۸۹۴۴۳۶
۵۰۰۱

روش‌های پیشگیری از اقسام جعل چیست؟

یکی از مواردی که اقدامات قانونی گستردهای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم »جعل « است.جرم جعل از جرایم عليه امنيت و آسایش عمومی میباشد.

برترین ها - عرفان عرب امیری: یکی از مواردی که اقدامات قانونی گستردهای برای مبارزه با آن صورت گرفته جرم جعل است.جرم جعل از جرایم عليه امنيت و آسایش عمومی میباشد.

جعل ، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخالل در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار میرود. با توسعه فن آوری، ارتباطات و مبادالت داخلی و بين المللی، ارتکاب جرم جعل در ابعاد و سطوح مختلف در حال تحول است، از این رو در شيوه های نوین پيشگيری از جعل اسناد تعيين شاخص های امنيتی در ساخت اسناد و مدارک از عوامل موثر و ضروری به نظر می رسد. پيشگيری از جرم جعل بسيار گسترده می باشد و مصادیق بسياری را در بر می گيرد که آموزش یکی از مهمترین آنهاست که در اثنای فصول پژوهش مفصالً به آن پرداخته شده است و مصادیق بسيار دیگری که تک تک بدانها اشاره شده است .عالوه بر اینها قانونگذار در قانون مجازات اسالمی موادی را به این جرم اختصاص داده است که از این مواد می توان به مواد ۳۲۵ الی ۳۴۲ اشاره داشت .

فلذا به ذکر است دليل اهميت بسيار این جرم در جامعه می تواند اینباشد که جرم جعل به صورت پنهان تيشه به ریشه ی اقتصاد ،اجتماع و امنيت جامعه خواهد زد و نظم و توازن و سير طبيعی یک اجتماع را با خلل بسياریروبرو می سازد لذا باید تدابير پيشگيرانه در این جرم به صورت کامالً جدی دنبال شود و مسئولين و قانونگذاران از ابزار های مختلف جهت جلوگيری ازمصادیق مختلف این جرم استفاده نمایند همچون هوش جاعالن حرفه ای که یکی از موارد بسيار کارآمد می باشد و یا با کم کردن فاصله ی طبقاتی میتوانند جعل را به حداقل برسانند چرا که یکی از دالیلی که افراد به جعل دست می زنند مشکالت مالی و فقر می تواند باشد .

پیشگیری کیفری یا واکنشی از وقوع جعل

این قسم از پيشگيری از جرم، که از طریق توسل به کيفر دادن عمل مجرمانه و توجه به جنبه های ارعابی آن حاصل می شود، بخشی از مفهوم عام پيشگيری را در برمی گيرد. در ذهن مردم عادی همان قدر که اشتغال به امور خيریه و ثواب، از قبيل کمک به فقرا، عبادت کردن و ورزش کردن از وقوع جرم جلوگيری می نماید؛ توسل به کيفر اعمال مجرمانه از باب سزادهی نيز باعث تشفی خاطر جامعه و آزردگان از وقوع جرم شده و از وقوعجرایم توسط دیگران در شرایط مشابه، یا تکرار جرم توسط فرد مجرم ممانعت به عمل می آورد.

اگرچه جرم شناسان خصایص متفاوتی برای اقدامات پيشگيرانه خاص و سرکوبی یا پيشگيری کيفری قائلند، لکن به لحاظ دارا بودن هدف مشترکميان پيشگيری و سرکوبی که همان ممانعت از ارتکاب بزه خواهد بود و اینکه ظاهر شدن نتيجه رویه های خاص پيشگيری، گاهی مستلزم صبر وحوصله و گذشت زمان بوده و به طور آنی و در کوتاه مدت امکان پذیر نيست، امر سرکوبی، به خصوص در جرایم جنسی و خالف عفت عمومیدر ميان جوامع سنتی و مدرن بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در هر حال، »مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پيوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.«اندیشه پيشگيری از وقوع جرم از طریق توسل به کيفر یا واکنش اجتماعی در طول زمان دچار تحوالت گسترده ای شده است. لکن کماکانمرزهای روشنی را با پيشگيری از جرم در مفهوم مضيق خود که همان روش های پيشگيری غير کيفری است، حفظ کرده است.

مراد از تدابيرکيفری، مجموع وسایلی است که جامعه برای مبارزه با تبهکاری به کار می برد؛ و به طور سنتی به جز اعمال کيفر تدابير دیگری از نوع واکنشی درجوامع دیده نمی شود. اما تحوالت معاصر، عالوه بر طرح اقدامات پيشگيرانه کنشی، بر نوع و اثر بخشی کيفرها در مسير پيشگيری از جرایم، اثراتجدی گذاشت و حتی معيارهای جرم انگاری را نيز در موضوعات خاص دگرگون ساخت.

این نکته را نيز نباید از نظر دور داشت که برای نيل به اهداف پيشگيرانه اعم از کيفری و غير کيفری می بایست در مورد شيوه کار نظام قضایی مربوطه اطالعات کلی و در عين حال جامع، کسب کرد و نقش هر یک از بخش های اصلی نظام عدالت کيفری را به طور دقيق شناسایی نمود.

علاوه بر اینها باید اذعان داشت که پيشگيری کيفری از چند طریق ممکن است :

۱ -تهدید بالقوه بزهکاران به مجازات، وضع و تصویب قوانين، یعنی هشدار به بزه کاران بالقوه؛
2 -تهدید بالفعل بزهکاران از طریق اجرای مجازات و برگزاری علنی جلسات دادگاه؛
۳ -سرعت در برگزاری دادرسی کيفری؛

پیشگیری غیر کیفری یا کنشی

این نوع پيشگيری قبل از وقوع جرم انجام می گردد، یعنی توسل به اقدام های سرکوبگر و غير قهر اميز که دارای ماهيت اقتصادی، اجتماعی،وضعی، اموزشی و... هستند به منظور جامعه پذیر و قانون گرا ساختن افراد و حفاظت از اماج های جرم جهت جلوگيری از وقوع جرم به کار میرود. از طرفی، شخصيت مجرم در جرم جعل از ویژگی خاصی برخوردار است .بدین منظور ک معموال جاعل، شخصی تحصيل کرده و دارای معلومات عمومی خاص و هوشياری باالیی می باشد و عمدتا جرم از استعداد و توانایی و هنر ذاتی جاعل ناشی ميشود.

الزم به ذکراست که جاعل، جرم جعل را معموال در ارتکاب سایر جرایم نظير کالهبرداری انجام می دهد.این ویژگی شخصيتی جاعل باعث شده است که جاعلين از پيشرفت علوم مادی نظير فيزیک و شيمی و شناخت خواص مواد مختلف بهره جسته و در جعل اسناد و مدارک عالوه بر تجربه و تمرین، از شيوه ها و امکانات علمی نيز استفاده نمایند. بدین دالیل جاعلين،مجرمين خاصی بوده و جهت جلوگيری از ارتکاب جعل روش های خاص و منحصر به فردی بایداتخاذ شود.

آموزش شیوه های تشخیص و شناسایی اسناد مجعول و اصیل

چنانچه شيوه ی تشخيص و شناسایی اسناد مجعول و اصيل به افرادی که در معرض جاعالن می باشند آموزش داده شود، جاعلين قادر به ارایه اسناد مجعول نخواهند بود . از این رو با اموزش شيوه های تشخيص و شناسایی اسناد مجعول می توان گام موثری در جهت پيشگيری از جعل سند و استفاده از سند مجعول برداشت.

طرق شناسایی اصالت یا جعلی بودن اسناد که منجر به بی نتيجه ماندن عمل جاعالن می باشد متعدد است که به سه راهکار تقسيم می شود. این سـه طـرق عبارتند از :

الف ـ بررسی فيزیکی : در این حالت از دستگاه هایی استفاده می شودکه خاصيت ميکروسکپی دارند . از اهم این دستگاه ها می توان به ميکروسکوپ، ذره بين، مولد نور ماوراء بنفش و نور ماوراء بنفش و نور مادون قرمز اشاره نمود.
از نور ماوراء بنفش برای تشخيص الياف فلورسانس اسنادی مانند اسکناس، تشخيص محل لکه های باقيمانـده از پاک شدگی شيميایی، تقدم و تأخر در تقاطع خطوط استفاده می شود. و از نور مادون قرمز جهت تشخيص و مقایسه جوهرهای بکار رفته در اسناد، تشخيص الحاق و فشار قلم استفاده می شود.

عالوه بر نورهای فوق، حتی از نور معمولی جهت تشخيص اسناد جعلی از اسناد اصيل می توان استفاده نمود، از این نور برای تشخيص واتر مارک، تشخيص خراشيدگی، بررسی فشار قلم استفاده می گردد.

بررسی ميکروسکپی به ما کمک می کند تا با بزرگ نمایی محتوای سند یا نوشته بتوان خراشيدگی ها و تراشيدگی ها و امثال اینها را به صورت واضح مشاهده کرد .

ب ـ بررسی شيميایی : در این روش از داروها و مواد شيميایی و خواص آنها در جهت تشخيص اختالف رنگ جوهرها و ظهور نوشته های پاک شده و پنهان، استفاده می گردد.

ج ـ بررسی مقایسه ای : با بکارگيری این روش و استفاده از خطوط و امضاهای استکتابی و خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم الصدور می توان به هویت نویسنه و تعلق یا عدم تعلق خطوط به فرد خاصی اظهار نظر کرد. در این روش خصوصيات فردی و عادات تحریری نویسنده که منحصر به فرد بوده مورد بررسی قرار می گيرد.

نتیجه گیری :

جرم جعل جزء جرایم عليه آسایش عمومی تلقی می گردد که به نوعی اعتماد عمومی نسبت به اعتبار و ارزش اسناد خدشه وارد می نماید.پيشگيری از جعل اسناد یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها اعم از دولتی و غير دولتی می باشد که با پيشرفت دانش و فناوزی روش هایارتکاب جرم جعل نيز در حال توسعه و تحول بوده و در این راستا نيز باید راه کارهای علمی از سوی متخصصين این امر مطابق با تحوالت پدیدآمده ارائه گردد تا ارتکاب این جرم توسط افراد به حداقل رسانيده شود .

پيشگيری از وقوع جرم در اصول 8 و 3۱ و ۱34 قانون اساسی و در برخی از قوانين عادی مورد توجه توجه جدی واقع گردیده است .استفاده از اوراق جعل ناپذیر و به کار گيری فناوری های نوین رقمی و استفاده از تجهيزات و امکاناتی که موجب افزایش سطح نظارتها می شود ،از جمله راهکارهایی است که از طریق آن می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد .

هم اکنون با برنامه ریزی ها و تالش مسئوالن این تفکر ایجاد شدهاست که به سمت استحکام اسناد و ایجاد بانکهای اطالعاتی و نيز تعامل با سازمان ها پيش برویم ضمن این که در این راه قدم های مثبتی برداشته شده است .

بررسی های انجام شده نشان می دهد که جعل اسناد به دليل نقشی که در ناکارآمدی و ممانعت از توسعه و برهم زدن نظم اخالقی و ازبين بردن مشروعيت روابط اجتماعی و اقتصادی دارند می بایست کانون توجه سياست گذاران و دولتمردان قرار گيرد بر این اساس الزم است ازطریق شناسایی مراکز اصلی جعل به شدت و با قاطعيت با آنان برخورد گردد . مدیران باید طوری برنامه ریزی کنند که امکان ارتکاب جرم جعل وتقلب دراسناد و مدارک به حداقل رسانيده شود که این امر نيازمند اصالح قوانين و کوتاه کردن دادرسی نيز می باشد .

محتوای حمایت شده

گوناگون

سایر رسانه‌ها

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج