adexo3
۱۴۲۸۶۳۳
۴۹ نظر
۴۲۹۰
۴۹ نظر
۴۲۹۰
پ

محمد خاتمی درباره انتخابات ۸ تیر بیانیه داد

رئیس دولت اصلاحات در بیانیه ای خطاب به کاندیدا موردنظر انتخابات ریاست جمهوری نوشت: ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮردﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ی ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح بخصوص ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

خبرآنلاین: رئیس دولت اصلاحات در بیانیه ای خطاب به کاندیدا موردنظر انتخابات ریاست جمهوری نوشت: ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮردﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ی ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح بخصوص ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

محمد خاتمی درباره انتخابات 8 تیر بیانیه داد

بسم الله الرحمن الرحیم

بارها گفته‌ام و باز هم می گویم که استقرار سامان "مردم سالاری" که خواست دیرینه‌ی ملت ایران و گشاینده راه به سوی آینده‌ی بهتر است با انتخابات و از راه آن میسر است؛ در صورتیکه انتخابات سالم و رقابتی باشد و انتخاب کننده مردم باشند نه حاکمان. و ما تا رسیدن به انتخاباتی معیار فاصله داریم.

ولی با توجه به اوضاع و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی چه بسا شرکت در انتخابات موجه باشد ولو اینکه شرایط انتخابات کاملا مطلوب وجود نداشته باشد.

اﯾﻦ ﺑﻨﺪه‌ی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣـﺮدم و ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می کنم.

درباره‌ی نامزد مورد نظر ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری وی از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎم، ﺑﻪ وﯾﮋه راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ، ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ، ﭘﺎﮐﺪﺳﺘﯽ و ﻋﺰم و ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺖ صادقانه ﺑﻪ ملت، ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را مفید ﻣﯽ داﻧﻢ:

۱- نامزد مورد نظر باید در باور و عمل ملتزم به اصلاحات و تحول و تلاشگر در جهت اصلاح در همه عرصه‌های ساختاری و رویکردی باشد.

در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ دور از دﺳﺘﺮس و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺎ دﺷﻮاری‌ﻫﺎی فراوان روﺑﺮو اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺎور ﺑﻪ تحول و اﺻﻼح ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و سازنده ﺑﺎ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و بکارگیری همه امکانات و ظرفیت هائی که در اختیار دارد، که چندان هم زیاد نیست، در جهت تحول مثبت در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی گام بردارد و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ اوﺿﺎع را ﺑﯿﺸﺘﺮ و نگرانی‌ها از ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ را کمتر کند.

۲- ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و بخش متوسط و پایین جامعه بخصوص بخش های کمتر برخوردار از یکسو و جلوگیری از افول سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی که متاسفانه روز بروز تضعیف شده است و تلاش پیگیر برای بهبود زندگی و معیشت مردم با رویکرد اقتصادی مطلوب در جهت توسعه همه جانبه و پایدار همراه با عدالت از سوی دیگر، دارای اولویتی اجتناب ناپذیر است.

۳- درد ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺧﺮدورزی در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮ در مواجهه با ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ.

ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮردﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ی ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح بخصوص ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

و از ﺟﻤﻠﻪ اهتمام ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ در همه عرصه های حکمرانی و نیز اﻗﺪام ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و برخورداری کشور از امکانات بین المللی در جهت توسعه همه جانبه کشور از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ، ﻓﻌﺎل و ﻣﺘﻮازن و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ راهبردی و ﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و اﯾﺮانی در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ مقتضای خردورزی است.

اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﮕﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻻن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ درک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮه و ژرفای ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم، زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی مختلف ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. انشاءالله.

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ

شانزدهم خرداد ماه ١۴٠٣

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتی ۹/۵ ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

  نظر کاربران

  • مصطفی

   ممد تمدن

  • ناشناس

   درود برخاتمی خداوند نگهدارتان باد

   پاسخ ها

   • دهه پنجاهی

    نسل ما رو اینا نابود کردند .حالا شدند نماد آزادیخواهی!!!!

   • ناشناس

    یارو توهم داره

  • ناشناس

   مردم خودشون میفهمند، شما زحمت نکش

  • مردم

   آقای خاتمی گفتن:ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮردﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ی ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح بخصوص ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
   خوب درست اما در زمان تصدی شما این شرایط رو خودتون رعایت کردید یا مثل همون عالم بی عمل هستید.

  • ناشناس

   زنده باد خاتمی امین

  • دوباره فرصت قدرت نمایی شود

   بوی مزه قدرت دوباره دارماید

  • بی نام

   افسوس خاتمی شرکت نکرد

  • محمدعلی

   مزه قدرت بوش ماید

  • ناشناس

   حاجی هنوز نیامده داری عدم توفیق احتمالی رو گردن دیگران میندازی.
   شما تلاش بکن خدا بزرگه

  • ناشناس

   درود بر خاتمی نیک اندیش نیک گفتار نیک کردار. من الله التوفیق. دامت برکاته

  • ناشناس

   قربان‌دهانت.ولی‌کو‌گوش‌شنوا.

  • ناشناس

   محمد خاتمی بیانیه داد خخخخ... واقعاً فکر می‌کنید این کیه...پشیزی ارزش نداره

  • ناشناس

   با این بیانیه مشخص شد در انتخابات مجلس حال نداشته رای بده موضع مخالف نداشته

  • ناشناس

   بسم الله وطن و توبه و شهید فقط ایران باید تکیه به خرد مردم سلحشور و از جان گذشته فردی که حدفش ایران ایرانی باشد و به فکر عقل و خرد و درآمد مردم باشد و بس چراغی که به خونه رواست به کعبه و مسجد حرام است خدا در درون انسان توانا و معمن است و اگر شغل و درآمد نداشته باشم رفتن به مکه روا است

  • ناشناس

   درود برسید بزرگوار

  • ناشناس

   ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی . . .

  • ناشناس

   رود بر سید دانشمند وواقع نگر

  • مهشید

   درودبرسیدمحمدخاتمی بزرگواردرقلب ماجاداری باوجدان

  • ناشناس

   دلسوز ملت رای می‌آورد ما که تا حالا چیزی ندیدیم؟!؟!

  • ناشناس

   تو زمانی که رئیس جمهور بودی گفتی که یک آبدارچی بیشتر نیستی، حالا چه انتظاری از بقیه داری؟

  • بی نام

   سلام ودرودبرمشکل گشای محرومان خاتمی عزیزبزرگوار

  • رشیدکمالی

   سلام عرض ارادت. ما ملت روستایی و کشاورز امیدواریم که یک فرد توانمند بیاید و اول پارتی‌بازی،رانت،ربای بانکی و در مدیریت کشور حزب سالاری و خویشاوندسالاری را کنار بگذارد و افراد را بر مبنای توانایی و کارشناسی انتخاب کند که این کشور را از دست اختلاس گران اقتصادی و مدیریتی نجات دهد و با دنیا تعامل داشته باشد.

  • ناشناس

   اگر دکتر خاتمی، کاندید میشد، من حتما به ایشان رای میدادم،، کاشکی، اقلا میتونست راهنمایی کنه به کی رای بدیم

  • H,P

   درود بر بزگ مرد وامیر کبیر ایران

  • ناشناس

   ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی ❤️

  • ناشناس

   بودن و نبودنت مطلقاً هیچ فرقی نداره . فکر کنم دوباره نقش خودش رو به عنوان سوپاپ اطمینان داره بازی میکنه .

  • ناشناس

   درود بر تمامی مسئولین دلسوز مردم و کشور و اینده ی کشور

  • ناشناس

   والله دلمان برات تنگ شده
   برای پاکدستیت
   برای صداقتت
   برای دل سوزییت
   برای مهربانیت
   برای یک رنگییت
   برای....
   کاش پنج درصد مسئولین صفات شما را داشتند

  • بشیر

   گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من آنچه البته به جائی نرسد فریادست
   خدا کند به این توصیه بخاطر رفاه مردم و امنیت و سربلندی کشور و همدلی توجه شود

  • ناشناس

   خردورزی جنابعالی رو هم دیدیم

  • مهرناز

   از خداوند مهربان طلب داریم در امر اصلاح امور کشور شما و ما را یاری کند.

  • ناشناس

   ای صدای محرومان، آزادگان، آزادیخواهان و جوانمردان، همواره سلامت و باعزت باشی، خداوند نگهدارت خاتمی عزیز، با عملکرد، گفتارت، رفتار و اندیشه های نابت به ما نیرو، و امید می بخشی

  • ناشناس

   زمان دولت خاتمی ما با ماهانه ۸۰۰ هزارتومان حقوق تونستیم یه خونه ۵۰ متری تو پیروزی بخریم درضمن قیمت دلار بمدت ۸ سال بین ۸۰الی۹۲۰ بوده به این میکن ریس جمهور

  • علی

   عزیز دلم سیدجان ،،،دستور فرما اطاعت ...

  • ناشناس

   لعنت بر خاتمی

  • قاسم

   دورد خدا برشما اقای خاتمی

  • ناشناس

   باسلام و درود بر شما جناب آقای سید محمد خاتمی ،احسنت مرحبا مرحبا بنده نوجوان بودم در دوره ریاست جمهوری جنابعالی همه چیز خیر و برکت بود نه مسکن گرون بود و نه ماشین و نه اقتصاد خراب. یادش بخیر آن دوره حالا بنده که متاهلم نه خونه دارم و نه ماشین و نه کار ، شدم مثل یک گدا وتمنای مرگ میکنم .

  • ناشناس

   خوهشا بقیه نظرات رو منتشر کنید ممنون میشم.

  • ناشناس

   آیا کشکتو سابیدی

  • ناشناس

   کی نظرتون رو خواست

  • شهاب سنگ

   فردا کیهان بر علیهش بیانیه میده

  • ایران

   موقع انتخابات ک میشه ای مومیایی رو نمایی میکنن

  • مهدی

   رئیس جمهور دانا فهیم
   ودر زمان خودش در حد توان کارای خوبی
   انجام داد

  • ناشناس

   سید بزرگوار سلام بر تو من به اقای پزشکیان بین کاندیدا از همه بهتر است رای می دهم

  • ناشناس

   این مردم و فقط خاتمی می‌تونه نجات بده

  • ناشناس

   کاش می آمدی صبهانه را با پنیر می خوردیم وهفته ای لاعقل یک بار گوشت سر سفرمان می آمد خدا نگهدارت

  • ناشناس

   ریاست برازنده. خود اقای.خاتمی. است و بس تو این قحط الرجال

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج