برچسب جستجو

برچسب:

لیزر لیپولیز
  • لیپولیز به معنای تجزیه چربی است، اما به طور شایع به مفهوم تخریب بافت چربی یا کاهش بافت چربی به کار می رود.

    کد خبر: ۲۳۸۲۳ تاریخ انتشار:
۱