جوابیه هیات ریحانه‌النبی درباره یک خبر
۱۰۱۲۲۵۷
۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۲
۸۹۳۳ 
در تاریخ سیزدهم تیرماه خبری منتشر کرده بودیم به نقل از کانال تلگرامی «عالیجناب» مبنی بر این که «هیات ریحانه» به مداحی محمدحسین پویانفر، مراسمی داشته که در آن خبری از رعایت پروتکل‌ها نبوده، حالا «هیات ریحانه» جوابیه‌ای به برترین‌ها ارسال کرده که در زیر می‌آید.
برترین‌ها: در تاریخ دوازدهم تیرماه خبری منتشر کرده بودیم به نقل از کانال تلگرامی «عالیجناب» مبنی بر این که «هیات ریحانه» به مداحی محمدحسین پویانفر، مراسمی داشته که در آن خبری از رعایت پروتکل‌ها نبوده، حالا «هیات ریحانه النبی» جوابیه‌ای به برترین‌ها ارسال کرده که در زیر می‌آید.
 
جوابیه هیات ریحانه النبی
 
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
 
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻨﻬﺎ
 
ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ
 
اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﭘﯿﺮو درج ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۱۰۱۱۸۳۱ به تاریخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۹ با عنوان «مراسم یک هیئت بدون رعایت فاصله اجتماعی» در آن سایت خبری ضمن درخواست انتشار جوابیه به صورت کامل و دقیق مطابق با قانون و در صفحه اصلی، توجه جناب عالی و مخاطبان ارجمندتان را به ذکر نکات زیر جلب می‌نماید:
 
۱. ﻫﯿﺌﺖ رﯾﺤﺎﻧﻪ اﻟﻨﺒﯽ (س) از ﺑﺪو ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس ﮐﺮوﻧﺎ، ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﮕﺮ، از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﻪ اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﯽ داند. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در جریان پاندمی کرونا، لحظه‌ای از خدمتگزاری به اقشار مختلف در زمینه ﺗﻬﯿﻪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﻋﺰام ﺗﯿﻤﻬﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت در ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ درﯾﻎ ﻧﺸﺪه است ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد. اسناد، ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﻤﺪردی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ قابل دسترسی است. ﻓﻠﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه، درج خبر فوق در آن پایگاه اینترنتی  محترم، ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
 
۲. ﺗﺼﺎوﯾﺮ انتخاب شده و مندرج در خبر منتشر شده توسط آن سایت، تصاویر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺎﻗﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ رﺧﺪادﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮی از رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ، تب‌سنجی، تقدیم ماسک و دستکش یکبار مصرف، تعبیه دستگاه ضد عفونی دست، ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از ﺣﻀﺎر، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ... ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
 
۳. وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪ‌ای رﺳﺎﻧﻪ‌ای اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎر، بهترین و مطمئن‌ترین منابع انتخاب گردند. به عنوان دلسوزان سایت محترم برترین‌ها، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮادراﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ. به طﻮر ﻣﺜﺎل زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ وﻻدت ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺎﻟﺤﺴﻦ اﻟﺮﺿﺎ (ع) در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﻞ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮی (ﮐﻪ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ) ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه رخ داده اﺳﺖ.
 
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ‌اﻟﻬﺪی
 
دوازدﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ

جوابیه هیات ریحانه النبی

جوابیه هیات ریحانه النبی

جوابیه هیات ریحانه النبی

جوابیه هیات ریحانه النبی

جوابیه هیات ریحانه‌النبی درباره یک خبر

جوابیه هیات ریحانه‌النبی درباره یک خبر

جوابیه هیات ریحانه‌النبی درباره یک خبر

برچسب ها:
انتشار یافته: 2
در انتظار بررسی:19
Iran, Islamic Republic of
15:15 - 1399/04/14
حالا چه اصراریه این جشن ها برگزار بشه الان.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج