۱۱۵۵۶۴۱
۴۸ نظر
۵۰۹۷
۴۸ نظر
۵۰۹۷
پ

حالا زورتان به زن بی‌پناه بلوچ رسیده؟

در حالی که باغات ۴۰۰۰ متری در قلــب پایتخت، در اختیار نمایندگان چند دوره قبل مجلس قرار میگیرد و زمین‌های میلیاردی لواسان به حیاط خلوت برخی شده است تا ویلا در آن منطقه خوش و آب هوا بنا کنند، در شهر‌های دیگر آلونک‌های محقر را بر سر زنان بی پناه و فرزندانشان خراب میکنند.

روزنامه همدلی - ســتاره لطفــی: در حالی که باغــات ۴۰۰۰ متری در قلــب پایتخت، در اختیــار نمایندگان چنــد دوره قبل مجلس قرار میگیــرد و در زمانــهای که زمین‌های میلیاردی لواســان به حیاط خلوت برخی از مســئولین و فرزندان آنان تبدیل شده است تا ویلاهای چنــد ده میلیاردی خود را در آن منطقه خوش و آب هوا بنا کنند، در شهر‌های دیگر آلونک‌های محقر را بر سر زنان بی پناه و فرزندانشان خراب میکنند تا این ذهنیت که میگوید ضعیف کشان در راس امورند بیشتر قوت بگیرد.

حالا زورتان به زن بی‌پناه بلوچ رسیده؟

اتفاقی که سال گذشته برای آسیه پناهی در کرمانشاه و زنی دیگر در بندرعباس افتاد، در سال جاری این بار در سیستان و بلوچستان تکرار شــد؛ تا همگان باور کنند خانه خراب کردن محرومان رویه ضعیف کشانی هست که اتفاقــا لباس قانون هم به تن دارند و با مجوز قانونی خانه را بر سر محرومان آوار میکنند. گویا خانه خراب کردن بر سر قشر ضعیف به رویه شهرداری‌ها در استان‌های مختلف تبدیل شده است.

در این میان فقط بخت با زن بی پناه زاهدانی یار بود و مانند زن بی پناه بندرعباسی کارش به خودسوزی نرسید و مانند آسیه پناهی که در حیــن مقاومت برای جلوگیری از تخریب شدن سرپناهش جانش را از دست داد، زنده ماند و جانش را از دست نداد، اما با وجود باردار بودن، از ماموران قانون کتک خورد و بیهوش شد.

ماجرا چه بود؟

روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰، ماموران شهرداری با پشتیبانی ماموران نیروی انتظامی خانه مسکونی حقیرانه یک زن باردار بلوچ در خیابان توحید شهر زاهدان را تخریب کردند. این زن بی پناه قصد جلوگیری از تخریب خانه مسکونی خود را داشت، اما براساس فیلم‌های منتشــر شــده در فضای مجــازی ماموران انتظامی اقدام به کتــک زدن او میکنند که وی بیهوش بر روی زمین میافتد. در ویدئــوی منتشــر شــده زنی بــا لباس محلی بلوچی دیده میشــود کــه به مأمور شــهرداری التماس میکند که آلونک اش را تخریب نکننــد.

زن که هاجر ریگی نام دارد، میگوید: «من این خانه را با گدایی ساختم.»در حالــی که بولدوزری در حال خراب کردن خانه این زن اســت، او تلاش میکند جلوی تخریب خانــه‌اش را بگیرد، ولی دو زن مامور انتظامی با خشونت او را نگه داشته و مانع از اقدام به تخریب خانــه‌اش میکنند. به نظر میرسد زن از حال میرود. ماموران شهرداری نیز با حمایت ماموران نیروی انتظامی با لودر اقدام به تخریب خانــه اش میکنند. تمامی زندگی محقر ایــن زن زاهدانی که چند قلم جنس بیشتر نیســت، توسط ماموران، وسط محوطه ریخته شده است.

حالا زورتان به زن بی‌پناه بلوچ رسیده؟

به دنبال این اتفاق شاهدان حاضر در محل به رفتار خشن پلیس با این زن اعتراض میکنند، اما یکــی از ماموران میگوید «اگر بمیرد پول خونش را میدهیم.» هاجــر ریگــی در گفتگو با ایلنــا در این زمینه گفته: «ســاعت ۱۱ ونیم صبح دوشنبه ۲۹ شهریور در حالی که در خانه مشغول کار بودم مأموران شــهرداری همراه با چند خانم به منزل آمدند و از ما خواســتند که خانه راتخلیه کنیم.»

این زن ۴۵ ســاله که ۷ فرزند دارد، در ادامه افزود: «بعــد از آنکه از خانه بیــرون رفتیم، مأموران شــهرداری با لودر خانهمان را خراب کردند. البته این بار ششــم است که خانه ما و برخی دیگر از همسایگان تخریب میشود. دیروز نیــز ۳ خانوار دیگر خانه شــان خراب شــد. خانوار‌هایی که پــول دارند تا حدودی مشکل شان حل میشود، اما ما که پول نداریم مجبوریم هر بار شاهد خراب شدن خانه مان شویم.» این اولین بار نیست که شهرداری‌ها آلونــک زن‌های بی پناه را بر سرشــان خراب میکنند. خردادماه سال گذشته آسیه پناهی، زنی اهل کرمانشاه نیز اندکی پس از مقاومت در برابر مأموران شهرداری که با بولدوزر قصد تخریب خانهاش را داشتند، از شدت استرس و نگرانی از بیخانمان شــدن قلبش ایستاد و جان باخت.

حالا زورتان به زن بی‌پناه بلوچ رسیده؟

بعــد از او نیز تخریب آلونک زن بندرعباسی رخ داد که در آن زمان واکنش‌های انتقــادی زیــادی را به دنبال داشــت. گویا
شهرداری مراکز اســتان‌ها فصل جدیدی را برای برخورد با زنان سرپرست خانوار و ساخت و ساز‌های غیرمجاز آغاز کردهاند، فصلی که به خانه خراب شــدن و بی سرپناهی زنانی ختم میشود که آلونک کوچکی برای خود دست و پا کرده تا فرزندانشان از آسیب در امان بمانند و بی سرپناه نباشند.

برخورد‌های دوگانه

ســاعاتی پس از اشتراک گســترده ویدئوی تخریــب خانــه ایــن زن در بندرعباس در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ها به آن، زهرا ابراهیمی مدیــرکل امور بانوان اســتانداری سیستان و بلوچستان نیز به آن واکنش نشان داد و در این باره به ایلنا گفت: «منزل این زن در پهنای شمالی زاهدان «منطقه قاسم آباد» قرار داشــت که از ســوی نهاد‌های مربوطه تخریب شد.»

این مســئول افزود: «به محض باخبر شدن از موضوع به منطقه رفته و از بانویی که منزلش تخریب شده دلجویی کردیم.»
او ضمن ابراز تأســف بابت رفتار دور از شأن برخی افراد حاضر در صحنه نسبت به این زن سرپرست خانوار، تأکید کرد: «اهمیت صیانت از حقوق شهروندان وظیفه ماست.» این مقــام مســئول در اســتانداری اضافه کرد: «مطمئنا استانداری وضعیت معیشتی و مسکن ایشان را تا حصول نتیجه و در تعامل با دستگاه‌های مربوطه ادامه خواهد داد.»

در حالی مسئولان شــهری زاهدان تخریب ســرپناه زن سرپرســت خانوار در آن شهر را بــه غیرقانونی بــودن آن آلونک چند متری گره میزند که کم نیستند افراد بانفوذی که با اســتفاده از پول و قدرت به راحتی قانون را دور میزنند و نه تنها هیچ سازمان و نهادی در مقابلشان ایستادگی نمیکند بلکه در مواردی حتی بازوی یاری دهنده آنان نیز میشوند.»

حالا زورتان به زن بی‌پناه بلوچ رسیده؟

فــارغ از ماجرای زمین خواری در لواســان و ســاخت غیرقانونی ویلاها و شــهرک‌ها که چندی پیش در پرونــده اکبر طبری، معاون پیشــین قوه قضائیه مطرح شد و پای برخی از مســئولین را نیز به پرونده زمین خواری و زد و بند‌های طبری باز کرد، همین دیروز نیز یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه شورای شــهر تهران از واگــذاری باغی ۴۰۰۰ متری به یکی از نمایندگان ادوار مجلس ششــم در مدیریت شهری گذشته خبر داد. ناصر امانی در سیزدهمین جلســه صحن علنی شورای شهر تهران به واگذاری باغی به نماینده ادوار مجلس طی دوره پنجم مدیریت شهری اشاره کرده و گفت: «سازمان فرهنگی و هنری باغی ۴۰۰۰ متری را به شهرداری منطقه ۳ تحویل داده است؛ فارغ از لابی های پشت پرده برای تحویل آن، ۲۰ میلیــارد تومان تاکنون برای تجهیز باغ هزینه شــده است تا به مدت ۱۰ ســال به نماینده ادوار مجلس دوره ششــم تحویل داده شود.»

فیلم خراب کردن خانه زن سرپرست خانوار در شــهر‌های مختلف ایران که یکی پس از دیگری منتشر میشود، این سوال را در ذهن ایجاد میکند کــه آیا املاک چندهزار متری نجومی بگیــران و آقازاده‌ها هم این چنین بر روی سرشان آوار میشود؟ آیا با زمین خواران کلان هــم این نــوع برخورد‌ها میشــود یا قانون فقط برای اقشار ضعیف جامعه نوشته شده است؟ نهاد‌های حمایتی با بودجه‌های کلان که فلســفه وجودیشان هم حمایت از قشر محروم است، چه اقدامی برای این اقشار آســیب پذیر انجام داده‌اند؟ چرا روزبه روز به جمعیت این قشر افزوده میشود؟

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتي 9/5 ميليون تومان

ویزیت و مشاوره رایگان
ظرفیت و مدت محدود
آموزش هوش مصنوعی

تا دیر نشده یاد بگیرین! الان دیگه همه با هوش مصنوعی مقاله و تحقیق می‌نویسن لوگو و پوستر طراحی میکنن
ویدئو و تیزر میسازن و … شروع یادگیری:

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

  نظر کاربران

  • بدون نام

   وای بر ما ........

   پاسخ ها

   • بدون نام

    جورج فلوید فقط برای ما مهم هست

   • بدون نام

    بجاش ی اپارتمان تو تهران بشون میدن .
    مملکت گل و بلبله

  • بدون نام

   واقعن اسم خودتون گذاشتن مسلمان نکبه شما مسئول ملت ایران بیچاره محتاج نان شب کردین

  • کورش کبیر

   یه نکته . اینکه زن سرپرست خانوار چطوری حامله بوده ؟؟؟؟

   پاسخ ها

   • ناشناس

    یعنی نمیشه شوهرش از کار افتاده باشه خودش سرپرست .................باشه

   • بدون نام

    اول حامله شده بعد شوهرش فوت کرده , اینم سوال داره دیگه ؟

   • بدون نام

    به نظرتون نمیشه همسرش تازه فوت کرده باشه به شخصه داییم وقتی فوت کرد خانمش یه ماهه سر بچه چهارمش باردار بود پس ندانسته قضاوت نکنیم

   • بدون نام

    چرا اسم الکی برای خودت گذاشتی؟

   • بدون نام

    مثل کورش فکر می‌کنی.

  • بدون نام

   درسته که زورشون به نماینده ها و آغاها و آغازاده ها نمیرسه (این آغا با اون آقا فرق می کنه) ولی خدا رو شکر چوب و تفنگ شون همیشه برای زدن تو سر مردم عادی ، آماده بوده....
   بالاخره باید عقده هاتو یه جایی خالی کنی دیگه

  • بدون نام

   اگر با گرانفروشان واختلاسگران نصف این برخورد را داشتید،الآن وضع کشوربه این حال نبود.

  • بدون نام

   آخه به ما چرا میگید مردم جز عصبانیت و خودخوری چیکار میتونن بکنن مگر اینکه ی معجزه ای بشه فقط

   پاسخ ها

   • بی نهایت عصبانی

    ملتی که همیشه منتظر معجزه هست به جایی نمیرسه

  • بدون نام

   مثل اینکه شما خبر ندارید سیستان بلوچستان هم مثل هندوستانه یه عده شدیدا فقیرن یه عده خانه هایی دارن که مثل قصره

   پاسخ ها

   • بدون نام

    ما ک عمرمونو زاهدان بودیم خونه قصر ندیدیم. پولدار و فقیر همه جا هست

  • بدون نام

   خوب اگه قصد اصلاح داشتی یه خونه بهش میدادین بعد خونه اش خراب میکردید

  • naser

   کاش کمی وجدان داشتن

  • بدون نام

   اگر نماینده آیی خانه 4000متری داشته باشه دیگران باید خانه های غیر قانونی بسازن این چه توجیهی است هرجا کار غیر قانونی انجام بشه باید جلویش را گرفت زنی که تو کپر زندگی می کنه ولی هفتا بچه داره

   پاسخ ها

   • باافتخار پرسپولیسی ام

    قانون مند اگه خونه اون زن رو خراب کردن باید اون ۴۰۰۰ متر نماینده هم تخریب بشه

  • ادی

   هیچ بلوچی از نیروی انتظامی و شهرداری خوشش نمیاد چون واقعا ظالم هستن

  • بدون نام

   زن سرپرست خانوار چرا بارداره پس

   پاسخ ها

   • بدون نام

    شاید پنج ماهشه شوهرش دو ماه پیش فوت کرده حالا کنجکاویت رفع شد

   • بدون نام

    باید به شما بگه؟ اگه بدونی خونه براش میسازی!؟
    شاید شوهرش مرده تازه گیها .حالا بشتاب

   • بدون نام

    به نظرت نمیشه در دوران بارداری همسرش رو از دست بده ؟؟!!!!!

   • بدون نام

    یه منفی به نظرت دارم هزار بار تقدیم تو باد

  • بدون نام

   خدا خانه ظلمتان را خراب کند

   پاسخ ها

   • بدون نام

    الهی آمین

  • ایران ریدمان

   خدا الهی لعنتتون کنه همین و بس

  • بدون نام

   ایا خدایی هس؟؟؟

   پاسخ ها

   • بدون نام

    نظر خودت چیه ؟؟؟؟

  • بدون نام

   غیر قانون غیر قانونه حالا میخواد باردار باشه ،میخواد زن باشه، لواسان باشه، پولدار باشه، یابدبخت بیچاره مثل ما
   این بدبخت هم باید یه سرپناه براش فراهم کنن بعد منزل غیر قانونیش رو روسرش خراب کنن...

   پاسخ ها

   • بدون نام

    شما درست میگی ولی از لواسون و فشم شروع کنن بیان پایین

   • naser

    حرف حساب میزنی امامشکل اینه که جرات ندارن ویلاهای لواسان وشمال کشورکه برای مسیولانه خراب کنن وفقط زورشون به فقیربیچاره هامیرسه

   • ناامید از آینده.!!!!..... .

    غیر قانون غیر قانونه ولی برای آدمهای بدبخت برای سرمایه داره ها ومسئولین ایران لباس قانون تنش میکنند.شیر فهم شد.؟

  • بدون نام

   اگر مرد مسلمانی ازاین غصه بمیرد رواست.مرد مسلمان

  • بدون نام

   میخوان اینترنتو ببندن که این خبرها درز نکنه

  • حامی

   با وجود این جور آدما دیگه نیاز به دشمن نداریم
   خودشون خونه خرابمون میکنن

  • علی

   تو مشهدم از این اتفاقا زیاد میفته.من خودم املاک دارم کسایی که پول داشته باشن با پارتی بازی خونه میسازن کسیم کاریشون نداره ولی اگه بی پول باشی خونتو خراب میکنن.

   پاسخ ها

   • بدون نام

    خوبه که خودت املاک داری

  • بدون نام

   لعنتی ها براش خانه می ساختید بعد خراب می کردید

  • بدون نام

   انشاالله خدا خونه خرابتون کنه که زورتون فقط به بدبخت بیچاره‌ها میرسه.

  • بدون نام

   خدا خونه خرابشون کنه خدایی هم هست که به داد این مردم برسه

  • حمید

   طبق قانون خراب بشه البته هم این زن بی پناه هم آنهای باپناه

  • یوسف

   همه در برابر قانون برابرند بعضی برابر ترند

  • کینگ مسی

   خدایا صبر هم اندازه داره خودت کمک کن

  • هم ولایتی

   همشهری ما تو محدوده ممنوع خونه وکارگاه ساخت چند بارم بهش اخطار دادن ولی با پارتی وووو ردیفش کرد

  • هم ولایتی

   برن ویلاهای آنچنانی که لب رودخونه‌ها وتو دل کوههای لواسان میسان درست میکنند خراب کنند

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج