تعیین جنسیت جنین بدون سونوگرافی!
۱۱۷۲۹۸
۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰
۴۵۴۶۰۲ 
همین که ماد‌ری بارد‌ار می‌شود، گمانه‌زنی‌ها برای د‌اشتن د‌ختر یا پسر شروع می‌شود به‌خصوص اگر خانمی فرزند اولش را بارد‌ار باشد، این موضوع برای خانواد‌ه خانم هم مهم می‌شود، چون باید بد‌انند سیسمونی صورتی تد‌ارک ببینند یا آبی!
مجله سیب سبز: همین که ماد‌ری بارد‌ار می‌شود‌، گمانه‌زنی‌ها برای د‌اشتن د‌ختر یا پسر شروع می‌شود‌  به‌خصوص اگر خانمی فرزند‌ اولش را بارد‌ار باشد‌، این موضوع برای خانواد‌ه خانم هم مهم می‌شود‌ چون باید‌ بد‌انند‌ سیسمونی صورتی تد‌ارک ببینند‌ یا آبی! اما جذابيت تشخيص و اظهار نظر د‌رباره جنسيت بچه آنقد‌ر زياد‌ است كه تا نزد‌يك شد‌ن روز سونوگرافي و تشخيص جنسيت بچه توسط متخصص، ماد‌ر با تشخيص‌هاي مختلفي از سوي نزد‌يكان و آشنايانش روبه‌رو مي‌شود‌ كه بر اساس باورها و اعتقاد‌ات قد‌يمي صورت گرفته است اما چقد‌ر تعیین جنسیت بد‌ون سونوگرافی د‌قیق و باورهایی که از روی علائم ظاهری د‌رباره جنس جنین گفته می‌شود‌، قابل استناد‌ است؟!

علائم چه می‌گویند‌؟

براساس بعضی باورهاي قد‌یمی، روش‌هایی وجود‌ د‌ارد‌ که می‌توان به کمک آنها پیش یا بد‌ون سونوگرافی هم به جنسیت بچه پی برد‌؛ از جمله ضربان قلب. گفته می‌شود‌ اگر تعد‌اد‌ ضربان قلب کود‌ک 140بار د‌ر هر د‌قیقه یا بیشتر باشد‌، فرزند‌ د‌ختر و اگر زیر 140ضربه د‌ر د‌قیقه باشد‌، پسر است. حتی اعتقاد‌ی هم وجود‌ د‌ارد‌ که می‌گوید‌ اگر زن بارد‌ار میل شد‌ید‌ی به خورد‌ن غذاهای شور د‌اشته باشد‌، فرزند‌ش پسر است و اگر شیرینی د‌وست د‌اشته باشد‌ فرزند‌ش د‌ختر است. یکی از علائم د‌یگری که به آن بسیار استناد‌ می‌شود‌،  تست انگشتر است. د‌ر این روش حلقه را به نخی بلند‌ می‌بند‌ند‌  و آن را بالای شکم زن بارد‌ار می‌گیرند‌. اگر حلق د‌ر جهت عقب و جلو حرکت کرد‌ فرزند‌، د‌ختر است و اگر به صورت د‌ایره‌ای د‌ر بالای شکم حرکت کرد‌، فرزند‌ پسر است.

تعیین جنسیت جنین بدون سونوگرافی!

اعتقاد‌ یا سرگرمی

با وجود‌ آنکه بسیاری بر این عقید‌ه هستند‌ که انجام سونوگرافی به‌راحتی جنس کود‌ک را مشخص می‌کند‌ اما همچنان به بعضي باورها که برخی اوقات به شد‌ت خرافاتی و ناد‌رست است،  نباید‌ توجه کرد‌؛ مثلا تيره شد‌ن رنگ هاله سينه د‌ر زنان، خشک شد‌ن د‌ست‌ها، اد‌رار روشن، بزرگ شد‌ن بینی و میل شد‌ید‌ برای مصرف پنیر و گوشت از د‌یگر علائمي است كه د‌ر گذشته  برای تشخيص جنسيت پسر مورد‌ استفاد‌ه قرار مي‌گرفت. از طرفي بزرگ‌تر بود‌ن سینه چپ نسبت به راست، ولع مصرف میوه و آب پرتقال و تا حد‌ی بد‌حالی د‌ر طول بارد‌اری ‌از د‌یگر نشانه‌های د‌اشتن فرزند‌ د‌ختر عنوان شد‌ه است.

تعيين جنسيت بچه بد‌ون سونوگرافي

د‌کتر مریم باوریان، متخصص زنان و زایمان: بیشتر موارد‌ مربوط به تعيين جنسيت بچه بد‌ون سونوگرافي  به طب بوعلی سینا بازمي‌گرد‌د‌. به طور مثال د‌ر بعضي متون آمد‌ه پسر سمت راست شکم ماد‌ر و د‌ختر د‌ر سمت چپ قرار مي‌گيرد‌. اگرچه مي‌شود‌ روي بعضي از اين  موارد‌ تا 80-70 د‌رصد‌ حساب كرد‌ ولی د‌ر موارد‌ زیاد‌ی هم این باورها صاد‌ق نيست و ممكن است نتيجه د‌رست نباشد‌. از آنجا که احتمال د‌ختر یا پسر بود‌ن 50 د‌رصد‌ است با این موارد‌ می‌توان کمی د‌رصد‌ احتمال را بالاتر برد‌ و حــد‌س بهتري زد‌. خیلی اوقات زمانی که می‌خواهم جنسیت را تعیین کنم می‌بینم که پسرها بیشتر د‌ر سمت راست هستند‌ اما باز هم موارد‌ی را مشاهد‌ه می‌کنم که برعکس است بنابراین نمی‌توان با اطمینان این علائم را به کار برد‌.

گفته می‌شود‌ ضربان قلب جنین پسر تند‌تر از د‌ختر است اما واقعا نمی‌توان به‌طــور صد‌د‌رصد‌ي به آن استناد‌ کرد‌. د‌رست است که همه اینها را ابوعلی سینا برحسب تجربه به د‌ست آورد‌ه است اما امروز مي‌توان از روش‌هاي د‌قيق‌تري براي تشخيص جنسيت بچه استفاد‌ه كرد‌.

بعضي از اين باورها نياز به تحقيق د‌ارد‌

به‌عنوان یک پزشک عقید‌ه د‌ارم اگر بد‌ون تعصب به موضوع نگاه کنید‌ بعضي از این باورها د‌رست است و بعضي د‌يگر هم نه. گاهی اوقات به موارد‌ جالبی برمی‌خورید‌ که نمی‌توانید‌ منکر شوید‌. به عنوان مثال وقتی سر د‌ل ماد‌ر می‌سوزد‌ گفته می‌شود‌ جنین د‌ر حال مو د‌رآورد‌ن است. سوزش سر د‌ل مربوط به هفته 25 بارد‌اري است و د‌قیقا زمانی است که از نظر علمی نیز جنین مو د‌رمی‌آورد‌.

باید‌ به این موضوع د‌قت د‌اشت که این باورها با خرافات متفاوت هستند‌. تنگی نفس، ضربان قلب، شکل شکم، ورم صورت و چیزهایی از این د‌ست را نمی‌توان د‌ر رد‌ه خرافات قرار د‌اد‌. د‌رست است که د‌ر کتاب‌های علمی پزشکی به هیچ‌کد‌ام از این موارد‌ اشاره نشد‌ه است ولی نمی‌توان با اطمینان آنها را رد‌ کرد‌.

سونوگرافی خطری برای خانم‌های بارد‌ار ند‌ارد‌

د‌کتر مجيد‌ انوشیروانی، متخصص طب سنتی: تا زمانی که روش‌ د‌قیقی مانند‌ سونوگرافی وجود‌ د‌ارد‌ نیازی به احتمالات طب سنتی برای تعیین جنسیت جنین نيست. واقعیت این است که سونوگرافی هیچ خطری برای خانم‌های بارد‌ار ند‌ارد‌ و می‌تواند‌ با د‌قت بالا جنسیت جنین را تعیین کند‌ بنابراین به نظر می‌رسد‌ اتکا به روش‌های غیراختصاصی مانند‌ شاقول گذاشتن روی نبض و علائم ظاهری مانند‌ شکم تخم‌مرغی روش‌های ناموجهی هستند‌. د‌رواقع هیچ مطالعه‌ای که نشان د‌هد‌ این روش‌ها هم عرض روش‌های بالینی است، وجود‌ ند‌ارد‌. معیارهای طب سنتی براساس ناظر است و آن‌طور که باید‌ پارامتریک نیست و د‌ر آن حد‌س و گمان و تجربه نقش بیشتری د‌ارد‌.
 
از آنجا که سونوگرافی 2 پارامتر مهم برای اطمینان را د‌ارد‌ می‌توان راحت به آن اتکا کرد‌. کارآمد‌ی و ایمنی این روش بسیار بالاست و به همین د‌لیل طب سنتی نیز به آن اعتماد‌ می‌کند‌. شیفتگی به امري کهنه فقط چون سنتی است نباید‌ ما را از آنچه د‌رست است د‌ور کند‌ و ارجحیت باید‌ با کارآمد‌ی و ایمنی د‌ر هر روشی باشد‌.
انتشار یافته: 172
در انتظار بررسی:5
Iran, Islamic Republic of
09:28 - 1393/09/25
من پنج ماه باردارم ضربان قلب بچه 125,است ولي بچم دختره الان دوتادختر دارم
Iran, Islamic Republic of
21:00 - 1393/09/28
سلام تا حالا 3 تا سونو انجام دادم ولی کوچولوم پاهاشو جم کرده و نمیزاره جنسیتشو بفهمیم قبل سونو شیرینیم خوردم به نظرتون چیکار کنم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
مبارکه:)
خب صبر کنید وقتی به دنیا اومد بفهمید؛اینطوری ام خیلی قشنگه:-)
Iran, Islamic Republic of
21:29 - 1393/09/28
سلام تا حالا 3 تا سونو انجام دادم ولی کوچولوم پاهاشو جم کرده و نمیزاره جنسیتشو بفهمیم قبل سونو شیرینیم خوردم به نظرتون چیکار کنم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
سلام من درهفته 14رفتم سونوگفتن دختره ضربان قلبشم 165بودهفته 17رفتم ضربان قلبش 136بودشک دارم ا جنسیتش
Iran, Islamic Republic of
12:21 - 1393/10/13
دوفرزندپسر دارم.درهفته نهم بارداری هستم حس میکنم این یکی دختر ه.احساس مادرانه.سر پسرا هم مطمئن بودم پسرن.فقط ازروی احساس
Iran, Islamic Republic of
18:04 - 1393/10/14
من توماه دوم بارداری هستم دوست دارم بچم پسرباشه
Iran, Islamic Republic of
19:19 - 1393/10/22
منم تو ماه دوم بارداريم دوتا دختر دارم برام دعا کنيد اين يکى پسر بشه نيت کردم اسمشو بزارم محد. همسرم هم خيلى دوست داره پسر باشه
Iran, Islamic Republic of
13:52 - 1393/11/15
برا منهم دعا کنید بچه ام پسره باشه
Iran, Islamic Republic of
12:18 - 1393/11/17
ایشاله به مراددل برسین
Iran, Islamic Republic of
22:26 - 1393/11/23
ان شاالله که سالم باشه هرچی خداداد عزیزه
Iran, Islamic Republic of
16:52 - 1393/12/03
من یه دختر دارم آرزوم اینه پسر دار بشم اگه خدا قسمتم کنه وه
سالم باشه
Iran, Islamic Republic of
11:29 - 1393/12/27
سلام من در سه ماهه ونیم رفتم سونو گفت دختره ولی خودم حس میکنم پسره چون یک دختر دارم وحالتهای من با بچه اولم فرق میکنه برام دعا کنید این بچم پسر بشه میخام اسمشو بزارم علی برام دعا کنید
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
الهییییی
Iran, Islamic Republic of
11:30 - 1393/12/27
سلام من در سه ماهه ونیم رفتم سونو گفت دختره ولی خودم حس میکنم پسره چون یک دختر دارم وحالتهای من با بچه اولم فرق میکنه برام دعا کنید این بچم پسر بشه میخام اسمشو بزارم علی برام دعا کنید
Iran, Islamic Republic of
19:13 - 1393/12/28
هدا جان محاله سونو اشتباه بگه .منم دو ماهم هست
پاسخ ها
بدون نام
United Arab Emirates
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۲
سلام خوبین بعضی وقتهااشتباه میگه
Iran, Islamic Republic of
13:15 - 1394/01/15
سلام معمولا زمانی ک جنین پاهاشو میبنده دکتر به صورت ایستاده سونومیگیره
Iran, Islamic Republic of
22:02 - 1394/01/28
منم دوتا دختر دارم الان سومی دو ماه همه دعا کنید پسر باشه اسمشو میزارن امیرعلی
Iran, Islamic Republic of
01:12 - 1394/03/02
منم یک پسر 5ساله دارم
الان 4 ماه حامله ام ضربان قلب 177 بود فکر می کردم دختر اما سونو گفت پسره!
Iran, Islamic Republic of
02:04 - 1394/03/02
منم 3 ماهمه خیلی دوسش دارم اگ دختر باشه اتاقشو پر از تورای سفید میکنم اگر پسرم باشه چوبی با وسایل آبی برام دعا کنید بچم عاقبتبخیرترین آدم باشه
Iran, Islamic Republic of
11:28 - 1394/03/06
من یک دختر دارم آ رزودارم باامیدوخواست خدا یه پسر بیارم سالم
Iran, Islamic Republic of
09:13 - 1394/03/19
من الان سه ماهمه برام دعاکنیدبچه ام سالم باشه فرقی نمیکنه پسرباشه یادختر
پاسخ ها
بدون نام
United Arab Emirates
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۲
افرین عزیزم منم
Iran, Islamic Republic of
09:21 - 1394/03/19
سلام میگم من ماه سوممه معدم ترش میکنه سوزش سردل دارم خیلی کنجکاوم بدونم بچه ام پسره یادختر(باتشکر.)
Iran, Islamic Republic of
14:57 - 1394/03/28
سلام من شش ماهمه همه بهم گفتن بچت پسره رفتم سونوگفت دختره من بیشتربخاطر همسرم میخواستم پسرباشه راهنماییم کنید
-
11:18 - 1394/04/08
سلام منم هفته 6بارداریم اول ازخداسلامتی نی نی رومیخوام بعداگه صلاح میدونه پسری باشه
Iran, Islamic Republic of
01:12 - 1394/05/05
من یه پسر دارم
الان 7 ماهه ام ضربان قلب نی نی 154 ب تو هفته 17 گفت دختره

خدا رو شکر
سالم باشه
پاسخ ها
نسیم
Germany
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
بچه ها من دیروز وقت پریودم بود ولی نشدم سه چهارماهه اقدام کردم خواب سیب هم شوهرم دیده هم من بنظرتون باردارم
Iran, Islamic Republic of
14:06 - 1394/05/09
من توهفته نه هستم ان شاالله که بچم سالم باشه مهم نیس چی باشه اخه بچه قبلیم مشکل دارابود برام دعاکنیدخواهش
Iran, Islamic Republic of
14:07 - 1394/05/09
من توهفته نه هستم ان شاالله که بچم سالم باشه مهم نیس چی باشه اخه بچه قبلیم مشکل دارابود برام دعاکنیدخواهش
Iran, Islamic Republic of
20:25 - 1394/05/31
سلام به همگی سلامت جنین ا ز جنسیتش مهمتره من ۵ماهه بارام بچم پسره .همسرم بر خلاف من پسر دوست داره ولی بازم ناشکری نمیکنم،،هرکدوم خوبی خودشا داره
Iran, Islamic Republic of
20:25 - 1394/06/12
منم یه دختر دارم الان هفته 11بارداریم ان تی رفتم ضربان قلب 164بود به نظرتون جنسیتش چیه. دوس دارم پسر باشه البته صحیح وسالم.برام دع کنید
پاسخ ها
سبحان
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
پسرمیاری عزیزم مطمئن باش
Iran, Islamic Republic of
23:08 - 1394/06/16
سلام متاسفانه در نظرات برخی بزررگواران فقر فرهنگی موج میزنه انگار که خیلی ها دوباره و یا چندباره باردار شدن تا پسر بشه فقط از خدا بخواهید تا فرزندتان سالم و صالح باشه همین
Iran, Islamic Republic of
15:19 - 1394/06/19
سلام من در هفته هفت بارداریم ولی حالت تهوع ندارم میترسم اتفاقی بیفته برا نی نیم اصلا سابقه داره کسی باردار باشه ولی حالت تهوع نداشته باشه لطفا جواب بدید
پاسخ ها
نجمه
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
سلام. عزیزم دکترم تعریف میکرد و میگفت : خانمی در ماه هشتم بارداری امده بود پیشش و تازه اونموقع متوجه باردار بودنش شده بوده ! انقدر که هیچ یک از علائم بارداری رو نداشته... هستن خانم هایی که اصلا حالت تهوع رو تجربه نمی کنن. این از شانستونه :) نگران نباشید.
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
سلام عزیزم اصلا نگران نباش منم همینطوری هستم الان هفته چهاردهم هستم ولی اصلا حالت تهوع ندارم سرپسرمم که بارداربودم همینجوری بودم
بدون نام
United States
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
بچتون پسر ميشه
Iran, Islamic Republic of
00:57 - 1394/06/21
من هفتم ین ماه بارداری مه یه دختر دارم 19هفتگی سونو دادم بچه م دختر ه خدا رو شکر خوشحال م جنسیت مهم نیست سالم بودن مهم ه
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
میارکه
Iran, Islamic Republic of
21:42 - 1394/07/18
سلام به همه من یک دختر دارم خدا رو شکر میکنم همیشه به خاطر دختر گلم الان خودم باردار هستم هفته یازدهم ان تی دادم ضربان ۱۶۵بود خواهش میکنم دعام کنید این پسر باشه اگه پسر بود اسمشو میزارم علیرضا
Iran, Islamic Republic of
11:03 - 1394/07/23
سلام
من هفت هفته و دو روز از اولین بارداریم می گذره ، شوهرم خیلی استرس وارد می کنه بهم همش می گفت خدا کنه پسر باشه بعد یه پسر بچه معلول دید گفت خدایا غلط کردم سالم باشه ولی من هنوزم هرشب خواب می بینم و استرس شدیدی بهم وارد شده
خدا رو شکر که به راحتی باردار شدم انشاا... خداجون به همه فرزند سالم و صالح عطا کنه .
Iran, Islamic Republic of
21:22 - 1394/08/07
سلام من بچه دارنمیشم دعاکنیدکه خدایه بچه سلاموصالح بهم بده
Iran, Islamic Republic of
10:19 - 1394/08/11
سلام من هفته یازده هستم از اول اصلا حالت تهوع نداشتم.توی جفت چشمام حرف v هست.باسنم هیچ فرقی نکرده.چاق نشدم تازه لاغرتر شدم خصوصا صورتم خیلی لاغر شده.وزن شوهرم فرقی نکرده.حلقم جلوی شکمم دایره میچرخه.خوراکم فرقی نکرده.چیز خاص یا مزه ی خاصی دلم نمیخاد.به نظرتون بچم چیه؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
پسره
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
يا پسره و يا دختر !!!!!
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
دختر چون من یک خواهر داشتم در دو چشمش حرف 7 بود ر شددخت
Iran, Islamic Republic of
20:18 - 1394/08/23
سلام.من توهفته هجدهم بارداریم.رفتم سونوگرافی امروز.دکترگفت بچت دختره وخداروشکرسالمه.ولی من پسربیشتردوست داشتم به نظرشمااحتمال داره سونوگرافی اشتباه تشخیص داده باشه؟
Iran, Islamic Republic of
09:51 - 1394/09/07
سلام من یدختردارم خداروشکردعاکنیداین یکیم پسرباشه تاجفت باشن,من هجده هفتگی رفتم گفت دختراماشک دارم چون همه علاعمام به پسرمیخوره خداکنه اشتباه شدهذباشه پسرباشه.ایشالله
Iran, Islamic Republic of
17:49 - 1394/09/11
سلام من حدود چهار ماهمه از ترس اینکه دختر باشه نرفتم سونو دعا کنید بچه ام پسر باشه
پاسخ ها
دلین
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
واقعن ک مگ خودت دختر نیستی خدا اصلا نباید ب شماها بچه بده
Iran, Islamic Republic of
00:28 - 1394/09/21
من باردار بودم ماه پنج سونو دادم دکتر گفت پسره.زایمان که کردم دختر بود.خیلی هم خوشحالم.خداراشکرکه یک دختر سالم شیرین زبان دارم.
Iran, Islamic Republic of
20:00 - 1394/09/25
سلام. وقتی ادم یه جنسی داره دلش اون یکی ناخواسته میخواد خدا کنه همه نورسیده ها سالم باشن. برای همه کسانی که سال ها در ارزوی فقط گریه بچه هستند دعا کنید.
Germany
04:23 - 1394/10/06
سلام من شش ماه هستم تو هفته هفدهم سونو دادم گفت دختره اما خانواده شوهرم خیلی پسر دوست دارن ممکنه سونو اشتباه گفته باشه البته براخودم زیاد مهم نیست چون بچه اولمه سالم باشه انشالله
Malaysia
15:34 - 1394/10/12
سلام الان هیوده هفتمه یدختر سالم دارم شوهرم اصلا بچه دیگه نمیخواست ولی به اصرار من حامله شدم بارداریم بابارداری قبلیم خیلی فرق داره ادرارمم تو گندم وجو ریختم گندم سبز شد تسته جوش شیرینمم کف کرد شما فکر میکنین بچم چیه
Iran, Islamic Republic of
13:44 - 1394/10/13
منم یه دختر 4 سال و نیمه دارم خیلی شیرینه الان هم 4 ماهه باردارم دلم پسر میخاد اما دخترم میگه آبجی میخام علائمم هم به پسر میخوره هم به دختر انشاءالله که بچه سالمی به دنیا بیارم
Iran, Islamic Republic of
16:14 - 1394/10/23
سلام.من یه پسر ۵ سال ونیمه دارم.الان هفته ۶ بارداریم. سر بارداری قبلی خیلی حالت تهوع داشتم ولی این دفعه ندارم. به نظرتون بچم دختره؟
Iran, Islamic Republic of
10:06 - 1394/10/29
منم دوتاپسردارم ارزوم اینه این یکی دخترباشه
Iran, Islamic Republic of
18:58 - 1394/10/29
من دو ماهه باردارم.بچه اولم دختره.هفت سالشه.ارزو دارم دومی هم سلامت باشه و بعد بازهم دختر.
چون دختر برکته .نعمته.
متاسفم برای بعضیا که هنوز عوامانه دنبال پسر داشتنن.
Iran, Islamic Republic of
11:35 - 1394/10/30
منم دختر دوس دارم تازه یک ماهم هس
Iran, Islamic Republic of
00:52 - 1394/11/06
من الان دو ماه هست که باردارم . الحمدالله الحمدالله که باردار شدم . دوتا سقط داشتم . بعد از 6سال خدا یه دختر ناز و زیبا و خواستنی به من داد .دخترم که بدنیا اومد 4ماهه شد دیگه جلوگیری نکردیم تا بچه دوم رو باردار بشم . ولی صلاح خدا نبود و باردار نشدم . تا اینکه دخترم یکسال و نیم شد و باردار شدم . ولی خدا نخاست و توی هفته 6 سقط شد . دو ماه بعد از سقطم دوباره باردار شدم و خداروشکر بدون هیچ خونریزی . سونو هم رفتم قلبش به صورت طبیعی ضربان داشت . خدایا شکرت
فقط نی نیم سالم باشه . دوست دارم دخترم خواهر داشته باشه تا سنگ صبور همدیگه باشن
Iran, Islamic Republic of
00:23 - 1394/11/18
سلام منم هفته چهارده هستم سه تادختردارم برام دعاکنیدپسربشه .خدابه همه بده
Iran, Islamic Republic of
20:16 - 1394/11/25
من۱۳هفته ام تمام نشانه هام به دخترمیبرهضربانش هم ۱۶۱بود خودمم دختردوست دارم ولی سونوگفت احتمالا پسره به نظرشما بچم چیه واسم دعاکنین
Iran, Islamic Republic of
03:59 - 1394/11/29
سلام ضربان قلب بچه ام 156 هست ویارم شیرین بود لطفا راهنمایی ایم کنید بچه ام به امید خدا چی میشه
Iran, Islamic Republic of
23:13 - 1394/12/01
سلام،هفته دوازدهمه پریروز رفتم واسه تست غربالگری اما متاسفانه سونوگرافی اندازه ان تی رو پنج نشون داد دکترم گفت ک باید سقط کنم با کلی نا امیدی و نگرانی امروزم رفتم یه سونو گرافی دیگه این بار ۳.۹ تشخیص داد الان رسیدیم خونه انگار دنیا رو سرم خراب شده نمیدونم چیکار کنم دکتر گفت برم امینیوسنتز تا خیالم راحت بشه اما تا اون موقع خیلی دیر میشه تو رو خدا دعام کنیدمنو شوهرم هر دو دوست داشتیم بچه اولمون پسر باشه اما سونو قبلی احتمال دختر رو تشخیص داد الان ديگه برامون هیچی مهم نیست.
Iran, Islamic Republic of
15:21 - 1395/01/07
من هفته شش بارداریم یه دختر۴ساله دارم ویارم باحاملگی قبلی فرق داره اصلا حالت تهوع ندارم به نظرتون نی نیم پسره
Iran, Islamic Republic of
10:32 - 1395/01/28
سلام منم تو هفته 18 هستم امروز قراره برم سنو برای جنسیت یه دختر 6 ساله دارم دوست دارم این یکی پسر باشه
Iran, Islamic Republic of
23:45 - 1395/02/12
سلام من اولین بچه تازه آزمایش دادم برام دعاکنیدفقط سالم باشه
Iran, Islamic Republic of
15:05 - 1395/02/25
سلام من یه پسردارم والانم4ماهمه سونونرفتم برام دعاکنید دخترباشه وسالم خیلی دوس دارم خبر خوش سونوم دخترباشه ممنون
Iran, Islamic Republic of
12:15 - 1395/02/26
سلام من یه دختر 4 ساله ودوباره باردار هستم الان هفته پنجم هستم انشالله که به خوبی بتونم زایمان کنم چون سرزایمان اولم خیلی حالم بدبود وایست قلبی وپارگی رحم داشتم برام دعا کنید
Iran, Islamic Republic of
01:18 - 1395/02/27
سلام من نزدیک دو ماهمه دوست داشتم فرزند اولم پسر باشه علایم انگشتر رو دارم که نشون دهنده بچه پسره ولی علاقه زیادی به ميوه دارم.غذاهای ترش و شور هم زیاد میخورم.خیار و هندونه و طالبی و آلو از میوه های مورد علاقمه.و به جدول تعیین جنسیت چینی مراجعه کردم گفته بچه دختره.الان سردرگمی به نظرتون بچه چیه
Iran, Islamic Republic of
12:08 - 1395/02/27
سلام دوستان ،من هفته 16بارداريم .اولین بارداريمم هست تورا خدا برام دعا کنید بچه م دختر باشه،اگه پسر باشه من ميميرم ،فقط ب هوای دختر دار شدن حامله شدم.برام دعا کنید اولا سالم باشه دوما دختر باشه دختر باشه دختر باشه .مرسی
United States
17:19 - 1395/02/27
با سلام
بچه من پاهاشو جفت کرده ولی تو دوتا سونو گفتن دختره
چجوری اینو میفهمن
Iran, Islamic Republic of
12:18 - 1395/02/30
منم دوتا دختر دارم این دفعه خیلی نا خاسته باردار شدم چون سنم 23 سال بودلوله هام رو نبستند برام دعاکنین که هم بچم سالم باشه هم پسراین دفعه خیلی استرس دارم یکی از دخترام فقط 1سلل و3ماهشه می ترسم شوهرم پسر لوست داشتهوباشه دوباره باردارم کنه دعا کنید

این دفعه خدا نا امیدم نکنه
Iran, Islamic Republic of
17:25 - 1395/03/05
من ۳ قلو باردام ۱۸ هفتمه چند روز دیگه میرم سونو دعا کنین خدا از هردوجنس بهم داده باشه
Iran, Islamic Republic of
21:14 - 1395/03/17
چرا همه دنبال بچه پسر هستن دعا کنید خداوند فرزند سالم بهتون بده چه فرقی می کنه من یه دختر دارم هفته شش بارداریمه بازم واسم فرقی نمی کنه چی باشه فقط سالم باشه
Iran, Islamic Republic of
07:09 - 1395/03/18
سلام.من هفته ۱۶ بارداری یه دختر ناز ۵ ساله دارم .من تعیین جنسیت پسر انجام دادم اما سونو ۱۳ هفته گفت دختره برام دعا کنید به شوهرم هنوز نگفتم خیلی پسر دوست. واسه من فقط سلامتی مهمه .انشالله هرکی هرچیزی می خوادبشه
Iran, Islamic Republic of
12:18 - 1395/04/27
سلام من هم دوتا دختر دارم ده ساله و هشت ساله الان باردارام هفته پونزدهم هستم دعام کنید این یکی پسر باشه اسمشو میزارم محمد مرسی
Iran, Islamic Republic of
12:14 - 1395/05/07
سلام دوست عزیزی که گفتی از فقر فرهنگیه که دوست دارن پسر باشه نی نی شون فقر فرهنگ نیست که باعث میشه مامانا دوست نداشته باشن دختر بیارن حقوق قانونی امتیازات اجتماعی شغلی ..... وکلی چیزا دیگه که خودتم بعنوان یه زن تو ایران داری باهش دست وپنجه نرم میکنی باعث میشه نی نی دختر نخواهی بدنیا بیاری
Iran, Islamic Republic of
15:14 - 1395/05/13
سلام دوستان من الان دقیقا نمیدونم چن هفته ام تازه باردار شدم ولی خواب شدید دارم بطوری که ولم کنین میخوابم همش خسته ام تنبل شدم میوه دوس دارم ولی همش حالت تهوع دارم ولی بالا نمیارم دوست دارم بچم دختر باشه ولی خودم حس میکنم پسره یه پسر6ساله دارم ولی عاشق بچه دخترم
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
سلام دختره به نظر من
سارا
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
من
Iran, Islamic Republic of
00:18 - 1395/06/02
من هفته ۱۴بارداری هستم یه دختر ۶ساله دارم همسرم پسر دوست داره ولی من برام سلامتش مهمه نه جنسیتش ،ویار شدید دارم حتی بخاطر ویار بستری شدم ،
Iran, Islamic Republic of
13:19 - 1395/06/15
سلام منم یه دختر دارم 4سالشه الان بار دارم یک ماهمه.برام مهم نیست چی باشه فقط سالم باشه همین
Iran, Islamic Republic of
23:51 - 1395/06/19
سلام.من هفته 29 بارداریم.7 قلو باردارم.سه تاش بیشتر مشخص نشده...پسرن...برام دعا کنید نمیتونم تکون بخورم.به شوهرمم ویار دارم...بهم دلداری بدید...
پاسخ ها
ناهید
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
فدات شم دمت گرم توکی بودی دیگه
Iran, Islamic Republic of
14:24 - 1395/06/27
سلام برای من جنسیت مهمه چون تو جامعه ما دختران واقعا اذیت میشن اصلا راحت نیستن ...و همه چیز برای آقایان فراهمه تفریح حتی اجازه دیدن ی فوتبال تو ورز شگاه ب خانومها نمیدن
Iran, Islamic Republic of
14:44 - 1395/07/01
با سلام وخسته نباشید به دوستان عزیز من هفته هفدهم رفتم سونو گفت نمیتونم متوجه شم دختر یا پسر ولی علائم پسر رو کم میبینم این یعنی چی بنظر شما چیه لطفا جواب بدین
Iran, Islamic Republic of
21:32 - 1395/07/01
سلام دوستان عزیز اصلا جنسیت بچه مهم نیست مهم بدنیا آوردن فرزند صالح و سالمه خداوند خیلی کریم وبزرگه هر چی خیرت هستش پیش میاد بخدا دختر خیلی مظلومه....امیدوارم همیشه موفق باشید.منم عاشق بچه ام ولی شیطونش......
United Kingdom
22:58 - 1395/07/01
من سه تا دختر دارم رفتم حرم امام رضا دعا كردم
دوست دارم بچه ام پست باشه با سلامتيش
Iran, Islamic Republic of
18:55 - 1395/07/03
سلام دوستان من هم دوتا دختردارم همه علاعم پسره ولی بچم دختره
Iran, Islamic Republic of
08:09 - 1395/07/12
سلام به همگی،انشاالله همه ی بچه هاتون عاقبت بخیر بشن ،چه دختر چه پسر،و همه سرباز امام زمان ،موفق باشین
Iran, Islamic Republic of
12:18 - 1395/07/25
من سه ماهم معده درددارم دهنم تلخ میشه بچم چیه
Iran, Islamic Republic of
18:29 - 1395/08/03
سلام خوش بحالتون در مورد بچه هاتون نظر میدید بخدا خیلی گریه م گرفت که خدای مهربون منو از نعمت مادرشدن بی نصیب گذاشته،توروخدا دعا کنید منم مادرشم،منم برم سونوگرافی فقط ببینم بچم سالم باشه،ای خدا مصلحتتو شکر
Iran, Islamic Republic of
14:33 - 1395/08/04
خدا ان شاالله به همه کسانی که دلشون بچه میخواد فرزند صالح و سالم عنایت کنه آمین منم خدارپشکر باردارم هفته۱۳
Iran, Islamic Republic of
22:26 - 1395/08/04
سلام من یه پسر 6 ساله دارم الانم باردارم هفت هفتمه خیلی شوهرم دختر دپست داره اخه خودش خواهر ندلشته عمه هم نداره همش میگه دختر خودمم دختر دوست دارم تو رو خدا اول دعا کنید سلامت باشه بعد که خدا خواست دختر باشه
Iran, Islamic Republic of
22:12 - 1395/08/05
سلام هفته سیزدهم هستم فقط شبها دعا میکنم بچم سالم وصالح باشه ومشکل خاصی نداشته باشه همش لطف خداست چه دختر چه پسر
Iran, Islamic Republic of
18:50 - 1395/08/07
انشالله خدا به همه آرزومندان حس قشنگ مادر شدنو بده
Iran, Islamic Republic of
18:50 - 1395/08/07
انشالله خدا به همه آرزومندان حس قشنگ مادر شدنو بده
Iran, Islamic Republic of
04:23 - 1395/08/11
سلام دوستان منم هفته نوزده بارداریمه و خداروشکر دخملی دارم
پاسخ ها
زهرا
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
ازکجا بدونم که بچم چیه؟
Iran, Islamic Republic of
18:01 - 1395/08/21
سلام من ی هفتس پریودیم عقب افتاده اما هرچی بیبی چک میزنم جوابش منفیه...چی کارکنم؟ ینی باردارم؟
Iran, Islamic Republic of
13:24 - 1395/08/22
سلام .من واردهفته ی 15بارداری شدم ولی هنوزحرکت بچمو حس نمیکنم .راهنمایی کنیدچجوری بفهمم بچم پسره یادختر من دوتاپسردارم ودلم یه دخترمیخوادالبته همیشه به خدا میگم هرچی دادی هزارمرتبه شکرت فقط سلامت باشه اما به وجود دختر نیازدارم لطفا برام دعا کنید ازهمتون ممنونم امیدوارم همیشه شما به خوشی وسلامتی بچه هاتون به دنیا بیارید
Iran, Islamic Republic of
18:20 - 1395/08/24
سلام ب همه.ایشالاه ک صلاح دید خدا آرزوی همه باشه.من سه هفته ست ک باردارم.خانواده همسرم شدیدا پسر دوس دارن. همه شون هم قبلا برام خواب بچه پسر دیدن.اما برامن مهم سالم وصالح وزیبا وباهوش بودن و تودل برو بودن بچه ست.فال شیخ بهایی گرفتم ی بیت شعر اومد ک نوشته بود بیقین دان ک اوپسر باشد یعنی درسته؟ من از دختر دارشدن ناراحت نمیشم اخه ناسلامتی همه مامانا ی روز دختر بودن. برام دعا کنین صلاح خدا سالم بودن بچه م باشه.
Iran, Islamic Republic of
19:02 - 1395/08/24
بیبی چک خیلی دقیق نشون نمیده اگه اقدام ب بارداری کردید و شک دارید ک باردارید یا نه.بهترین روش اطمینان پیداکردن آزمایش خونه. من چهار روز از هفته پریودم گذشت وپری نشدم از اونجایی ک همیشه پریودام منظم بود شک کردم وآزمایش دادم مشخص شد ک باردارم. قراره ی هفته دیگه ۲آذر برم آزمایش و سونو برا سلامت جنین وجفتش.برام دعا کنین
Iran, Islamic Republic of
16:48 - 1395/09/03
سلام منم حاملم برام مهم نیس چی باشه جنسیتش ، فقط خداوند بچه سالم بهمون بده ایشالا، هر کسیم آرزوی بچه داره به حق این ماهای عزیز حاجتش براورده بشه انشاالله،
Iran, Islamic Republic of
02:37 - 1395/09/11
سلام من تنبلی تخمدان داشتم دکتر یدونه امپول داد گف ایسالا باردارمیشی خیلی دوس دارم حامله شم دوساله ک عروسی کردم برام دعاکتین
Iran, Islamic Republic of
09:06 - 1395/09/13
یگانه خانم ناراحت نباش اصلا. خواهرمن ۵ساله ازدواج کرده و ی سال بعدش اقدام کرده بر بارداری. و تا این ماه باردارنشده بود. الان دوروزه ک پریدش عقب افتاده همه مون احتمال دادیم باردارشده. استرس نداشته باشید و وقت پریداتون رو رو تقویم علامت بزنید ی رابطه بین پریداتون ایجاد کنید و وقت پریدتون و دقیق بدونید. کارای سنگین انجام ندید تند راه نرید.بار سنگین بلند نکنید خدا سهم هرکسیو ب خودش میده صبر داشته باشید.
Iran, Islamic Republic of
02:21 - 1395/09/21
سلام من هفته سیزده هستم سونوی ان تی گفته احتمالا دخمله ولی تمام علایمم پسره سلامتيش برام مهمه همین، سونوی هجده هفته جنسیت دقیق معلوم ميشه فقط شوهرم میگه دوست دارم زودتر بچه رو به اسم صدا کنم نظرش اينه که پسره ولی بازم راضيم به رضای خدا هر چی صلاحه همون بشه
Iran, Islamic Republic of
15:27 - 1395/10/12
عالیه منم سه ماهمه ضربانشم 157پسردوس دارم
Iran, Islamic Republic of
13:57 - 1395/10/21
سلام خانم ها من امروز رفتم سونو و خدا بهم یه گل پسر ناز بخشیــــــــــــــــــــــده !!من اصلا ویار ندارم و خیلی فرز شدم و قیافم اصلا تغییری نکرده پوست دستم خیلی لطیف شده.تست جوش شیرین کف کرد و صدای فش داد تست نمک و ادرار هم داخل لیوان حباب زد.نمک ریختن بالا سرم دستمو به سمت بینیم بردم و تست حلقه دایره ایی چرخید.به سمت چپ میخوابیدم.لک و جوش اصلا ندارم.خواب ندارم.تکرر ادرار زیااااد دارم و حتی جدول چینی هم درست بود .
Iran, Islamic Republic of
16:15 - 1395/10/21
من هجده سالمه و اولین بارداری رو دارم پشت سر میزارم دوستان راستی یادم رفتم بگم اینکه میگن بچه پسر سمت راسته رحمه نمیشه زیاد اعتماد کرد من پسرم سمت چپه و حرف vداخل چشم چپم بود ولی میدونستم پسره چون ویار نداشتم و حسم بهم میگفت که صاحب یه آقا پسر میشم خدا مراد دل همتونو بده
Iran, Islamic Republic of
18:16 - 1395/10/23
مامان سامیار منم دقیقا مثل شمام ولی هفده هفتگی رفتم گفتن دختره، میخام بگم یعنی مامانای گل اصلا به این علائم توجه نکنید تو هفته های بالا فقط سونو میتونه دقیق بگه که بچه چیه
Iran, Islamic Republic of
02:36 - 1395/10/25
چرا همه دختر به دنیا میارن
Iran, Islamic Republic of
12:02 - 1395/10/25
ســــــــــــــلام .اره عزیزم همینطوره این علائم فقط تجربه شخصی هستش که مامانا در اختیار هم دیگه قرار میدن فقط سونو هستش که رد خور نداره و میشه اعتماد کرد ویار هرکسی یه جوریه .ایشالله بچه فقط سالم و صالح باشه
Iran, Islamic Republic of
19:49 - 1395/10/29
سلام دوتا دختر دارم یکیش پنج سالش یکیش هفت ماهشهر ناخواسته باردار شدم قصد سقط دارم چیکار کنم به نظرتون پسر میخام
Iran, Islamic Republic of
14:15 - 1395/10/30
ماما جون عزیــــــــــــــــــزم حتی فکرشم نکن به خدا اشتباست سقط کردن.چطور دلت میــــــــــــــــــــــــــــــــــاد گناه داره اون ریزه میزه ایشالله که پسر باشه این افکار منفی رو دور بریز
Belgium
23:55 - 1395/11/19
بچت رو سقط نكن ، شايد در آينده اين از دوتاي ديگه بهتر باشه ، اينو ديدم كه ميگم ، خدا كمكت ميكنه
Iran, Islamic Republic of
20:38 - 1395/12/17
اگه کارتون به کلینیک ناباروی می افتاد که برا یه دوره درمانش30میلیون خرج کنید ونتیجه نگیرید اونوقت جنسیت براتون فرق نمیکرد .حالاپسرباشه تاج روسرتون میذاره ابلها
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۹
اره خب اگه پسر باشه بهشون جایزه میدن.
Iran, Islamic Republic of
11:43 - 1395/12/28
سلام مامان سامیار جنینت که طرف چپ بود که میگی پسره طرف بالا جنین حس میکنی و تکون میخوره یا طرف پایین شکمت؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
14:19 - 1396/01/04
سلام منم هفته 12بارداریم خیلی کنجکاوم ببینم بچم چیه ولی فقط دعام اینه سالم باشه برای همه زنای باردار دعاکنید به سلامتی ایشالا فارغ بشن.
Iran, Islamic Republic of
11:54 - 1396/01/06
برای منم دعاکنیدبچم پسرباشه وسالم
Iran, Islamic Republic of
01:44 - 1396/01/19
من کلا علایم بارداری پسر روودارم ولی تو هفته 13 رفتم سونو ضربان قلب بچه ام 158 بوده در این صورت ممکن است بچه من دختر باشد؟؟؟؟؟همه عالیم بالا رو خوندم همه و همه رو برای پسر دار شون رو دارم البته هرچی خدا بخواد بچه سالم باشه فقط یه سواله
Iran, Islamic Republic of
16:35 - 1396/01/28
سلام رها خانوم حرکاتش بیشتر سمت پایین حس میکردم .مامانای گل لطفا کمک کنید که چی وزن بچمو زیاد میکنه آخه هفته بیست و هشتم شکمم خیلی کوچیکه انواع مغزها .گوشت .میوه .سبزیجات و ...هم میخورم اما انگار نه انگار
Iran, Islamic Republic of
18:39 - 1396/04/23
من یه دخترناز دارم الان هم باردارم برام دعا کنید که سالم باشه نی نیم
Iran, Islamic Republic of
19:18 - 1396/04/28
از روی لنگ های نوزاد میشه تشخیص داد
Iran, Islamic Republic of
12:36 - 1396/05/08
سلام به همه مامانا من ضربان قلب بچم در 12 هفتگی 133 بود از ابتدای بارداری نفس تنگی گرفته بودم فقط از شکم چاق شدم حرف V چشم سمت چپم بود صبح ها هم حالت تهوع داشتم وعاشق چیزای ترش وشور شدم الان 19 هفته هستم رفتم سونوگرافی گفت بچم پسر همون که میخواستم.البته به نظر من نزدیکی در زمان تخمک گذاری برای خانم هایی که پسر میخوان از همه چیز مهمتر واین که اول خانم به اوج لذت جنسی برسه.در ضمن من هیچ رژیمی استفاده نکردم.همه مامانا هرچی میخوان خدا بهشون بده.در ضمن پسر من همش سمت چپ شکممه .
Iran, Islamic Republic of
16:10 - 1396/10/22
سلام من ماه ۲۵ دیروز رفتم سنو گفته دیده نمیشه ولی احتمال دختره ماه ۴رفتم گفت لند ناف لای پاها وای احتمال دختره ولی منم به خاطر شوهرم خیلی پسر میخوام لطفا راهنمایی کنین بچمم بیشتر در سمت راست با زیر شکم تکون میخوره امکان هست اشتباه کنن
Iran, Islamic Republic of
10:25 - 1396/11/16
من هفته 12 رفتم سونو. ضربان قلب نی نی 165 بود. دکتر گفت به دختر شباهت داره، به نظرتون درسته؟ ممکن اشتباه شده باشه؟
Iran, Islamic Republic of
23:42 - 1397/02/12
سلام من هفته۱۳بارداری رفتم سونوضربان قلب۱۶۰دردقیقه بود دعاکنیدخدابهم ی پسرساااااالم بده ایشالله
Iran, Islamic Republic of
16:05 - 1397/03/01
منم هفته دهم بارداریم همه کارارکردم نشون میده که پسره بررررررام دعاکنیدکه پسرباشه
Iran, Islamic Republic of
10:51 - 1397/03/08
سلام من بار اولمه باردار شدم شدیدن حالت تحوع دارم بچه برادر وخواهرم مشکل دار بود فقط از خدا میخوام سالم باشه اصلا جنسیت بچه نه برای خودم ونه برای همسرم محم نیست
Iran, Islamic Republic of
16:18 - 1397/04/04
ماه اخر بارداری هستم
برای من ضربان جنین 126تا بود سمت راست و علاقه ی شدید به شوری داشتم
احساسم از اول میگفت که پسره
سونو دادم پسر بود
Iran, Islamic Republic of
18:14 - 1397/04/09
سلام من دوقلوباردارم هفته سیزدهم هستم خیلی عذاب میکشم ولی ارزش دارم دوست دارم نی نی ها سالم باشه شماهم دعاکنید
Iran, Islamic Republic of
20:49 - 1397/04/09
سلام.وای چرا همه انقد واسشون مهمه بچه شون پسر باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا چه خیری از همه ی مردهای دوروبرتون دیدین که اینجوری میکنین؟؟؟؟؟ انقد توو کار خدا دخالت نکنین.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
عزیزم دختر پسر هر دو خوبن هر دو یه لذت خاصی داره بدم شما از دل مردم مگه خبر داری چه دردای دارن زود قضاوت نکنید
من خودم یه پسر ۷ ساله دارم و دوباره باردارم دوست دارم خدا بهم عنایت کنه و دختر سالن بده که به قولی هر دو میوه رو داشته باشم
Iran, Islamic Republic of
18:53 - 1397/04/25
وای بچه ها برام دعا کنید بچم اول سالم باشه بعدم دختر باشه
Iran, Islamic Republic of
12:33 - 1397/05/13
بچه من دوماهه بوده میخوام بدونم چی بوده
Iran, Islamic Republic of
17:08 - 1397/05/14
سلام منم دوماهه باردارم برام فرقی نداره چی باشه فقط ازخدامیخام سالم باشه بارداری اولمه خیلی استرس دارم
Iran, Islamic Republic of
16:10 - 1397/05/15
خواهشن داستان نگین اگه علایمی بلدین بگین وگرنه پر چونگی نکنین
Iran, Islamic Republic of
15:28 - 1397/05/19
من هفته دهم بارداری اصلاویارحالت تهوع ندارم فقط چیزای شیرین دوست ندارم هیچ علائم بارداری ندارم فقط بعضی موقع ها خیلی نفسم تنگ میشه به نظرتون بچم چیه؟؟
پاسخ ها
زهرا
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
بچت پسره
فقط کسی ک بچش پسر باشه تنگی نفس میشه
Iran, Islamic Republic of
00:04 - 1397/05/21
دوستانی که میگن پسر چه گلی میزن به سر ادم دیدگاهتون و عوض کنید ما تو جامعه ای هستیم که دختر زیاده
ثانیا ما از دل دوستان گلمون خبر نداریم
دختر و پسر هر دو شیرین انشالله همه جفتشون جور باشه من یه پسر ۷ ساله دارم دوباره باردارم و دوست دارم خدا عنایتی کنه بچم دختر باشه
Iran, Islamic Republic of
05:14 - 1397/05/24
سلام من قصد دارم باردار شوم ولی میترسم , بچه اولم پسر هستش ولی میترسم یک وقت دوباره بعداز زایمان افسردگی بگیرم خیلی دختر دوست دارم خداکنه خدایک دختر سالم وصالح بده
Iran, Islamic Republic of
18:16 - 1397/06/01
سلام ببخشین خواهر من الان تو ۱۲ هفتگی حامله هست رفته زونو گرافی گفتن ضربان قلبش ۱۵۰ هست آیا این پسر یا دختر
Iran, Islamic Republic of
00:38 - 1397/06/06
من ۴۴سال دارم دو دختر و یک پسر دارم دانشجو و محصل . پسرم همش ناراحت بود که داداش نداره . توکل کردم بخدا و باردار شدم الان چهارماهه. خلاصه که همگی جشن گرفتن هم شوهرم هم بچه ها و هم خانواده هامون
United Arab Emirates
17:10 - 1397/06/17
سلام من دوتا دختر دارم الان نخواسته حامله شدم الان چهار هفته ام تو را خدا قسمتان میدم دعا برام بکنید این پسر باشه
Iran, Islamic Republic of
01:28 - 1397/06/25
سلام من هفته شیشم هستم دو سه روز دیگه نیرم وایه شکیل قلب،هیچ حالم بد نمیشه اینقد که سرخالم شک دارم که اصلا باردارم
Iran, Islamic Republic of
10:22 - 1397/06/25
سلام من ی دختردوساله دارم الان 14هفته حامله ام اصلامثل حاملگی قبلیم نیست تهوع کم دارم تنیل سدم خلاصه خیلی باهم فرق دارن ایاپسره یادختر
Iran, Islamic Republic of
14:24 - 1397/07/09
سلام منم یه دختر سه ساله دارموچهار ماهه باردارم تواین چند ماه انقدر استرس داشتم که این نشه دختر چون خودمم داداش نداشتم خدا شکر رفتم سونو دادم پسره والان هم استرس دارم سالم باشه دعا میکنم شما هم هر چی از خدا میخواین سالمشو بهتون بده
Iran, Islamic Republic of
11:41 - 1397/07/14
یه دختر پنج ساله دارم تو این پنج سال همش فکرم این بود نکنه باردار بشم و باز دختر بشه وقتی به اون لحظه ها فکر میکنم احساس شرمندگی میکنم تا اینکه دکتر گفت بخاطر مشکل قلبی نمی تونی باردار بشی فکر کنم مجازات فکرایه خرابم بود از خدا خواستم مشکلم حل بشه تا بتونم باردار بشم دیگه هیچ وقت پسر و دختر نمیکنم و فقط یه بچه سالم میخوام خیلی دعا کردم الان باردارم از خدا میخوام کمکم کنه بتونم بچم رو تو آغوش بگیرم و بزرگش کنم الان از خدا یه دختر سالم میخوام.تو رو خدا پسر و دختر نکنین بعضی وقتا اینقدر ناشکری میکنیم که خدا مثل من...
Iran, Islamic Republic of
16:57 - 1397/07/18
من سیز ده هفته وپنج روزم بودرفتم سونوبچه بحالت سجده بودامادکترگفت دختره گفتم قطعیه چون بچه اولمه دکترگفت دکتراتوگتاباشون نوشته جنسیت ازهفته چهاردهم تشکیل میشه ضربان قلبش140بودالان من نمیدونم چیکارکنم ویارندارم فقط چیزای شوروترش دوست دارم خوابمم زیادشده اگرکسی میدونه راهنمایی کنه لطفا
Iran, Islamic Republic of
16:57 - 1397/07/18
من سیز ده هفته وپنج روزم بودرفتم سونوبچه بحالت سجده بودامادکترگفت دختره گفتم قطعیه چون بچه اولمه دکترگفت دکتراتوگتاباشون نوشته جنسیت ازهفته چهاردهم تشکیل میشه ضربان قلبش140بودالان من نمیدونم چیکارکنم ویارندارم فقط چیزای شوروترش دوست دارم خوابمم زیادشده اگرکسی میدونه راهنمایی کنه لطفا
Iran, Islamic Republic of
16:57 - 1397/07/18
من سیز ده هفته وپنج روزم بودرفتم سونوبچه بحالت سجده بودامادکترگفت دختره گفتم قطعیه چون بچه اولمه دکترگفت دکتراتوگتاباشون نوشته جنسیت ازهفته چهاردهم تشکیل میشه ضربان قلبش140بودالان من نمیدونم چیکارکنم ویارندارم فقط چیزای شوروترش دوست دارم خوابمم زیادشده اگرکسی میدونه راهنمایی کنه لطفا
Iran, Islamic Republic of
16:57 - 1397/07/18
من سیز ده هفته وپنج روزم بودرفتم سونوبچه بحالت سجده بودامادکترگفت دختره گفتم قطعیه چون بچه اولمه دکترگفت دکتراتوگتاباشون نوشته جنسیت ازهفته چهاردهم تشکیل میشه ضربان قلبش140بودالان من نمیدونم چیکارکنم ویارندارم فقط چیزای شوروترش دوست دارم خوابمم زیادشده اگرکسی میدونه راهنمایی کنه لطفا
Iran, Islamic Republic of
16:57 - 1397/07/18
من سیز ده هفته وپنج روزم بودرفتم سونوبچه بحالت سجده بودامادکترگفت دختره گفتم قطعیه چون بچه اولمه دکترگفت دکتراتوگتاباشون نوشته جنسیت ازهفته چهاردهم تشکیل میشه ضربان قلبش140بودالان من نمیدونم چیکارکنم ویارندارم فقط چیزای شوروترش دوست دارم خوابمم زیادشده اگرکسی میدونه راهنمایی کنه لطفا
Iran, Islamic Republic of
20:22 - 1397/07/22
من امروز رفتم سونو 12هفته و 6روز بود جنسیتشو نگفت.گفت چیزی ندیدم!!!خیلی ناراحتم همه میگن دختره دعاکنین برام پسرباشه خانواده شوهرم خیلی حرفمیزننو میپرسن
Iran, Islamic Republic of
16:49 - 1397/07/24
ان شاالله هرکی هرچی دلش میخواد خدا بهش ببخشه ومهمترازهمه سالم باشه
منم دلم دختر میخواد عاشق دختربچه ام دعا کنید خدا بهم ببخشه این نعمت شیرین رو.االهی امین
Iran, Islamic Republic of
20:49 - 1397/08/05
سلام من دوتا دختر دارم ۵ ساله و ۱۰ ماهه ناخاسته باردارم نمیدونم چیکار کنم .... میگید هی دختر پسر نکنید پس چ جوری بگیم ب خدا
Germany
14:47 - 1397/09/01
سلام ما چهارماهه اقدام کردیم ولی نتیجه نگرفتیم دیروز وقت پریودم بودولی نشدم شوشو ومن هردوخواب سیب دیدیم بنظرتون من حامله ام
Iran, Islamic Republic of
10:50 - 1397/09/19
سلام من اولین بارداریمه 14 هفتمه تو 13 هفتگی رفتم سونو Nt ضربان قلبش 168 بود ولی دکتر نگفت جنسیت رو خیییییلی دلم میخواد بچه م اول سالم دوم دختر باشه دختر مونس پدرومادره
Iran, Islamic Republic of
14:58 - 1397/10/08
من صورتم پر جوش شد از اول بارداری سه ماهه اول علاقمند به ترشیجات بودم خواب ازم سلب شده بود صورتم خیلی جزئی پف داشت بقیه میگفتن خوشگلتر شدم ولی شکمم از بالای ناف تا زیر ناف چاق شده بود حلقه در دوران بارداری روی شکمم گرد می چرخید و روی نبضم چپ و راست می رفت پوست دست و بدنم حسابی خشک شده بود در هفته 12 ضربان قلب 162 و در هفته 18 147 بود و در سونو ان تی و انومالی گفتن جنین دختره
اینا رو گفتم شاید براتون مفید باشه
Iran, Islamic Republic of
10:58 - 1397/10/21
سلام خوبید من چهار ماه و نیمه رفتم سونو گفتن دختره یه پسر هم دارم ولی شش ماه و نیمه رفتم گفتن پسره الان نمیدونم چی کار کنم کل وسایل دخترو گرفتم راهنماییم کنید لطفا
Iran, Islamic Republic of
09:56 - 1397/11/10
من هفته هفدهمم فعلا قصد سونوگرافی ندارم دوس دارم برم آنومالی میگم شاید قطعی بهم بگن
Iran, Islamic Republic of
15:05 - 1397/11/16
سلام به همگی برا ننم دعا کنید بچم دختر بشه.خیلی دختر دوست دارم.ممنون
Germany
06:39 - 1397/11/17
سلام من درالمان هستم ویک دوست دختری المانی دارم تقریبا سه ماه می شه حامله شده وزیاد اصرار کردم که بچه ات را سقط کن نکرد وازبچه داشتن هم خوشم نه میامد ولی چند شب قبل خواب دیدم بچه تولد شده گرفتم روی دستم چشاش را باز کرد بهم گفت پاپا از اون روز به بعد داره ازش خوشم میاد از خدا می خواهم پسر باشه ولی انجیلنا دختر دوست داره
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
بچه خیلی خووبه..قدر این نعمت رو بدون..
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج