18 - 1395/09/06
اگه کورش وجودخارجی نداره پس ذوالقرنین که درقران ازاونام برده شده کیه مگه کتابی بالاترازقران داریم که ذکرنام ذوالقرنین چندین باردرقران ذکرشده (ذوالقرننین مگه همان کورش نیست؟)
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
نخستین بیانیه حقوق بشر
از طرف بسیاری این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می‌شود در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد و بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
خودت داری میگی که قران میگه ذوالقرنین. تو قران ننوشته کوروش و ننوشته که منظور از ذوالقرنین کوروش است. لابد اگه منظور قران کوروش بود میگفت کوروش نمی گفت ذوالقرنین
بدون نام 23:46
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
البته نوشتار قرآن به صورتیه که در خیلی موارد اسم دقیق شخص رو نمیاره اینکه نگفته کوروش دلیل نمیشه الزاما کوروش نباشه.
Iran, Islamic Republic of
19:18 - 1395/09/06
سلام برمردبزرگ وبی ادعابرادرم الاکرم
پاسخ ها
کر م
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
علیک
Iran, Islamic Republic of
19:18 - 1395/09/06
درود بر کوروش کبیر امرد مرد بزرگ
Iran, Islamic Republic of
19:19 - 1395/09/06
ﺳﻌﺪﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ از خیلی ها هم که دوستشون داری اسم نبردن اما همه آثار رو نخوندی شاید از کوروش اسم برده گوگل سرچ کن
Iran, Islamic Republic of
19:19 - 1395/09/06
تو داستان خیلی چیزا ابهام زیاده .
ولی میدونم اگه نظر بدم چاپ نمیشه
Iran, Islamic Republic of
19:22 - 1395/09/06
هاروت و ماروت چی؟
Iran, Islamic Republic of
19:22 - 1395/09/06
اولا که باید خدمت این عزیز عرض شود که خطوط میخی نوشته شده در مقبره مورد نظر تمام باستان شناسان را گواه این موضوع است که مقبره مورد نظر مقبره کورشه (قابل توجه اشخاصی که سواد تاریخی در حد صفر دارند و حاضر هستند به هر قیمتی دوران قبل از اسلام ایران باستان رو نابود کنند)
در ثانی در آن زمان تا قبل از ترجمه خط میخی مقبره کورش به دلایل سیاسی بسیاری از آثار آن زمان که اماکن مقدس زرتشتیان بود را به حضرت سلیمان منسوب می کردند تا به دست اعراب و دشمنان ایران نابود نشود کما اینکه حتی تخت جمشید را به تخت سلیمان نبی منسوب نموده بودند

با وجود پژوهش‌های ارزشمند، درباره شاهنامه و تاریخ ایران، هنوز عده‌ای بیان می‌کنند که از کوروش و هخامنشیان در شاهنامه یاد نشده است! حتی برخی از این گفته‌ها بهره می‌برند و به کوروش ستیزی می‌پردازند.
مشخص نیست از چه رو این حساسیت تا این حد برای کوروش وجود دارد، در حالی که نام بسیاری از پادشاهان ایران که وجود آن‌ها در تاریخ ایران به اثبات رسیده، به صورت مستقیم و دست نخورده در شاهنامه نیامده است.
در ادامه خواهیم دید که روایت‌های مربوط به کوروش در جای جای شاهنامه به چشم می‌خورد. تعجب آور است که برخی اسکندر شاهنامه را بدون چون و چرا همان الکساندر مقدونی می‌دانند اما کوروش را کیخسرو نمی‌دانند! آشکار است که کیخسرو در شاهنامه بیشترین آمیختگی را با کوروش بزرگ دارد.
در این بحث چند نکته وجود دارد. اول آنکه نباید اسطوره‌ها را با دید صرفا تاریخی نگاه کنیم بلکه اسطوره‌ها آمیختگی‌هایی با تاریخ داشته‌اند نه آنکه تاریخ را عینا نقل کنند. هر کدام از داستان‌های اسطوره‌ای ویژگی‌هایی دارند که باید این ویژگی‌ها را مورد توجه قرار دهیم و بعد جنبه‌های تاریخی را استخراج کنیم. همچنین نباید فراموش کنیم که حکیم ابوالقاسم فردوسی بعد از گذشت هزاران سال از دودمان‌های ایران باستان، پس از تهاجمات بزرگ به ایران و سلطه آنها بر ایرانیان، شاهنامه را سرود، آن هم در زمانی که بسیاری از آثار باستانی در دسترس نبودند و کتیبه‌ها رمز گشایی نشده بودند.
این بحث را در بخش‌های زیر بررسی می‌کنیم:
– آثاری که از زیر خاک یافت شدند و دانش ما را افزایش دادند
– اسطوره‌ها چگونه شکل می‌گیرند؟!
– تهاجم و سلطه بیگانگان، نابودی داده‌ها، آمیختگی روایت‌ها در شاهنامه
– پیشدادیان و پیش از تاریخ، کیانیان و هخامنشیان
– نام‌های شاهنامه و نام پادشاهان
– بررسی نام کوروش
– کوروش و فریدون
– کوروش و کیخسرو
– کوروش، فریدون یا کیخسرو؟!
آثاری که از زیر خاک یافت شدند و دانش ما را افزایش دادند
این روزها همه می‌دانیم که به کمک پیشرفت فناوری و یافته‌های باستان‌سناسان، اطلاعات ما درباره دوران باستان تاریخ بشر خیلی بیشتر از مردمان کهن از جمله مردمان ایران در سده‌های پس از اسلام شده است.
برای مثال این روزها آثار فراوانی از تمدن سومر در دسترس است که پژوهشگران روزگار کهن اصلا با آنها آشنا نبودند و به طور کلی با تمدن سومر آشنا نبودند.
رمزگشایی خطوط میخی که در چند قرن اخیر حاصل شده است، دانایی ما درباره تمدن‌های باستانی را بسیار بسیار افزایش داده است.
با آنکه منابع تاریخی و اسطوره‌ای درباره هخامنشیان سخن گفته‌اند و این بسیار ارزشمند است، اما یافته‌های نوین، تحول بزرگی در آگاهی ما از هخامنشیان به وجود آورد و مشخص شد خیلی از نوشته‌های سنتی (چه نوشته‌های ایرانیان و چه نوشته‌های غیر ایرانیان) دقیق نیستند و حتی گاهی نادرست هستند. برای مثال یافت شدن استوانه کوروش در سال ۱۸۷۹ میلادی اتفاق بسیار شگفت آوری بود و به تاریخ پژوهی درباره کوروش کمک شایانی کرد.
تا همین چند وقت پیش ما اصلا از تمدن بزرگ جیرفت اطلاع نداشتیم و اتفاقات عجیب و غریبی باعث شد که آثار فراوانی از جیرفت به دست بیاید و فرضیات پژوهشگران درباره نخستین تمدن‌های بشری را با چالش روبرو کرد.
سطحی نگری است که بگوییم چون شخص یا اشخاصی در دوران کهن زندگی می‌کردند پس باید اطلاعاتشان از تمدن سومر، جیرفت، کوروش و هخامنشیان بیشتر از ما باشد. در صورتی که با کمک یافته‌های نوین، اطلاعات ما بسیار بیشتر از مردمان روزگار کهن است.
نام کوروش در کتیبه‌های باستانی به این شکل نوشته شده است:
یونانیان نام او را کوروس (Kuros) نگاشته‌اند که بعدها در لاتین به صورت کیروس خوانده شد و امروز در تلفظ فرانسوی سیروس و در تلفظ انگلیسی سایروس (Cyrus) خوانده می‌شود (ن.ک: خلیلی، ١٣٨٠: ص ۲۲).
پس کوروش نامی است که از کتیبه‌های باستانی -که به زبان باستان نگاشته شده‌اند- به دست آمده و نام‌هایی مانند آن در منابع یونانی و یهودی و… دیده می‌شود. آنچه باعث شده است امروز این شخص را کوروش بنامیم، رمز گشایی کتیبه‌هاست.
با این دگرگونی‌های زبانی نباید توقع داشت که نام این شخص به صورت «کوروش» در شاهنامه آمده باشد، همانطور که نام اَرتَخشَتر بدون دگرگونی نیامده است. اما در شاهنامه فردوسی، پادشاهانی وجود دارند که علاوه بر شباهت نام آنها با کوروش، روایت‌های مربوط به آنها هم با روایت‌های مربوط به کوروش همخوانی دارد. اینجا جایی است که «حافظه جمعی» یاد و خاطره کوروش را در دل خود جای داده است.

کمی مطالعه بد نیست
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
بحث مطالعه کردن نیست بحث حسادت به جایگاه کوروش بین مردمه.
Iran, Islamic Republic of
19:26 - 1395/09/06
اقای الله کرم. گوش کن ببین من چی میگم . درد ملت ما کوروش نیست در ملت ما مدیریت نادرست است . این ملت چون بهشون گفتن کوروش قوانین بجایی داشه دوستش دارن .شما ها هم قوانین را در حق ملت درست ر کنید . بعد مثل کوروش دوستتون دارند .
Iran, Islamic Republic of
19:27 - 1395/09/06
حالا وجود داره یا نداره، فعلا طرفدار و دوستانی داره
Iran, Islamic Republic of
19:31 - 1395/09/06
داعش با همی بدبختیهایشان یک محاسنی هم داشت .منجمله نابودی تاریخ سوریه و عراق .که باید قبول کنیم حمله اعراب به ایران کمتر که نه خیلی عظیمتر از حمله امروز داعش است و سابقه 1400ساله دارد و طبیعی است که فرصت نابودی بیشتر ی داشتند مضافا اینکه بعد از هخامنشیان چند قرن بیگانگان فاتح بنام سلوکیان حکومت کردند و آنها هم دنبال نابودی فرهنگ هخامنشی بودند واز همه بدتر در این سرزمین هرکس به حکومت رسید بطور کل قبلی را محو کرد .آنچنان که الان باید برای دانستن حقیقت 50سال پیش در مضیقه باشیم و آقای الله کرم دنبال 2500سال پیش بیهوده میگردد و نمیدانم با زیر سوال بردن یک افتخار ولو صوری چه بدست میاورد
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
لذت ناراحت کردن ایرانی ها. این چیزیه که بدست میاره.
Iran, Islamic Republic of
19:39 - 1395/09/06
منشور کوروش رو فعلا از لندن پس بگیر زمان بقایی میراث فرهنگی یه مدت اینجا بود نتونست رایزنی کنه نگهداریم
Iran, Islamic Republic of
19:44 - 1395/09/06
مهم اینه که اولین پادشاهی در جهان بود که برای انسان ها به خصوص زنان ارزش قایل شد و منشور حقوق بشر رو نوشت .تازه در کتاب قران هم اشاره ای به کوروش شده که برخی براین باورند که در قران با نام ذولقرنین یاد شده. سوالات در ذهن ما همیشه وجود دارند اما مهم اینه که باید به تاریخ خودمون افتخار کنیم.کوروش کبیر هر دین ویا مذهبی داشت وبه هرچی باور داشت زیاد مهم نیست ،مهم اینه که برای مردم سرزمینش ارزش زیادی قایل بود وبرای اون ها میجنگید.
Iran, Islamic Republic of
19:44 - 1395/09/06
مرگ بر کوروش وطن فروش مملکت رو به اعراب و مغولها و روس ها دو دستی تقدیم کرد
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
مغول؟ روس؟ مگر در زمان کوروش این دو کشور یا این دو قوم به این صورت وجود داشتند خدا شفات بده
ارش
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
کاربر 19 : 44 با این کا منت تو کلی خندیدم همه ضد کوروشها مثل تو هستند اخه مغول و روس زمان کوروش هه هه هه
Iran, Islamic Republic of
19:45 - 1395/09/06
متاسفم که اصلا این خبر را کار کردید
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
واقعا بی جهت کسی که صلاحیت اظهار نظر نداره کتاب نمیخونه تفکر خودشو داره هرچی بگی الکی میخواد با اسم بردن کوروش بزرگ بشه
Iran, Islamic Republic of
19:46 - 1395/09/06
تاریخ ایران بسیار غنی هست اما فرهنگش...!
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
فرهنگ و مرام و مردی که خوب بود فیلم های سیاه و سفید بازتاب مردمش هست تازه فرهنگ تغییر کرده
Iran, Islamic Republic of
19:49 - 1395/09/06
هیچ پاسخی نباید به این آقا داد کسی که تاریخ کشورش را انکار می کند چه انتظاری ازش داشته باشی .فقط منشور کوروش را ببیند
Iran, Islamic Republic of
19:56 - 1395/09/06
کور شود آن چشم که نتونه کوروش بزرگ رو ببینه
Iran, Islamic Republic of
19:59 - 1395/09/06
آقا بیا برو یه خرده مطالعه کن.........
Iran, Islamic Republic of
20:02 - 1395/09/06
وای به حال این مملکت
این اقا حتما برنامه زاویه شبکه 4این هفته دیده و حرفهای اون اقای بیسواد که کوروش نفی میکرد دیده حس کرده باید یه حرفی از خودش بزنه
Iran, Islamic Republic of
20:03 - 1395/09/06
اقای الله کرم شما خوبی...... اصن شما تاریخ دان.....شما دانا.....شما اخرش......فقط خودتو ناراحت نکن واسه پوستت اصن خوب نیست
Iran, Islamic Republic of
20:06 - 1395/09/06
چندروزدیگه این حضرات حافظ ومولاناروانکارمیکنند.......
Iran, Islamic Republic of
20:13 - 1395/09/06
لطفن به خبرهای مربوط نگاه کنین این اقا همونی بوده که ........
Iran, Islamic Republic of
20:14 - 1395/09/06
این کورش کورش کردن را کم داشتیم
لعنت به استعمار انگلیس
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
هنر همون استعمار انگلیس این شد که همین تفرقه که نتیجه اش اظهار نظر شماست ایجاد بشه. چون میدونست خیلی ها نه مطالعه دارند و نه ...
Iran, Islamic Republic of
20:14 - 1395/09/06
من موندم اگر کوروش برای ذهن امثال شما وجود خارجی ندارد،تو چرا خوشحالی می کنید،ضمنا اگر کوروش با آنهمه تاریخ وجود خارجی ندارد،پس کدامیک از شخصیت‌های تاریخی می تواند وجود خارجی داشته باشد؟؟
Iran, Islamic Republic of
20:19 - 1395/09/06
کوروش همان کره رش میباشد که در تاریخ هرودوت چندین بار آمده است کوروش در زبان کردی یعنی کر رش.حالا شما هرچقدر میخواهید انکار کنید.
Iran, Islamic Republic of
20:19 - 1395/09/06
هزار سال قبل از میلاد پیامبر کورش کبیر تمام قران رو در سه جمله خلاصه کرد گفتار نیک پندار نیک کردار نیک.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
اون که شعار دین زرتشته کوروش هم اون رو نگفته. زرتشت قبل از کوروش وجود داشته.د
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
خنده داره شما دقیقا کی هستین که انقدر راحت راجع به قرآن نظر میدین؟مفسر قرآن هستین؟تاریخ اسلام رو کاملا میدونین؟تا چه حد با احادیث پیامبر و امامان آشنایی دارین؟
اصلا انصافا تا چه حد میتونین عربی بخونین؟شما در همین حد نمیدونین که اون سه عبارت شعار زرتشت بوده نه کوروش.البته که زرتشت هم پیامبر بوده و دین خدا یکیه ولیقرآن کتاب آخرین پیامبر خداست و چیزی خیلی بیشتر از یه شعاره
علي
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
يعني خود كورش هم از شما انتظار نداره اينقد فكر كني و خودتو اذيت كني تا يه نظري بدي ...
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
خودتون این رو می نویسید بعد زیرش نظر بدین . کوروش مرام و رفتارش به غیر این سه کلمه هم نیست

۰۹:۲۵ ۰۰:۲۴ ۲۳:۵۸
Iran, Islamic Republic of
20:21 - 1395/09/06
لطفا لاطائلات افراد بی سواد را منعکس نکنید،چرا که جز ایجاد نفرت از ادبیات وتاریخ ایران و افزودن بر فرهنگ تازی وبیگانه ماموریتی ندارند.شما هم اگر جناحی رفتار نمیکنید نظر همه را محترم بشمارید ومنعکس کنید جوابیه مارا.
Iran, Islamic Republic of
20:22 - 1395/09/06
از دوست عزیز بدون نام 19:22 بسیار سپاسگزارم از توضیحی که داده کمی مطالعه بد نیست
Iran, Islamic Republic of
20:23 - 1395/09/06
ما خیلی چیزها را چشم بسته و طبق صحبت دیگران قبول کردیم ومیپرستیم کوروش هم چشم بسته و طبق اسناد قبلی احترم میزاریم و دوسش داریم..........
Iran, Islamic Republic of
20:23 - 1395/09/06
باسلام خدمت همه دوستان
صرف نظر از این نوشتار واینکه کورش وجود دارد یاخیر قابل توجه افرادی که بسیار تاکید بر مطالعه کرده اند که توصیه بسیار خوبی است و قابل توجه افرادی که ذوالقرنین را کورش میدانند:
تنها کسی که این احتمال تاکید میکنم " احتمال " را داده که ذوالقرنین همان کورش باشد مرحوم آیت الله علامه طباطبایی است که در تفسیر المیزان مطلبی را بیان فرموده که بنا بر شواهدی این " اجتمال " را فرموده اند و هرگز هرگز ایشان تصریح به به این نکرده اند که ذوالقرنین کورش می باشد - دوستانی که به این صراحت ذوالقرنین را کورش می نامند اگر سندی غیر از این " احتمال " مرحوم علامه دارند ارئه نمایند ضمنا قابل توجه دوستان اهل مطالعه لطفا شما هم در این بخش مطالعه بفرمائید و صرف نطر از مباحث مطرح شده به این صراحت ذوالقرنین را کورش ننامید چرا که 1- خود علامه هم به هیج وجه چنین ادعائی ندارد وصرفا احتمال داده اند 2- طبق روایتی از امام علی علیه السلام که خصوصیاتی ممتاز والهی را برای ذوالقرنین بیان فرموده اند علمای تفسیر قرآن به هیج وجه این مختصات را منطبق با کورش نمی دانند حال چه کورش وجود داشته باشد یا نداشته باشد -اصل عرض بنده عدم انطباق ذوالقرنین با کورش است
Iran, Islamic Republic of
20:24 - 1395/09/06
درک کردن شخصیت بزرگ کوروش لیاقت میخواد ......
Iran, Islamic Republic of
20:27 - 1395/09/06
استاد فکر نمی کنم با چهارکلمه درست باشه یه نامی مثله کوروش را رد کرد اصلا زمان وجای مناسبی برای این بحث نیست لطفا قبل از نوشتن مطلب های این چنینی یه خورده تفکر کنید
Iran, Islamic Republic of
20:27 - 1395/09/06
امام صادق فرمودند خداوند 4 پادشاه جهانی وسیع الجغرافیا خلق کرد 2تا صالح و2تا طالح .ذوالقرنین کوروش که درتلفط مغرب زمین سایروس است .به تایید علامه طباطبایی .ومنجی یهود درعهدعتیق .سلیمان نبی که مشهور است .ظالم ها هم نمرود وبخت النصر. لابدهرودت هم بنظر شما ازطرف انگلیس و آمریکا ی قبل از کشف ! بوده است. چون بنظر شما نماد ملی گرایی است مغضوب است!بیش از4هزارسال تاریخ دارد . نمیدانید. یک ایثارگر
Iran, Islamic Republic of
20:30 - 1395/09/06
متاسفانه خیلی ناراحت کننده س که یه عده که نه محتوای منشور کوروش رو میدونن و نه شناخت دقیقی از کوروش دارن اظهار نظر میکنن!
و با دلایلی که برای خودشون بسیار قانع کننده س میگن که ذوالقرنین همون کوروشه!
#امان_از_جهل_مردم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
مهندس شبهه است .
خودت هم الان از گوگل میای همین رو تایپ کردی
ایا ذوالقرنین کوروش است؟
پاسخ :قرآن‌، داستان ذوالقرنین را در سوره كهف‌، آیات 83 تا 98 بیان كرده و برای او
ویژگی‌هایی را بر شمرده است‌
مفسران در این مطلب اختلاف ‌نظر دارند
برخی او را اسكندر مقدونی و عده‌ای او را "شین هوانك تی‌" و برخی او را کوروش کبیر و دانسته‌اند
حالا تو از کجا فهمیدی نیست یا کسی دیگه اس
Iran, Islamic Republic of
20:32 - 1395/09/06
خوب آقا بین کورش تا زمان ساسانیان تغییرات زبانی زیادی اتفاق افتاد، شما همون دوره سلوکی صد ساله با زبان یونانی رو در نظر بگیر و بعد پارتها و خط هم از میخی به پهلوی و اوستایی تغییر پیدا کرد و در دوره ساسانی هم که مردم عامه از آموزش سواد محروم بودن و خیلی از متون تاریخی قابلیت اینو پیدا نکرد که به همه برسه تا رسید به زمان اسلام و زبان با واژه های عربی مخلوط شد و دیوان سالاران ایرانی خط امروز پارسی رو که خیلیها فکر می کنند عربی هست بوجود آوردند. در نتیجه این همه تغییر، انتظار اینکه شما دقیقا نام کورش رو یا هرچی که نام اصلیش باشه پیدا کنید نباید داشته باشید، کما اینکه نام داریوش هم بصورت دارا و داراب منتقل شد به زمانهای بعدی. این مسئله رو در مورد خیلی از واژه های دیگه هم داریم؛ اما اصل قضیه نفی نمی شه و چنین شخصی بوده. در تورات باب اشعیا نبی هم به کورش و هم به داریوش اشاره شده. لازمه تذکر بدم در منطقه قفقاز هم رود کر وجود داره و ازون نزدیکتر در همین پاسارگاد و مرودشت خودمون رود کر به همین نام از هزاران سال پیش نامیده میشده که اشاره به نام کورش داره.
حالا شما ما رو قبول نداری تشریف ببر المیزان مرحوم علامه طباطبایی تفسیر سوره کهف رو بخون تا شواهد تاریخی و جغرافیایی مبنی بر نام کورش و کر رو پیدا کنی.
United States
20:36 - 1395/09/06
حالا کوروش هر که بود و هرچه هست تعجب این جاست که این جماعت کوروش پرست روزی را بنام کوروش رقم زدند و در آن روز همانند بت پرستان بر آرامگاهی که به کوروش منتسب می کردند سجده کردند !!! و ندانستند که پیشانی بر خاک گذاشتن (سجده) فقط برای پرستش و بندگی خداوند است و برای غیر او بت پرستی است . باشد که توبه کنید شما افرادی که بر ای کوروش بگونه بت پرستان پیشانی بر خاک گذاشتید همانطور که در فیلم های منتشره مشاهده کردیم .
پاسخ ها
بدون نام
Canada
۰۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
رسما فازت چیه الان
ارش
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
من جونم فدای کوروش میکنم زیرا لیاقتش را دارد
Iran, Islamic Republic of
20:42 - 1395/09/06
انکارتاریخ کشور عزیزمان ایران خیانت بارزبه این مردم وطن دوست میباشد آقاکرم لطفا کتاب بخوانیدتاسوادبحث با دانایان داشته باشید
Iran, Islamic Republic of
20:44 - 1395/09/06
درود بر کوروش کبیر .............
Iran, Islamic Republic of
20:45 - 1395/09/06
مگه مطلبی که فرستادم غیر از واقعیت بود که منتشرش نکردید؟ چرا نظرات غیر مستند و غیر منطقی و گاها همراه با توهین که نظر الله کرم رو تایید کردن منتشر کردید ولی نظر من که مستند و منطقی و مودبانه بود نه؟شاید هم بخاطر شرایط مجبوری که سانسور کنی، خلاصه زور و قدرت فعلا دست یکسری افراد خاصه متاسفانه، به امید دموکراسی و آزادی بیان واقعی بصورت یکسان
Iran, Islamic Republic of
20:52 - 1395/09/06
الله کرم میگه توی فردوسی توی شاهنامه از کوروش اسم نبرده اما توشاهنامه اسامی شاهان با حکومت ها با بقیه کتب تاریخی فرق داره مثلا` سلسله هخامنشی به اسم سلسله کیانی شناخته میشه و کوروش همان جمشید کیانی می باشد جمشید جم(کوروش) بنیانگذار ایران....
Iran, Islamic Republic of
20:56 - 1395/09/06
اگه زحمتی نیست به انجیل کتاب عیسی سر بزنید اونجاهم از کوروش نوشته
United Arab Emirates
21:08 - 1395/09/06
به شخصه با راوی این موضوع کاری ندارم و حتی از مخالفانشم.اما منطق میگه اول تحقیق کن بعد بگو .وقتی هیچ مدرکی دال بر وجود کورش به اون صورتی که ما فکر میکنیم نیست این تعصب بیخود هستش که رو هوا بگیم هست و جملات قصار دیگران از ابراهام لینکن گرفته تا بالاتر و به کوروش نسبت بدیم .در،حالی که تنها سند ما یه لوح گلی هستش که اونم مشکل داره و دز درست بودنش تردید هست و گفته های بزرگترین تاریخ نویس از لحاظ دروغگویی هرودوت اونم بعد قرنها بعد کوروش .اول تحقیق کنید بعد تعصب داشته باشید
Iran, Islamic Republic of
21:13 - 1395/09/06
دوستان حرف الله کرم کاملن منطقی به نظر میاد.یکم از تعصب دور باشیم بهتره
Iran, Islamic Republic of
21:30 - 1395/09/06
درود بر کوروش بزرگ ، در ۷ آبان میلیون ها ایرانی به آرامگاه کوروش رفتند ، نه اینترنت مجانی بود نه غذای نذری و مجانی و نه اتوبوس و قطار مجانی " آنها عاشقانه و خودجوش رفتند .
هیچ قدرتی نمی تونه این حقیقت را انکار و کتمان کنه
سال آینده چندین برابر امسال خواهند رفت .
Iran, Islamic Republic of
21:30 - 1395/09/06
په ایی منشور کوروش مال بابای منه..........
Iran, Islamic Republic of
21:34 - 1395/09/06
درود بر کوروش عدالت گستر.
Iran, Islamic Republic of
21:45 - 1395/09/06
اساسا یک انسان معمولی مانند کورش هر چند هم که پادشاه بسیار بزرگی بوده باشه نمیتونه همون ذوالقرنین باشه چون کارهایی که ذوالقرنین انجام میداده در حد اعجاز بوده و فقط از عهده انسانهای آسمانی و پیامبران ساخته هست طبق روایاتی که از پیامبر اکرم صل الله اومده ذوالقرنین همون امام علی علیه السلام یا یکی از فرزندان معصوم ایشون هست و طبق تحقیقاتی که اخیرا دانشجویان کشور خودمون انجام دادن ذوالقرنین همون امام زمان علیه السلام هست.
پاسخ ها
بدون نام
Germany
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
امثاله تو معتقدن از ایرانی آدم بزرگ در نمیاد. از کجا مطمئنی کوروش آدم معمولی بوده باشه؟
Norway
21:48 - 1395/09/06
یک کمی مطالعه کن برات خوبه چیزی یاد بگیری .
Iran, Islamic Republic of
21:57 - 1395/09/06
محض اطلاع کسانی که میگن ذوالقرنین همان کوروش هست
اول اینکه کدوم عالم دینی و مفسر قرآن این ادعا رو تایید کرده
دوما ذوالقرنین فرزند اسکندر پسر خاله ی حضرت خضر (ع) هست
ثالثا اگه جانبدارانه طرفداری نکنید و کمی در مورد سخنان این آقا تامل کنید بد نیست
و در آخر افترا بدستن به قرآن جز گناهان کبیره و در برابر روز قیامت مسئولید.پس خواهشا نیکانی که خداوند ازشون تو قرآن نام برده رو به شخصیت های افسانه ای نسبت جدید.متشکرم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
فرزند اسکندر پسر خاله ی حضرت خضر؟!!!!!!! اینو از مجا آوردی میشه منبعش رو بگی
Iran, Islamic Republic of
22:00 - 1395/09/06
لطفا تاربخ را ازاول بخوانید ماکه باشما دعوایی نداریم فقط توجه کنید بادقت بخوانید....
Iran, Islamic Republic of
22:00 - 1395/09/06
کوروش یعنی من کوروش یعنی تو کوروش یعنی آریایی پس اگر تو کوروش نمبشناسی یه سری به قلب ما ایرانی های اصیل بزن تا بشناسی
Iran, Islamic Republic of
22:07 - 1395/09/06
برو تاریخ ایران را بخوان
Iran, Islamic Republic of
22:14 - 1395/09/06
در قرآن کریم نوشته شده که ذوالقرنین یکتا پرست بوده کوروش که یکتا پرست نبوده چون مردوک که نام بت بابل هست ستایش کرده است و در ضمن ما به یکتا پرست و شیعه جعفری بودنمان افتخار می کنیم و نه به چیز دیگری
Iran, Islamic Republic of
22:15 - 1395/09/06
این اقا منشور را قبول دارد ولی کوروش را نه......
Iran, Islamic Republic of
22:17 - 1395/09/06
نمی دانم کوروش چه بدی به دوران ما کرده که نا کارامدی ها دیده نمی شود و چه چه و به به می گوییم اما تاریخ سه هزار سال پیش را به چالش می کشیم از خدا شرم کنید تاریخ دوران ما و اختلاس و بیکاری را بدین ایشان با افتخار بنویسد چرا تاریخ سه هزار سال پیش در ایشون رعب و وحشت ایجاد کرده نکنه قراره کوروش زنده بشه جای ایشون را تنگ کنه
Iran, Islamic Republic of
22:21 - 1395/09/06
من کوروش رو قبول ندارم چون ترکم و کوروش به خاندان و قبیله ی ترک که از اون زاده شده بود خیانت کرد چرا آخه هان چه دلیلی داشت حکومتشو با حیله و مکر تاسیس بکنه اون میتونست هم خدا پرست باشه هم ب خاطر خوبی خودش تو جهان معروف بشه با تصرفاتی که کرد چه چیزی ازش به جا مونده هیچی کوروش خودش میتونست منشور حقوق بشر رو بنویسه اما حیف که با یهودیان رابطه داشت
پاسخ ها
kami
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
آخه دانشمند مگه یهود دین حضرت موسی نیست؟؟؟؟
ما با یهودیت مشکل نداریم با رژیم اسرائیل مشکل داریم
تفکر لطفا
Iran, Islamic Republic of
22:23 - 1395/09/06
اگر،واقعا شما ميگيد تو منابع چيزي نيست..پس چطور يهوديها اون رو تو منابع قديمي شون بنام کپرس،ميشناسند..؟؟؟اندکي تفکر
Iran, Islamic Republic of
22:27 - 1395/09/06
برترین ها واقعا این خبره داغه
Iran, Islamic Republic of
22:31 - 1395/09/06
تخم مرغ کیلو چنده?
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
دمتی گرم خیلی باحال بود
Iran, Islamic Republic of
22:38 - 1395/09/06
شاید چون اسم 124 هزار پیامبر تو قرآن نیامده پس آنان هم وجود نداشته اند؟
Iran, Islamic Republic of
22:40 - 1395/09/06
کوروش یعنی ذولقرنین نمیدونی بدون
Iran, Islamic Republic of
22:50 - 1395/09/06
آفرین به دوست گرامی به نام ایرانی خیلی درست گفتن احسنت
Iran, Islamic Republic of
22:50 - 1395/09/06
کوروش دوم یا همان کوروش کبیر یا سیروس و کورس ( برگردان آن از تلفظ های اروپایی ) بنیانگذار و نخستین شاه هخامنشی بود که نزدیک ۳۰ سال در بین سالهای ۵۲۹ تا ۵۵۹ پیش از میلاد بر نواحی گسترده ای از آسیا حکومت میکرد . کورش کبیر در استوانه خود که در بابل کشف شده , خودش را فرزند کمبوجیه و خود را از تبار شاهنشاهی معرفی میکند . والتر هینتس میگوید : کورش سه امپراطوری بزرگ را ساقط کرد : ماد،لیدیه و بابل و آیندگان فراموش نکردند که کوروش هیچ کدام از سه فرمانروا به نامهای آستیاک ٬نه کرزوس و نه نبونعید را نکشت و به تیعید آنها اکتفا کرد و برای آنان زندگی شاهانه ای فراهم نمود .
Iran, Islamic Republic of
22:54 - 1395/09/06
درود خدابر پیامبران راستین بویژه آخرین ذخیره الهی که مارا به وادی ایمان هدایت نمودند.اگر کوروشی وجود دارد یا ندارد واقعیت اینست که طرفدارانی دارد واحترام گذاشتن به عقاید انسانها بر همه واجب میباشد.درود وسلام خدا بر محمد مصطفی واهل بیت مطهرش .
Iran, Islamic Republic of
23:08 - 1395/09/06
....هفت ابان شما نمیتونی این تمدن بزرگ نادیده بگیرید
Iran, Islamic Republic of
23:41 - 1395/09/06
مفسر قران فقط اهل بیت ع هستند وتفسیر طباطبایی از ذوالقرنین صحیح نیست
Iran, Islamic Republic of
23:56 - 1395/09/06
نمیدونم چرا هر کی میخواد معروف بشه، میگه کوروش وجود نداره
Iran, Islamic Republic of
00:12 - 1395/09/07
دوستان عزیز به جای حمله به نویسنده نظرات منطقی بگید هیچ کدوم از سوالات الله کرم به خوبی جواب داده نشده است. مخصوصا ان قسمت که مربوط به اثار به جای مونده از اون دوران است. اصلا توجیه پذیر نیس که بگیم به خاطر جنگ ها تو طول تاریخ از بین رفتن، مگه جاهای دیگه جنگ نبوده چطور اثار زیادی از امپراطوریای دیگه هست?. کوروش وجود داشته ولی نه به این بزرگی که داره وصف میشه. ملت ما دوس دارن همیشه افسانه پردازی کنن
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
اتفاقا بدون نام 19:22 خیلی منطقی جواب دادن
Iran, Islamic Republic of
00:25 - 1395/09/07
عزیزم ذوالقرنین هیچ ربطی به کوروش ندارد واگر اقای طباطبایی در تفسیر المیزان به ذوالقرنین اشاره کرده وتفسیر از ان را کوروش بیان کرده کاملا اشتباه است زیرا در بحار الانوار از مرحوم مجلسی نقل شده که امام علی ع فرمود در مورد اینکه ذوالقرنین چه کسی است ایشان ع فرمودند ذوالقرنین نه فرمانروا بوده ونه پیغمبر بلکه بنده ای بود که برای خداوند بندگی خالصانه نمود وخداوند اورا مورد رحمت خویش قرار داد و به سوی قومش فرستاد وقوم ایشان برای بار اول اورا تکذیب کردند ومدتی از قوم خویش کناره گرفت وباز خداوند برای بار دوم به سویرقومش فرستاد واورا تکذیب کردند وبرای بار سوم خداوند ذوالقرنین را برقوم خویش پیروز گردانید وبر روی زمین تمکینش داد
Iran, Islamic Republic of
00:28 - 1395/09/07
به نقل از سید احمد الحسن یمانی ع که فرمود ذوالقرنین به نوعی در اخر الزمان قائم ع است ودر روایتی در کتاب بحار الانوار از قول امام علی ع که فرمود ذوالقرنین نه پیامبر بود ونه فرمانروا بلکه بنده ای مخلص از بندگان خدای متعال بود که در بین قومش مبعوث شد پس بنابراین تفسیر اقای طباطبایی در مورد اینکه ذوالقرنین کوروش است کاملا اشتباه است
Iran, Islamic Republic of
00:29 - 1395/09/07
در روایتی به سند صحیح امام علی ع فرمود من همان ذوالقرنین هستم ومن نیز مکلم موسی در طور هستم ومن ستاره صبح ومن میزان وتقسیم کننده بهشت وجهنم هستم
Iran, Islamic Republic of
00:30 - 1395/09/07
این الله کرم کی هست. کارشناس تاریخ است. محقق است !؟این اقایان چکاره هستند که در همه مورد اظهار نظر می کنند در مورد علم شیمی. علم فیزیک. واتم وعلم زمین شناسی ومعادن وستاره شناسی وشعروادب وموتور جت واسفالت کف خیابان وگیوه دوزی وزنبورداری ودارو سازی وسلمونی وهمه وهمه نظر میدهند خودراکارشناس میدانند. اقای الله کرم محقق وکارشناس منتظر هستیم تا در مورد عجوج ومعجوج هم افاضات خودرا عنوان فرمایید!!!!!
Iran, Islamic Republic of
00:32 - 1395/09/07
سید احمد الحسن یمانی ع در مورد ذوالقرنین در کتاب متشابهات ج ۳ فرمودند که به نقل از کتاب بحار شیخ مجلسی ره ذوالقرنین نه پیامبر بوده ونه فرمانروا طبق بیان امیر مومنان بلکه بنده ای مخلص از بندگان خداوند بوده که به سوی قومش مبعوث شد ودر نهایت تمکین گرفت و همچنین ایشان ع فرمودند که ذوالقرنین همان قائم ع در اخر الزمان است
Iran, Islamic Republic of
00:38 - 1395/09/07
اون خورزو خانه که وجودخارجی نداره اونوباشب های برره اشتباه گرفتی حاجی
Iran, Islamic Republic of
00:39 - 1395/09/07
حقیقتا تمامی فرمایشات جناب الاه کرم درسته ، لطفا بیایید‌ بدون‌ بغض و کینه و حزب و جناه بندی به فرمایش‌ ایشون‌ گوش‌ بدیم ، بابا اگه این جناب کوروش وجود خارجی داشت‌ تا قبل‌ پهلوی کجا بود؟؟؟؟ چرا هیچ شاعری به خصوص شاهنامه‌ فردوسی از اون نامی نبرده؟؟؟ چرا تو هیچ جای دنیا جز ایران این بابا رد و نشونی نداره؟؟؟؟ مگه امپراطور نبوده؟؟؟؟؟ امپراطور‌ خونه خودش بوده فقط ؟؟؟؟ بابا لطفا تفکر کنید ، درود‌ بر سردار الاه کرم دوست دارم سردار
Iran, Islamic Republic of
00:43 - 1395/09/07
فاجعه ای مثل هلوکاست به دست هر قوم و نژادی و بر علیه هر قوم و نژادی دیگه ای اتفاق بیافتد،یک نوع نسل کشی و عملی کاملا غیرانسانی ست.و نه تنها آنرا نباید انکار کرد بلکه درس تاریخی باید از آن گرفت.ولی این در حالی ست که عده ای آنرا بخاطر مقاصد سیاسی شان انکار میکنند،چیزی که عمر تاریخی اش خیلی کم است و نشانه های زیادی از آن باقیست.حالا چه برسد به انکار 2500سال پیش.اونی که بخواد انکار کنه میکنه.حالا با هر عمر تاریخی اش.
Iran, Islamic Republic of
00:45 - 1395/09/07
کورش اصلا وجود خارجی نداره
یک بت پرست ظالم و خونریز و بی ارزش که در زمان استبداد پهلوی بزرگ شد این حاکم ظالم
Iran, Islamic Republic of
00:47 - 1395/09/07
خخخخخخخخ توی شاهنامه از کورش بنام کیخسرو نام بردن داداچ برو مطالعه کن
Iran, Islamic Republic of
00:53 - 1395/09/07
خودت از منشور کورش حرف میزنی بعدهم مگی وجود خارجی نداشت؟ واقعاکه
Iran, Islamic Republic of
00:55 - 1395/09/07
این الله کرم بعضی وقتها حرفایی میزنه
آدم کفری میکنه.
چرا اینقدر خودت عذیت میکنی برادر.
من فقط درمورد حرفایی که راجب اون شخص
قاری زدی .خوشم آمد.........
Iran, Islamic Republic of
01:15 - 1395/09/07
گالیله در دادگاه گفت ، من توبه کردم که بگویم زمیین به دور خورشید می گردد ، ولی زمین که توبه نکرده است
حالا شما هم بگو کوروش وجود نداشته ، ولی دنیا می دونه که وجود داشته ،،،،
اره داداش این جوریاس
Iran, Islamic Republic of
01:15 - 1395/09/07
من نمیشناسمت ولی حرف نزن الحمدالله دیه مردم اگاهن تو داری به پدر جد ما توهین میکنی
Iran, Islamic Republic of
01:23 - 1395/09/07
کوروش با سخنان گهر بارشان فتح الفتوح قلب های هر ایرانی ست اینکه (الله کرم ) کوروش و مقبره اش را هم نادیده بگیرد باید گفت : کوروش با هر کودکی که از یک مادر ایرانی به دنیا می آید با آن نوزاد متولد می شود ...
و با فوت کردن هیچ وقت خورشید خاموش نمی شود و اینگونه رفتارهای نسنجیده شدیدا نتیجه عکس خواهد داد
Iran, Islamic Republic of
01:58 - 1395/09/07
سلام.من یه جمله میگم.خدا وکیلی شماها که این همه دارید خودتونو به در و دیوار میزنید برای اثبات بود و نبود کورش چقدر برای اثبات اسلام نظر دادیز،کامنت گذاشتیز یا مباحثه کردید؟چقدر برای اثبات پیامبر اسلام اقدام و مطالعه و ارشاد کردید؟چقدر برای حقانیت علی و اهلبیتش دلیل و مدرک آوردید؟چقدر برای مظلومیت حسین و زینب تبلیغ کردید؟بابا دست بردارید.کی میخوابم اونی باشیم که خدا میخواد؟کی باید راه را از بی راهه تشخیص بدیم.آقا،عزیز،حق طلب،اینا همه حاشیه است.همه انحرافه.چرا؟واسه اینکه اسلام ناب محمدی بشه دغدغه هیچمه ما.واسه اینه که مظلومیت علی و فاطمه توی همون خرابه کوفه بمونه و حقانیتش جار زده نشه.برای اینه که آزاد مردی حسین و شیر زنی زینب پای مال بشه.واسه اینه که اگه پارسال پیاده روی اربعین بیست میلیون بوده،امسال بشه نوزده میلیونو نهصد و نودو نه هزار نفر.آره واسه اینه که تو امام زمانتو بیخیالش بشی.بکی بابا من که پارسم چه ربطم به عرب؟آره آقا جون واسه اینه که الان توی یه نقطه ای از جهان بابت مسلمون بودن باید گوش تا گوش سر ببرند به ناموس تجاوز بشه و تو اینجا سنگ کورش خیالاتتو به سینه بزنی.واسه اینه که جوون ایرانی را از شمالی ترین نقطه کشور به جنوبی ترین نقطه کشور بکشه یه شب تا صبح توی سرما به خودش بلرزه که فردا تولد کورشه.چرا توی شب تولد امام زمان این همه از خودت مایه نمیذاری؟آره همش واسه اینه که تو یه روزی هوس نکنی که امشبو بری هیئت و برای دلت از حسین و کربلا یا از علی و شب قدر بگی...آره آقا جون ببینیم،بفهمیم که داریم توی زمین حریف بازی میکنیم.....
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
من با حرفهای شما موافقم که ما برای دینمون کم گزاشتیم.ولی دونستن تاریخ هم در جای خودش مهمه واینکه من تاریخ کشورم رو بدونم منافاتی با دانستن حقایق دینم نداره
Iran, Islamic Republic of
02:28 - 1395/09/07
امثال اینها .. نیستند که بخواهند در مورد کوروش بزرگ اظهار نظر کنند.
Iran, Islamic Republic of
02:35 - 1395/09/07
خخخخ مطلب طنز جالبی بود
الله کرمی کیه دیگه؟در مورد خودش بنویسید بشناسیم
والله من که اولین باره اسمشو میشنوم
نظر خاصی هم در موردش ندارم
Iran, Islamic Republic of
03:02 - 1395/09/07
نتیجه کارایی که امثال کوروش انجام دادند باعث شده شما داخل یک مملکت به نام ایران وجود داشته باشید و غرور و غیرت داشته باشید تا بتوانید با افتخار تاریخ این مملکت رو به سخره بگیرید غیرت امثال کوروشه که الان تو خون ملت ما جریان داره کوروش بر خلاف حاکمان دوران خودش کسی را به بردگی نگرفت بلکه برای آزادی بردگان تلاش کرد و هر کجا که رفت به رسومات و ادیان دیگر احترام گذاشت و این صفات شخصیتی از هر نثل به نثل دیگه در هر ایرانی به ارث رسیده وخواهد رسید و امثال شما نمیتوانید این صفات را از روح ایرانی ها پاک کنید درود بر ایران و مردمان شریف ایران.
Iran, Islamic Republic of
03:04 - 1395/09/07
این چکاره هست که اظهار نظر کرده؟؟؟؟ خیلی جدی نگیرین اینا مخالف تمدن ایران آریایی هستن ولی کورش در قلبهاس این حرفها هم خللی در دوست داشتن کورش بزرگ نزد ایرانی اصیل نداره.
Iran, Islamic Republic of
03:22 - 1395/09/07
با خواندن مطلب در یک کلام حیرت زده شدم از استدلال های مندرجه در متن.
Iran, Islamic Republic of
03:28 - 1395/09/07
افتخار ما خوزستانیا اینه که کوروش بزرگ هم جنوبی بوده و در اصل بچه ناف آبادان بوده ولی بعدها بنا به دلایلی نامعلوم امپراطوری آبادان رو به مقصد شهرستان شیراز ترک کرد و اونجا تونست واسه خودش کسی بشه و امپراطوری خوزستان رو با شهرستان شیراز متحد کرد و بعدش نصف دنیا رو هم تحت سلطه خود در بیاره ( عظمت خوزستان و آبادان در آن سنین)
بهرحال دیگه ازما گفتن بود کوروش بزرگ همشهری ما بوده هرکسیم منکر وجودش بشه باید بره ادامه تحصیل بده
هرکسی هم فکر میکنه حرفام جدی نیست حداقل کوروش اصفهانی یا تهرانی نبوده که بچه جنوب بوده دیگه که اینقد خوب بوده حالا خوزستان یا شیراز زیاد تفاوت نداره
Iran, Islamic Republic of
06:05 - 1395/09/07
کوروش یک خیال و توهم بیشتر نیست . چیزی به اسم کوروش وجود خارجی نداشته و نداره ... یه سری ها عشق توهم و خیالن فقط . همین.
Iran, Islamic Republic of
06:22 - 1395/09/07
هرکس که منکر کوروش میشه بیسواده محضه
Iran, Islamic Republic of
06:45 - 1395/09/07
کرم که اطلاعات تاریخی اش در حد معتضد و معمای شاه که فقط دروغ محضه.
Iran, Islamic Republic of
07:31 - 1395/09/07
بهتر است ایشان یکبار تغییر سوره کهف علامه طباطبایی و کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام آیت الله مطهری وتفسیر سوره کهف آیت الله مکارم را بخوانند وبعد اظهار نظر کنند
Iran, Islamic Republic of
07:35 - 1395/09/07
کوروش کبیرافتخارایران وهرایرانی
Iran, Islamic Republic of
07:47 - 1395/09/07
حقیقتا آقای الله کرم درست گفته است چون بسیاری از ادعاهای که در زمان شاه شده برای تاریخ سازی و ساختن موقعیت پرشینهای بنام فارس بوده است و حتی تخت جمشید نیز به شدت مورد سؤال است تا چه رسد موارد دیگر.
Iran, Islamic Republic of
07:58 - 1395/09/07
راست میگه حرفش واقعا حسابیه اصلا کورش نیست
Iran, Islamic Republic of
08:08 - 1395/09/07
ذولقرنین چه ربطی به کوروش داره اخه بعضیا میگن .
-
08:09 - 1395/09/07
کوروش یک مرد عیاش ، و برخلاف گفته ها انسانی بوده که بسیار جنایتها کرده و این مردم بدبخت ایران دارن از اون یک الهه می سازن،شما امیرالمومنین دارید ، امام حسین دارید باز هم کوروش کوروش کنید. ببینم کدومشون شب اول قبر به فریادمون میرسن.!!!!
-
08:21 - 1395/09/07
اسم پدربزرگ من کوروش است.متولد 1300...اسم پدر ایشان هم شهباز بود و اسم مادرشان شهرزاد....
Iran, Islamic Republic of
08:22 - 1395/09/07
کوروش نخواب که همه خوابند... .کوروش کبیر کسیه که تمام دنیا میشناسنش.کتیبه حقوق بشر کوروش بزرگ پدر ایران زمین و شعار زرتشت ... ناظر محترم اگه توام ایرانی هستی نظر منو تائید کن اگه نه ک هیچ
Iran, Islamic Republic of
08:34 - 1395/09/07
سلسله ساسانيان هميشه مفتخر به اين بود كه دنبال كننده سلسله هخامنشيان است.فاصله زماني اين دو سلسله نزديك به 500 سال بود .جالب اينكه از 30 پادشاه ساساني حتي يك مورد اسم كورش را ندارند .من هم نظرم به دور انداختن تعصبات بي جا در علم تاريخ است.
Iran, Islamic Republic of
08:38 - 1395/09/07
بچه کدوم دهاتی؟کوروش2500ساله زنده است.واگربدطینت بود بیشتراز تمام پادشاهان مانیک نام نبود ...کوروش ذاتاتودل مااست.لطفابیشترتاریخ بخونیم
Iran, Islamic Republic of
08:39 - 1395/09/07
من افتخارم اینه که از نژاد بختیارم
Iran, Islamic Republic of
09:13 - 1395/09/07
مردم ایران بسیار ساده دل هستند و این خیلی بده . اکثر متنهایی که تو تلگرام و ... منتشر میکنن نشون میده هنوز هم هرچیزی که بهشون بگی بدون هیچ تحقیقی باور میکنن و نشر میدن و این باعث تاسف
Iran, Islamic Republic of
09:31 - 1395/09/07
پس اینهمه سال منشور حقوق بشر کوروش از کجا اومده؟ ..
Iran, Islamic Republic of
09:39 - 1395/09/07
خدایا کیا شدن کارشناس تاریخ
Iran, Islamic Republic of
09:43 - 1395/09/07
همینه دیگه وقتی هر کی از اسرائیل و روسیه میاد ایران یه سمتی میگیره میخواد منکر تمدن ایران بشن.
Iran, Islamic Republic of
09:49 - 1395/09/07
میگه چرا هر چی مطلب هست منبعش هرودوته؟
اولا هرودوت دشمن کروروش بوده و اتفاقا همین موضوع باعث میشه اعتبارش بره بالا
ثانیا از یه جهت خوب شد داعش به وجود اومد تا امثال شما ببینند که محاجمان به ایران چه کسانی بودند. لابد انتظار دارید کتاب تاریخی هم از گذشته مونده باشه؟
Iran, Islamic Republic of
10:01 - 1395/09/07
فردا میگن کی روش.هم وجود خارجی نداره چون اسمش نزدیک به اسم کوروش بزرگ است
Iran, Islamic Republic of
10:03 - 1395/09/07
فردوسی از منابعی چند در نگارش شاهنامه استفاده نمود، اما در همه ی این منابع، به علت استبداد و سرکوب دوران ساسانیان، هیچ نامی از سلسله و پادشاهان هخامنشی از جمله کوروش به میان نیامده است. هنر فردوسی آن بود که توانست همه ی آن مطالب در منابع متعدد را یکجا جمع نموده، به سخن زیبای شعری آراسته کرده و با دانش، اندیشه ورزی، عدالت مداری، اخلاق، دانایی، حس وطن دوستی و احساس مسوولیت درآمیزد که تا پیش از او سابقه نداشته است.
Iran, Islamic Republic of
10:05 - 1395/09/07
اگر به شاهنامه به دقت نگریسته شود، نه تنها ذکری از کوروش نمی گردد، بلکه هیچ ذکری نیز از پادشاهان هخامنشی و سلوکیان نمی گردد. بلکه تمامی حکومت ها و پادشاهان ذکر شده در شاهنامه، به دوران قبل از این سلسله ها [ دوران اسطوره ای ] و به دوران پس از این سلسله ها یعنی اشکانیان [ کمتر ] و به ویژه ساسانیان اختصاص دارد.
-
10:08 - 1395/09/07
از کرامات شیخ ما این است عسل را خورد و گفت شیرین است......................
Iran, Islamic Republic of
10:09 - 1395/09/07
مطمن هستم که کوروش بوده وآدم خوبی هم بوده چون اگه نبودامروز برسرش بحث نمیشد وعده ای نمی خواستند اورا فراموشی بسپارند.آقای محترم باحلوا گفتن که دهن شیرین نمیشود.باچهارکلمه حرف گفتن که کوروش ازصحنه تاریخ حذف نمی شود.حالا اوبود یانبوده حرفای خوبی می زده کارهای خوبی می کرده نه صرفا چون شاه بوده عده زیادی دوستش دارندوبهش احترام می گذارند.شما اگه مسلمان باشی باید طبق قرآن واحادیث به نظردیگران احترام بگذاری واینگونه بخاطر یک مسئله نه چندان مهم جامعه رامتشنج کنی. اگربوده خدارحمتش کنه وما ایرانیان همون اخلاق ورفتار حسنه خودمان راداشته باشیم.بهرحال فکرمی کنم ابتدا کمی درخودمان بنگریم خودمان رااصلاح کنیم بهتراست. وهمانطور که قرآن می گوید دراحوال پیشینیان بنگریم ودرس بگیریم.نگفته تکذیب کنید.
Iran, Islamic Republic of
10:15 - 1395/09/07
لطفا بدون منبع نظر ندید با نظر الله کرم موافقم. کاملا منطقیه اگه کسیم خواست در این مورد فیلم هایی دارم که باحرف ایشون
صدق میکنه
Iran, Islamic Republic of
10:18 - 1395/09/07
من شاه شاهان افتخارم اینه که از نژاد بختیارم اینو کوروش کبیر گفته چون از نژاد بختیاریه/ نژاد بختیاری تاریخچه ی هفت هزار ساله داره
Iran, Islamic Republic of
10:25 - 1395/09/07
سر دبیر عزیز چرا انها به کوروش توهین میکنند سانسور نمی شه اما ما با سند صحبت می کنیم سانسور میشه چرا
Iran, Islamic Republic of
10:59 - 1395/09/07
در عجبم که چرا تاریخ با افتخارمون را انکار مبکنن
Iran, Islamic Republic of
11:02 - 1395/09/07
البته این را هم بگم این دولت برای سرپوش گذاشتن روی 200 کشته زائران کربلا که مورد حمله تروریستی قرار گرفتند . این حسین الله کرم را علم کردن تا ان حادثه فراموش بشه زیرا مقصر دولت بوده زیرا نه تنها جلوی رفتن به کربلا را نگرفت بلکه مردم را تشویق میکردند
پاسخ ها
بدون نام
Germany
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
ببین کلا دولت روحانی مقصره. مقصره مرگ مادربزرگه منم روحانیه. از بس هوا رو به عمد آلوده کردن قلبش ایست کرد. شتر در خواب بیند پنبه دانه. حالا هی جو بدین که سال بعد یه اصولگرا بیاد سره کار.
ارش
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
مشکل این کشور نه با اصولگر درست میشه نه با اصلاحی
ارش
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
یعنی تا این حد ما ......هستیم نه داداش ما دیگه پای صندوق رای نخواهیم رفت
Iran, Islamic Republic of
11:02 - 1395/09/07
دوستان بهتره کتاب تشیع سرخ تشیع سیاه را مطالعه کنن
-
12:01 - 1395/09/07
گیریم کوروش وجود داشته یا نداشته من و تو کجای کارریم ، کاروان رفت تو در خواب و بیابان در پیش ...
از ما چه میماند به یاد
Iran, Islamic Republic of
12:43 - 1395/09/07
همه اینکه کمتر اسماشون هست شاید به دلیل این بوده که از افرادی که گذشته و عظمت و تاریخ و اعتبار و بزرگی ایران براشون ترس آور و درسرساز بوده می ترسیدند.
Iran, Islamic Republic of
12:53 - 1395/09/07
کوروش بزرگ (کوروش کبیر) ؛ نخستین پادشاه و بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی بود، کوروش به مدت سی سال، از سال 529 تا 559 پیش از میلاد، بر کشور ایران فرمانروایی کرد.

دربارهٔ کوروش تمام مورخان توافق دارند که شاهی بود با عزم، خردمند و مهربان که در موارد مشکل به عقل بیش از قوه متوسل می‌شد و برخلاف پادشاهان آشور و بابل، با مردم مغلوب رئوف و مهربان بود. جنگ و بوی خون او را برخلاف فاتحان دیگر مغرور نکرد و رفتار او با پادشاهان مغلوب لیدیه و بابل سیاست تسامح او را بخوبی نشان می‌دهد.
Iran, Islamic Republic of
13:11 - 1395/09/07
بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد (سعدی)
Iran, Islamic Republic of
13:38 - 1395/09/07
آقای الله کرم.....
باید به عرضتان برسونم اسم پدر پدربزرگ من کوروش بوده و اسم خواهرش آتوسا اگه تو خانواده شما همین آسمان ارزشمندی وجود نداره دلیل براین نميشه که همچین کسانی وجود نداشتن
درضمن فردوسی تاریخی از ایران رو به نظم درآورد که در حال فراموش شدن بود و تاریخ هخامنشیان و کوروش توسط تاریخ نگاران یونانی به زیبایی هرچه تمام تر حفظ شده بود
Iran, Islamic Republic of
13:49 - 1395/09/07
اینایی که میگی کوروش وجود نداشته رو اذیت نکنید اینا همونایی هستن که کشورشون رو به راحتی فراموش کرده و حتی میفروشن
برای اینا تاریخ 1400 سال پیش شروع شد....خخخخخخخخخ
پاسخ ها
اکبر
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
مخصوصا بخش ازدواج با محارم ایرانیها رو که قبل از اسلام وجود داشته
ارش
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
این یه دروغ ازدواج با محارم این یه دسیسه است برای خراب کردن کوروش
ارش
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
جناب ببخشید به اشتباه منفی دادم
Iran, Islamic Republic of
14:13 - 1395/09/07
بالاخره روزی ایران به تاریخ خود خواهد بالید
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
به 1000 سال پیش میخواین افتخار کنین؟یه نگاه به وضع الان کشور بندازین
Iran, Islamic Republic of
14:25 - 1395/09/07
هیچ وقت و هیچ کسی نمیتونه کوچکترین لطمه ای به اقتدار کوروش بزرگ وارد کنه همینطور تا به امروز کسی نتونسته
Iran, Islamic Republic of
14:42 - 1395/09/07
fببخشید شما از کی تا حالا تاریخ دان و تاریخ شناس شدید؟
Iran, Islamic Republic of
15:04 - 1395/09/07
ذوالقرنین یکی از شخصیت‌های قرآن و کتاب مقدس است. بر اساس قرآن، ذوالقرنین، سه لشکرکشی مهم داشت نخست به غرب، سپس به شرق، و سرانجام منطقه‌ای که در آن یک تنگه کوهستانی وجود داشت، او انسان یکتاپرست و مهربانی بود واز طریق دادگری منحرف نمی‌شد و به همین جهت مشمول لطف خدا بود، او یار نیکوکاران و دشمن ستمگران و ظالمان بود و به مال و ثروت دنیا علاقه‌ای نداشت، او هم به خدا ایمان داشت و هم به روز رستاخیز، او سازنده سدی بود، که در آن به جای آجر و سنگ از آهن و مس استفاده شده‌است و هدف او از ساختن این سد کمک به گروهی مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم یاجوج و ماجوج بوده‌است.
داستان ذوالقرنین در قرآن در سوره کهف به این شرح آمده‌است:
و از تو درباره ذو القرنین می‌پرسند. بگو: برای شما از او چیزی می‌خوانم. (۸۳)
ما او را در زمین مکانت دادیم و راه رسیدن به هر چیزی را به او نشان دادیم. (۸۴) او نیز راه را پی گرفت. (۸۵) تا به غروبگاه خورشید رسید. دید که در چشمه‌ای گِل‌آلود و سیاه غروب می‌کند و در آنجا مردمی یافت. گفتیم: ای ذو القرنین، می‌خواهی عقوبتشان کن و می‌خواهی با آنها به نیکی رفتار کن. (۸۶) گفت: اما هر کس که ستم کند ما عقوبتش خواهیم کرد. آن گاه او را نزد پروردگارش می‌برند تا او نیز به سختی عذابش کند. (۸۷) و اما هر کس که ایمان آورد و کارهای شایسته کند، اجری نیکو دارد؛ و درباره او فرمانهای آسان خواهیم راند. (۸۸) باز هم راه را پی گرفت. (۸۹) تا به مکان برآمدن آفتاب رسید. دید بر قومی طلوع می‌کند که غیر از پرتو آن برایشان هیچ پوششی قرار نداده‌ایم. (۹۰) چنین بود؛ و ما بر احوال او احاطه داریم. (۹۱) باز هم راه را پی گرفت. (۹۲) تا به میان دو کوه رسید. در پس آن دو کوه مردمی را دید که گویی هیچ سخنی را نمی‌فهمند. (۹۳) گفتند: ای ذو القرنین، یأجوج و مأجوج در زمین فساد می‌کنند. می‌خواهی خراجی بر خود مقرر کنیم تا تو میان ما و آنها سدی برآوری؟ (۹۴) گفت: آنچه پروردگار من مرا بدان توانایی داده‌است بهتر است. مرا به نیروی خویش مدد کنید، تا میان شما و آنها سدی برآورم. (۹۵) برای من تکه‌های آهن بیاورید. چون میان آن دو کوه انباشته شد، گفت: بدمید. تا آن آهن را بگداخت؛ و گفت: مس گداخته بیاورید تا بر آن ریزم. (۹۶) نه توانستند از آن بالا روند و نه در آن سوراخ کنند. (۹۷)
گفت: این رحمتی بود از جانب پروردگار من و چون وعده پروردگار من در رسد، آن را زیر و زبر کند و وعده پروردگار من راست است. (۹۸)
دربارهٔ شخصیت حقیقی ذوالقرنین که در کتابهای آسمانی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از آن سخن به میان آمده، چندگانگی وجود دارد. کوروش سردودمان هخامنشی، داریوش بزرگ، خشایارشا، اسکندر مقدونی، چین شی هوان، یکی از ملوک حمیر گزینه‌هایی هستند که جهت پیدا شدن ذوالقرنین واقعی، دربارهٔ آنها بررسی‌هایی انجام شده‌است. ابوالکلام آزاد با تفسیر آیات ۸۲ تا ۹۵ سوره کهف دلایل استواری آورده‌است که ذوالقرنین موصوف، کوروش هخامنشی می‌باشد
شماری از فقیه‌های معاصر شیعه نیز کوروش را «ذوالقرنین» می‌دانند. علامه طباطبایی، صانعی و مرتضی مطهری از معتقدان این نظر هستند.در کتاب تفسیر نمونه، نوشتهٔ ناصر مکارم شیرازی نوشته‌شده، از آن جهت به کوروش، ذوالقرنین می‌گفتند که شرق و غرب مال او بود. ابوکلام بیشتر بر موضوع نقش‌برجستهٔ انسان بالدار یکی از ستون‌های بازمانده از کاخ بارعام در پاسارگاد است تاکید علمی دارد .[۵] دربارهٔ این نقش، تفسیرهای بسیاری انجام شده‌است که ابوکلام این نقش را، ذوالقرنین می‌داند. ابوالکلام آزاد با تفسیر آیات ۸۲ تا ۹۵ سوره کهف و با استناد به وجود احادیث و روایاتی در مورد کوروش دلایلی آورده‌است که ذوالقرنین موصوف، کوروش هخامنشی می‌باشد.[۶][۷] علامه طباطبایی دربارهٔ ذوالقرنین دانستن کوروش چنین نوشته‌است که «هر چند بعضی از جوانبش خالی از اعتراضاتی نیست، بلکه از هر گفتار دیگری انطباقش با آیات قرآنی روشن‌تر و قابل قبول‌تر است.» در تفسیر نمونه از نظریهٔ انطباق کوروش با ذوالقرنین به عنوان نظریهٔ برتر یاد شده‌است و بر تأیید این نظریه در تفسیر من هدی القرآن، تفسیر الفرقان و تفسیر المنیر اشاره شده‌است. در تفسیر المنیر با قاطعیت، ذوالقرنین، همان کوروش دانسته شده که دو طرف جهان را گشت و احتمالاً به خاطر شجاعتش به ذوالقرنین ملقب شد.[۸] ابوالکلام آزاد یکی از کسانی‌ست که کوروش را ذوالقرنین مذکور در قرآن می‌داند و معتقد است که ذوالقرنین ذکرشده در قرآن، کوروش است. استدلالات آزاد را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

نقش برجستهٔ انسان بالدار در پاسارگاد که شاخ‌های قوچ دارد و بال‌های عقاب، نشان‌دهندهٔ کوروش است که او را همان ذوالقرنین، یعنی «صاحب دو شاخ» مشخص می‌کند. به ویژه که کوروش در تورات به عنوان «عقاب شرق» خوانده شده‌است.
در قرآن (سورهٔ کهف، آیهٔ ۸۳ تا ۹۸) از «ذی‌القرنین» به‌صورت پادشاهی که خداوند همه‌گونه کامیابی بدو داد، سخن رفته‌است که از سوی مغرب تا جایی که آفتاب غروب می‌کند و از سوی مشرق تا جایی که خورشید سر برمی‌آورد، رفت و سپس از جنوب به شمال رفت و به پای دو کوه رسید که در کنارهٔ آن قومی می‌زیستند و آن‌ها از او خواستند تا میان آن‌ها و قبیله‌های بی‌شمار یاجوج و ماجوج سدی بسازد و وی چنین کرد.
Iran, Islamic Republic of
16:06 - 1395/09/07
آقای الله کرم نمیدونم کی هستی و چه کاره ای ولی به خدای واحد هیچ ایرانی الاصلی راضی نیست درمورد بزرگترین افتخار سرزمینش اینطوری صحبت کنی
مرد بزرگی به نام کوروش وجود خارجی داشته و اعتقاد به ایشان از بزرگترین اعتقادات ایرانی هاست
کوروش مردی بود که ۴۷ درصد جهان رو در اختیار داشت و توی همه ی این سرزمین عدل داد موج میزد
هر کسی یه اعتقادی داره یه خدایی داره نمیتونی توهین کنی به باور ایرانیا
Iran, Islamic Republic of
16:06 - 1395/09/07
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
تمام منابع و استدلالها و نوشتار تاریخدانان و تاریخ نگاران را کنار میذارم و از یک منبع موثق دینی و از یک مرجع عالیقدر دین مبین اسلام براتون سخن میگم مرحوم حناب علامه سید طباطبایی که نگارنده کتب تفسیر المیزان و در زمان حیات پر برکتش استاد بسیاری از علما و روحانیون بوده در یکی از نسخه های المیزان اشاره فرمودند که شخصیتی به نام ذوالقرنین که خداوند یکتا در قرآن کریم سوره شریف کهف بدان اشاره فرموده و به نیکی یاد کرده به بطور یقین همان کوروش شاه پارسی ست.
ما در یک نقطه با هم اشتراک داریم و آن اینست که هر دوی ما به دانش بالا و اشراف علمی جناب علامه که مورد احترام همه مسلمانان و حتی غیر مسلمانان هست اعتقاد و ایمان داریم و میدانیم که ایشان تا در مورد مطلبی به سطح خاصی از آگاهی نمیرسید در مورد کلامی نمی گفت.
Iran, Islamic Republic of
16:27 - 1395/09/07
کوروش کوروش است
Iran, Islamic Republic of
17:16 - 1395/09/07
باسلام خدمت همه عزیزان. کوروش کبیر اگر وجود نداشته پس چه طور منشور اخلاقی و کتیبه اش در سازمان ملل وجود دارد . اگر کوروش کبیر وجود نداشته پس چه طور نقشه ایران در زمان هخامنشیان نیمی از کره زمین را دربر میگرفته
Iran, Islamic Republic of
17:22 - 1395/09/07
جونم فدای کوروش .دوستت دارم پدر
Iran, Islamic Republic of
18:44 - 1395/09/07
کورش بت پرست و بی خرد از کجا برای ما در امده دیگه؟
کورش وجود نداره ،پهلوی ملعون ایران را به سمت کورش بت پرست هدایت کرد.
لعنت خدا بر انها
پاسخ ها
داریوش
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
تو چقدر ....تاریخ خودت و کشورت را نمیدانی
Iran, Islamic Republic of
20:49 - 1395/09/07
کوروش دروغی به بلندای تاریخ
اگه یه خونریز جلاد ستمگر بت پرست پدرایرانه پس من ایرانی نیستم و شماهابااین پدرجونتون حال کنید
اخه کوروش خودشم خودشوقبول نداره
Iran, Islamic Republic of
21:09 - 1395/09/07
واقعا جای تاسف داره از شما مردم این تعصب برای چی هست چی را میخواید ثابت کنید و چی را انکار بود و نبود کورش چه دردی از مردم مملکتی دوا میکنه که این همه بیکار ی و گرفتاری و مشکل مردمش دارند شما مردم تو دو هزار و پانصد سال پیش موندید و با تعصب های جاهلانه چیزی را میخوایدثابت کنید که به هیچ دردی نمیخوره ای کاش به جای این همه کامنت و نظر در مورد کوروش همه دست به دست هم میدادیم و تاریخ امروز خودمون را به بهترین شکل رقم میزدیم و راه حلی برای برون رفت از این همه مشکل پیدا میکردیم
Germany
21:22 - 1395/09/07
چه اهمیتی داره وجود داشته یا نداشته نه نون میشه نه اب بهتره به جای ای چرندیات به فکر خودمون باشیم که تا سر تو باتلاقیم فقط یه تار مو بیرون از باتلاقه به فکر پیشرفت کشور بهتره بیشتر کتاب بخونیم تا این مضخرفات از ذهنمون برن بیرون
United Kingdom
21:41 - 1395/09/07
بدون تعصب کور جواب ندید بجای اینکه عصبانی بشید جواب سوالات آقای الله کرم بدید واقعا حرفهاش با منطق جور هست درضمن همه ما ایرانی هستیم بهتره انقدر در گذشته تحریف شده غلت نزنیم
Iran, Islamic Republic of
02:57 - 1395/09/08
درود بر کوروش بزرگ
Iran, Islamic Republic of
13:03 - 1395/09/08
کورش بت پرست دشمن انسانیت
کورش ظالم
لعنت بر او
Iran, Islamic Republic of
13:58 - 1395/09/08
کوروش کافر به نظر میرسه ایرانی هم نبوده شاید از مهاجمان یونانی بوده
Iran, Islamic Republic of
17:57 - 1395/09/08
تنها راه نجات ما ایرانیان برگشتن به کوروش و فرهنگ اصیل ایرانی . توجه کنید 2500 سال پیش ما تمدنی و پیشرفت و قوانینی داشتیم که انزمان هیچ کشوری نداشت اگه اعراب حمله نمیکرد همون تمدن ادامه پیدا می کرد اینقدر پیشرفته بودیم که شاید تو یه کره دیگه زندگی میکردیم .
Iran, Islamic Republic of
18:12 - 1395/09/08
من بدلیل اینکه برترینها کامنتهای مودبانه و درست را سانسور میکنه از گوشیم پاکش میکنم
Iran, Islamic Republic of
01:07 - 1395/09/09
اگه کوروش وجود نداره چرا آقای مسعودجعفر جوزانی به دنبال ساخت فیلم کوروش بزرگ هست.کوروش بزرگ مرد تاریخ جهان هست درود بر هم میهن اصیل
Iran, Islamic Republic of
15:37 - 1395/09/10
چرا منکر کورش هستین!؟
پس منشور کورش بر روی سر در سازمان ملل از کجا اومده؟؟؟
Australia
23:44 - 1395/09/10
کوروش در قلب همه ی ایران دوستان جای دارد
Iran, Islamic Republic of
16:20 - 1395/09/12
سلام بر تمامی ایران پرستان که قائل به وجود کورش هستند بیائید همه پروفایلمان را برای مدتی عکس کوروش را بگذاریم
پاسخ ها
بابک
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
دمت گرم هموطن خوبمون
Iran, Islamic Republic of
12:34 - 1395/09/13
هر روز از خواب بیدار میشم با مشکلات و تورم و بیکاری روبرو میشم اما با کلمه سلام پدر به کوروش امیدوار به زندگی میشم میدانم حتی یاد این کوروش بزرگ ما را نجات خواهد داد
Iran, Islamic Republic of
03:50 - 1395/09/15
آی اونی که داری آخرین پیامو میخونی
ملت شریف ایران زحمت کشیدن برای بود و نبود کورش بحث میکنن.
تو وقتت رو هدر نده! نصیحت از من بشنو که همه رو خوندم.
نه اینا درست میگن نه اونا!
بود و نبود کورش فقط یه حربه هست. ملت رو به جون هم بندازه!
هرکی مخالف و موافق دو آتیشه هست ضرر کرده!
Iran, Islamic Republic of
01:00 - 1395/09/18
اگر کوروش مرد بدی بود الان بعد از هزاران سال نامش زنده نمیشد مردم نام کوروش رو به نیکی یاد میکنند .
Iran, Islamic Republic of
04:11 - 1395/09/21
ما پارتیمون کلفت نبود پیاممون چاپ نشد دوستان فقط چهار کلمه منطقی نوشتم احساس میکنم میتونست ب خیلی ها کمک کنه بفهمن واقعا کوروش وجود داشته اما شما نزاشتین
Iran, Islamic Republic of
01:54 - 1395/09/22
کوروش یک بزرگ مرد تاریخ بود و مردم ایران بهش افتخار میکنن زنده باد ایران و ایرانی و زنده با خلیج پارس(فارس)که این نام نیک هزاران سال براین خلیج زیبا هست .
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج