۲۹.۸۴ ۲۹.۹۹ تهران ۳۷.۹۷ ۳۷.۹۷ اهواز ۲۵.۷ ۲۵.۷ تبریز
۲۶.۶۹ ۲۶.۶۹ شیراز ۲۶.۰۸ ۲۶.۰۸ مشهد ۳۳.۹۹ ۳۳.۹۹ بندر عباس
۴۳.۰۳ ۴۴.۸۱ کرمان ۲۲.۸ ۲۲.۸ اصفهان ۳۲.۰۶ ۳۲.۰۶ یزد
۲۷.۵ ۲۷.۵ کرمانشاه ۲۴.۵۱ ۲۴.۵۱ اراک ۲۵.۱ ۲۵.۱ رشت
۲۰.۴۹ ۲۰.۴۹ همدان ۲۹.۳۸ ۲۹.۳۸ سمنان