ضریب و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان ابلاغ شد
۷۱۳۶۱۶
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰
۶۴۸۵۲
مصوبه دولت درباره تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان و همچنین بازنشستگان و هم‌سان‌سازی حقوق آن‌ها ابلاغ شد.

خبرگزاری مهر: از سوی اسحاق جهانگیری، مصوبه دولت درباره تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان و همچنین بازنشستگان و هم‌سان‌سازی حقوق آن‌ها ابلاغ شد.

ضریب و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان ابلاغ شد

متن کامل این مصوبه به این شرح است:

تصویبنامه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت وزیران

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه ۵/ ۲/ ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد:

۱-ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵,۵۹۳) ریال تعیین می‌شود.

۲-ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۷) به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (۱,۷۹۷) ریال تعیین می‌شود.

۳-افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد (۶%) تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - الزامی است.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (۱۱,۲۳۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از دوازده میلیون (۱۲,۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۵- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (۷,۱۶۱.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۶- مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند.

۷- با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان پریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:

تبصره ۱- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

۸- در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و هم‌سان‌سازی حقوق آن‌ها (تصویبنامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران):

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۵/ ۲/ ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷، ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

ماده ۲- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان یازده میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار (۱۱,۳۸۵.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده (۱) و همسان‌سازی موضوع ماده (۳) این تصویب‌نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه خدمت داشته‌اند کمتر از دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود به دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده ۳- در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۶، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب یک‌هزار و هفتصد و نود و هفت (۱,۷۹۷)‌ ریال اعمال می‌گردد.

تبصره ۱- جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

ماده ۴- سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ بر اساس مفاد این تصویب‌نامه اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

مطالب مرتبط
انتشار یافته: 103
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
15:53 - 1397/02/17
بقیه ملت که کارمند نیستن هن باید بمیرن
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
شما كه كارمند نيستي يا جنست و گرون ميكني يا خدماتت و پس بدبخت حقوق بگيره
ای خدا
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
خوش بحال اونايي که کارمند نیستند مثلاً کار فنی دارند درآمد خودشان را با دلار تطبیق ميدن ولی کارمندان بدبخت حقوقشان با ریال هست خرج کردناشون با دلار هست مغازه دار ان هم که خدا براشون خواسته هر قیمتی دلشان خواست جنس خود را میفروشند نظارت هم که وجود ندارد!!!
Iran, Islamic Republic of
16:00 - 1397/02/17
حقوق كارگزان و كه افزايش نداديد !!!!
كارمندا هم ميپيچونيد !!!!
با اين تورم و گراني حقوق كارگر و كارمند بايد 2 برابر ميشد
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
الحق قشنگ گفتی

سیر یادش به گرسنه نیست

دریغ از عدالت نسبی. دریغ
بدون نام
United States
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
امروز صبح رففتم براب تعمیر کولر دو تیکه لوازم‌ بخرم می گفت که نمی دانم لوازم بهت بفروشم یا نه به خاطر قیمت متغیر بازار گفتم‌ خودت می دانی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
اره باش تا بشه
Iran, Islamic Republic of
16:03 - 1397/02/17
مرگ بر کارگر
پاسخ ها
بدون نام
United States
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
دیوونه شدین ؟
هموطن عزیزم
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
حمید آقا آخه مرگ بر ظالم وستمگر جواب نمیده پس مرگ بر مظلوم بگیم شاید خدا نظری ولطفی بکنه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
وقتی نون مفت دولتو بخوری بچت مثل حمید درمیاد سرکش میشه
Iran, Islamic Republic of
16:07 - 1397/02/17
اخه هین چه وضع مملکت ایرانبا۸۰ملیون جمعیت۷ملیون کارمندژاپن با۳۰۰ملیون جمعیت۴۰۰هزارکارمندفرق جهان اول وسوم یکی ازدلیلاش
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
چرت نگو
ج جوادی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
جمعیت ژاپن 125 میلیونه
هموطن
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
دوست عزیز ژاپن کشور پیری است و ایران کشور جوان،پس به همین مراتب نیروی کار هم متغیر است.
رضا
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
داداش اطلاعات نداري لازم نيست حتما صحبت كني...
Iran, Islamic Republic of
16:08 - 1397/02/17
حقوق بازنشستگان زیر دو میلیون چقدر اضافه شده ؟
پاسخ ها
گوهر گنجه
Spain
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
حقوق بازنشتگی چقدر اضافه مشه
p.v
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
تورم هی بالا میره اینا میان ریال ریال به حقوق بازنشستگان اضاف مبکنن این انصاف خدایی ،،لطفا بربد بازار رو بببنید به کجا‌رسیده اقایون نماینده که حقوق نجومی‌میگیرید ،،
بدون نام
Germany
۱۶:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
ده درصد برو خرج کن حا لشو ببر
ج جوادی
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
10 درصد یعنی اگه یک ونیم میگرفتی الان میشه یک و ششصد وپنجاه!
بدون نام
United States
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
من بازنشسته که ۸ سال در جبهه بودم حداقل باید ۴ ملیون بگیرم
United States
16:09 - 1397/02/17
هر کسی فهمید چی شد به ما هم توضیح بده
پاسخ ها
امید
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
خدا لعنتشون کنه ،هدف این بود آخرش بکن 10درصد
اصلا ما تورم نداریم
این آشفتگی و تورم کشور مال افغانستانه.ما اینجا هیچ مشکلی نداریم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
محسن جان من هم نفهميدم!! حال نميدونم من نمی فهمم یا اینکه طوری نوشتن که کسی سر درنیاره!! چون اکثراً می بینم که نوشتن نفهمیدن مثل من و شما، خدا اگه بشه بخیر کنه!! اما فکر نکنم!!!
بازنشسته
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
خدا ازتون نگذره ابن هپه وعده وعید دادین که بگیدده درصد مرده شورتون ببرن دلارشده شش هزارتومن اونوقت شماهای بی انصاف فقط دهدرصد افزایش دادین امیدوارم به درگاه خداوند زن وبچتون مثل زن ولچه بازنشستگان سر کنن که بفهمن سختی یعنی چی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
کی گفته ۱۰ درصده؟
افزایش حقوق امسال با این ابلاغیه شده ۶درصد!!
واقعا ملت را مسخره خودشون کردند
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
جهان سومیهای بدبخت
Iran, Islamic Republic of
16:10 - 1397/02/17
ما که.نفهمیدیم چی شد
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
افزایش حقوق کارمندان شد ۶ درصد
United States
16:12 - 1397/02/17
واقعا زحمت کشیدن .موندیم چه جوری اینهمه حقوق و خرج کنیم
Iran, Islamic Republic of
16:13 - 1397/02/17
واقعا تو ایران زندگی میکنن؟؟؟
اینا واقعا روشون میشه میگین یک و دویست؟؟؟؟
با یک و دویست یه بازنشسته چطور خب زندگی کنه؟؟؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
واقعا حتی در فکر ادم نمیگنجه که اخه چرا باید یه ادم شغل داشته باشه یعنی یک ماه مثل همه شاغلین کار بکنه اونوقت 1200 حقوق بگیره فرقش با اوکه هیچ نمیگیره چیه این هر دوشون زنده هستن ولی متاسفانه زندگی نمیکنند . چرا باید کسی که کار میکنه فقیر باشه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
ما رو باش که چی فکر میکردیم و چی شد!!!!!!؟
Iran, Islamic Republic of
16:13 - 1397/02/17
کارگران منطقه عسلویه که تو شرکت گاز کارمیکنن چرا فکری به حالشان نمیکنید تو این گرمابه کشور خدمت میکنن لامصب ها دولت اسلامی
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
به اسم اسلام و به کام نامسلمونها.. کجای اسلام داره
عمل مییشه که از اسم مقدس اسلام هم استفاده بشه
Iran, Islamic Republic of
16:13 - 1397/02/17
مملکتی که مسولینش دروغ بگن باید زودتر نابود شه چرا باید اینقد دروغ بگین مگه مجبورید پدر ملت و د
راوردید حداقل دروغ نگید
پاسخ ها
بدون نام
United States
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
دست دولت درد.؟ آیا خودشان هم اینقدر حقا میگیرند
Iran, Islamic Republic of
16:16 - 1397/02/17
کسیکه بازنشسته میشوداول مشلاتش مانند داشتن فرزند دانشجو ومتوسطه میهمان زیاد وانتظارات بیشترازاومیباشد اگرکمبودی داشته باشد توان کاری راهم ندارد چون شیره وجودش را کار دولتی گرفته انواع بیماریها هم به سراغش میایند پس اگربازنشتگان نه بیشتربلکه برابرشاغلین دریافتی داشته باشندقطعا برای مسئولین محترم بی اجر نخواهد بود این درترغیب ودلگرمی شاغلین درانجام امورات وامانت داری شغلی تاثیری بسزا خواهدداشت .
Iran, Islamic Republic of
16:21 - 1397/02/17
من که سر در نیاوردم لااقل واضع می گفتن ۱۰درصد یا ۲۰ درصد
پاسخ ها
بدون نام
Germany
۱۶:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
ده درصد مگه نخوندی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
افزایش ۶درصدی اعمال میشه
Germany
16:21 - 1397/02/17
برای مسمری بگیر یکملیونی ده درصد اضافه کردید مسولین محترم آیا با بااینحقوق خودتون میتونید زندگی کنید خدا ازتون نگذره که اصلا بفکر زعفا نیستید براتون مهم نیستن
Iran, Islamic Republic of
16:26 - 1397/02/17
نظرهای که به نفع دولته رو نشون میدین متاسفم
Iran, Islamic Republic of
16:26 - 1397/02/17
تورم پنحاه درصد . افزایش حقوق بازنشسته ده درصد .
بازنشسته فقیر و فقیر تر . ضعیف و سرشکسته میشود
چی فکر میکردیم چی شد
Iran, Islamic Republic of
16:30 - 1397/02/17
چه شعرزیبای هیت دولت ونمایندگان ملت باافزایش ضریب شش درصدوتورم نودوپنج درصدمتشکریم به ایرانی بودنمون شرمساریم.مرگ بر آمریکا.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
منم حساب کردم افزایش حقوق شاغلین ۶درصد ابلاغ شده
Iran, Islamic Republic of
16:31 - 1397/02/17
همش بندو تبصره دیدیم آخرش هم معلوم نشد کی چقدر میگیره 30 سال درس دادم بالیسانس حقوقم اندازه ی یک انبار دار بیسواد هم نیست ،بعضی ها خونه داشتند وبازهم گرفتند وزمین هم گرفتند.اما به من نه خونه نه زمین ونه وام برای خانه..هیچی هیچی
Iran, Islamic Republic of
16:35 - 1397/02/17
از فقیر پایین تر میشه مسکین فعلا که حقوق کارمند و کارگر ، زیر خط فقر که هیج ؛ زیر خط مسکینه وای بر شما
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
از مسکین پایینتر هم میشه مستکین
یعنی فرهنگیان و نیروهای مسلح
France
16:49 - 1397/02/17
این فرمول را فقط جهانگیر خان متوجه می شود
United Arab Emirates
17:00 - 1397/02/17
کشاورز بدبخت هزینه کردش بیش از پنجاه درصد افزایش داشته .اونوقت قیمت محصولات کشاورزی یک ریال افزایش نداشته پول گندم کشاورز بدبخت بعد از ده ماه پرداخت عین هو گدا بریده بریده میزارن کف دستش
Iran, Islamic Republic of
17:09 - 1397/02/17
آقای جهانگیری لطف کنیددر مورد حقوق و دستمزد رانندگان استیجاری ادارات دولتی و خصوصی که با ماشین بیش از سی میلیون تومانی خود و با کلیه هزینه خودرو اعم از لاستیک بیمه بنزین وگاز و کلیه مخارج به حساب راننده ولی کل حقوق یک میلیون تومان وجالب تر از همه بیمه تامین اجتماعی هم ندارد و هیچ نوع بن وعیدی و حق اولاد تعلق نمیگیرد اگه ادعا داری به فکر ما باشید
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
برن اسنپ ماهی خالص سه میلیون تومن درآمد داره
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
خوب برو اسنپ بیشتر در میاری
Iran, Islamic Republic of
17:12 - 1397/02/17
داداچ جهانگیر چی نوشتی!
Iran, Islamic Republic of
17:17 - 1397/02/17
اقای جهانگیری اینقدر ماده وتبصره والحاقیه گفتی که مانفهمیدیم چه خاکی امسال بسرما بازنشسنه ها بااون همه بوق وکرنامی ریزید ایا حقوق مابازنشسته ها به خط فقر رسیده یاهنور اندرخم یک گوچه آیم ماکه متوجه نشدیم واضح تربگویید یک بازنشسته گه یک میایون وهفتصد حقوقش امسال چقدر می گبره
Germany
17:19 - 1397/02/17
پس ۱۹،۵ درصد که قرار بود اضافه بشه چی شد
Iran, Islamic Republic of
17:25 - 1397/02/17
این عددها درسته!!؟
یعنی حقوق قضات و اعضای هیئت علمی حدودا 14 برابر بقیه کارمندان است!!!؟
ضریب آنها 25593 بقیه 1797!!!!
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
چون خود دولتیها و مجلسیها هم حقوق هیات علمی میگیرن
Iran, Islamic Republic of
17:26 - 1397/02/17
بنده کارمند دولت هستم با 26سال سابقه خدمت،امیدوارم که حق کارمندان سابقه دار را نسبت به کم سابقه ها(که شایع شده بود بصورت پلکانی پرداخت می شود،یعنی آنهایی که سابقه کم دارند نسبت به آنهایی که سابقه بالا دارند و به الطبع حقوق بالاتر نسبت به کم سابقه دارها دارند)ضایع نکرده باشید مگر نه اختلاف بین کارمندان شاغل بوجود می آید و همچنین دلسردی و انگیزه کم کار ی در بین کارکنان با سابقه زیاد.
پاسخ ها
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
دوست عزیز فعلا برا همه 6 درصده نگران نباش
Iran, Islamic Republic of
17:45 - 1397/02/17
ماکه متوجه نشدیم چنددرصد افزایش حقوقی داریم....هرکس متوجه شد به ماهم بگه
Iran, Islamic Republic of
17:53 - 1397/02/17
با عرض سلام افزایش حقوق شاغلین 6 درصد هست چون ضریب از 1695 شده 1797ریال یعنی 6 درصد افزایش ححقوق داریم برا شاغلین
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
ای خدااااااا...!؟
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
متاسفانه همینطوره
ناهید حلیم زاده
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
من یک میلیونو ۹ هزار میگیرم حالا چقدر میشیه
Iran, Islamic Republic of
18:08 - 1397/02/17
افزایش حقوق 6% و افزایش قیمت کالاها 60%!
Iran, Islamic Republic of
18:11 - 1397/02/17
ما که نفهمیدیم چون نفهماندند پس بفهمید که اونا هم نمی فهمند چون نفهمند.
Iran, Islamic Republic of
18:22 - 1397/02/17
شوخی نکنید ؟حضرات قوم فقرر رابرای مردم خرد نکردند؟انانیکه ژن برتردارند ازمواهب اسمانی بهرهمیبرند؟یک دنیا میداندایرانی غنی بوده ؟امادرفقرفاقه غوطه وربوده ؟زعما قوم ودانایان امردرجامعه شناسی سی دو میلیون فقیر؟بیست وهفت میلیون زیرخط فقر؟باقی ان بخورنمیر؟ریسکمیسیون اقتصادی اعلام.بیست میلیارددلاربه صندووق واریز نشد وسی میلیاردهم ازایران خارج کجا؟؟؟اقایان داشته باشند ؟فرقی ندارد انکارمن دارم مرک برامریکا تمام فقرازامریکاست
Iran, Islamic Republic of
18:23 - 1397/02/17
تا به حال هیچ دولتی ،این تصمیم غیر منطقی را نگرفته است!
Iran, Islamic Republic of
18:29 - 1397/02/17
یکی نیست بگه بیشعور فقط از دیروز تا حالا ۶ درصد رفته رو اجناس
Iran, Islamic Republic of
18:33 - 1397/02/17
خاک بر سرتون بازنشسته ها ده درصد
Germany
18:36 - 1397/02/17
من پس از سی سال خدمت در ناجا با ز نشست شدم چرا دو ملیون دویست حقوق من باشد حداقل باید چهار ملیون حقوق بگیرم نیروی انتظامی از همه ارگانها پائینترین حقوق میگیرد
Iran, Islamic Republic of
18:47 - 1397/02/17
گند کاشتین با این اصافه کردنتان خدا لعنت کنه اونیکه معنای گرانی را نمی فهمه
Iran, Islamic Republic of
18:50 - 1397/02/17
زور و قدرت دستتونه هر بلاییو رو هرجور که میخواید بر سر مردم بیارید. نرخ تورم کجا افزایش حقوق کجا........ بماند تا بعد
پاسخ ها
بدون نام
Netherlands
۰۵:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
سپاسگزاری کنید والا این هم قطع میشه
کفران نعمت بده چرابجای تشکرازمقامات
طلبکارانه کامنت می گذارید.درسته حقوق ها
نجومی نیست اما چکارباید کرد.ان شاا....
برجام درست بشه تصاعدی حقوق می گیریم
Iran, Islamic Republic of
19:29 - 1397/02/17
خودش هم نفهمید .چیکار کرده ،خوب از اول بگو ده درصد خدا گرفتار همین حقوقت کنه بسه دیگه جکر مردم را از تو حلقشون بیرون کشیدن بسه تو. ابه خدا بسه
Iran, Islamic Republic of
20:11 - 1397/02/17
این روحانی واقعا چطور این همه مردم رو گیر آورد
Iran, Islamic Republic of
20:18 - 1397/02/17
حقوقهای نامتعارف بعضی از اورگانها هارو کاهش دهید خدارو خوش نمیاد کارمند شرکت نفت با اکثریت حقوق نزدیک به بالای پنج ملیون حقوق میگیره اونم باکلی تعرفه های دولتی خیلی کم مانند دندانپزشکی یا ....به خدا ظلم یه کارگر ساده یک دویست حقوقش باشه این کجاش انسانیت
Germany
22:06 - 1397/02/17
ضریب 1797 یعنی 6 درصد متوجه شدید قشنگ به اسم 10 درصد کلاه سر کارمندا گذاشتن مثل بقیه کارهای دولت تورم خداداند حقوق بخورو نمیر که 6 درصد اضافه کردن دلار در خونه جهانگیری 4200 تو محله ملت7200 بر فرض دلار4200 قدرت خرید با این درصد اعلامی 400 هزار کمتر از سال پیش شده علی برکت الله.....
Iran, Islamic Republic of
22:51 - 1397/02/17
ضریب سال قبل1696 بود ضریب امسال1797شده پس با این حساب افزایش حقوق 6درصده....
Iran, Islamic Republic of
23:25 - 1397/02/17
خدالعنتشون کنه .که اصلابه فکرقشر کارگرنیستن
Iran, Islamic Republic of
23:45 - 1397/02/17
خدایا خودت حق ما را از اینا بگیر
Iran, Islamic Republic of
23:46 - 1397/02/17
اجر شما با همان خدا .اخه مرد حسابی تا همین الان بالای 30درصد همه چی گران شد بخدا مایه شرمندگی هست 10درصد با اینکارها وجدان کاری را نابود میکنید
Iran, Islamic Republic of
00:18 - 1397/02/18
هییییی،گارگرمو هنوز کامل حقوق نگرفتم هنو معلوم نی پایم چقده،با این حقوقای پایین کارگری و این قیمتا، خیلی سخت بگیریم نیمه ماه خالیه خالی،خدایی چه وضعیه.....۸ گرو ۹
Iran, Islamic Republic of
08:10 - 1397/02/18
جهانگیری وقتی نگاهش میکنی یاد سال ۱۳۲۰ میافتی
Iran, Islamic Republic of
08:59 - 1397/02/18
درسته که ازفرمول سردرنیاوردیم ولی قطعا همه متوجه شدیم که فاصله حقوق یه سری کارکنان دولت (ادارات خاص) توهمین مملکت با سایر کارمندان فاصله بسیار زیادی داره وفهمیدیم آن چیزی که اهمیت نداره و بهش توجه نمیشه عدالت در پرداختهاست آخه چه توجیهی میتونه داشته باشه که دونفر کارمند دولت هردو با مدرک و سابقه کاری یکسان این همه تفاوت حقوق داشته باشند واقعا متاسفم واقعا
Iran, Islamic Republic of
09:56 - 1397/02/18
ملت عزیز. به این میگن دولت تدبیر و امید.شما باز ناشکری بکنین و بگین این دولت برای ما چی کرده. قیمت کالا با افزایش 100 درصدی. حقوق بیچاره و بدبخت با افزایش 10 درصدی. شما کدوم دولتو دیدین از این بهتر باشه؟ چه امیدی؟چه آرزوئی؟ واقعا خیلی رو میخواد.فقط یه مثال کوچیک برای شما میزنم زمان شروع یارانه ها در سال 88 به هر نفر 45 هزار میدادن الان با گذشت 9 سال همون 45 تومن سر جای خودش هست اما کالای 10 تومنی شده 150 تومن از این بهتر میخواین؟
Iran, Islamic Republic of
14:51 - 1397/02/18
واقعا که فقط با کلمات بازی میشه هییت علمی کیلویی چنده ول کنید این کلاههای شرعی و غیر شرعی رو به هر بهانه ای برای عناوین مختلف میبافین بس کنید با با نمیدونید از کشورهای کفر یادبگیرید که چطور اونا به قرآن عمل میکنن ...........................
Iran, Islamic Republic of
17:14 - 1397/02/18
به دوستی که گفته بود با یک و دویست چه جوری زندگی میکنند بزار بگم من الان یک میلیون و سی و پنج هزار تومان کل حقوق مه ۳۷۸۰۰۰ تومان قسط مسکن مهره ۹۵۰۰۰تمان سرویس دخترانه ۱۰۰۰۰۰ هزارتومان تقریبا پول آب و برق و کار و تلفن پول سر زدن به بیمار مراسم های مختلف رو هم حساب کن فقط همین و بگم از زمانی که ازدواج کردم هیچ سفری نتونستم برم هیچ هیچ چیزی که دلم خواسته برای خوردن خودم یا بچه ها نتونستم تهیه کنم زنم چند ساله دندون درد داره نتوانستم درستش کنم جانباز کمک معیشت بگیر از خرم اباد
United Arab Emirates
02:33 - 1397/02/20
خدا خودت به داد مردم برس شوهر من الان از ابان حقوق نگرفته با ی بچه بخدا صاحب خونه هروز میاد درخونه خدایا چیکار کنیم این مسئولین مردم بدبخت کردن ملت افسرده شدن بخدا بجون بچم روزی یه وعده غذا میخوریم بیرون نمیتونیم بریم که شاید بچه ی خوراکی بخواو
United States
11:20 - 1397/02/20
بیچاره کردن کارمندان شاغل کم درامد. ... خدا نگذره ازشون
United States
11:21 - 1397/02/20
خدا لعنت کنه همشون
پاسخ ها
بدون نام
Netherlands
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
خدا عبل بده با کسایی که با خون ۳۰۰ هزار شهید حق انتخاب براسون مهیا شد

ولی منت میذارن رای نمیدن !!!!

یا اگر هم رای میدن از احساسات کشکی به اون تکرار میکنم. هست

دیگه چه توقعی داربد ؟؟؟؟؟

خلایق هر چه لایق !!!!!!


بیایید مرد و مردونه

به اسلام و انبلاب و امام و شهدا هم کاری ندارم

گر چه همه هستی ما هستن


ولی به کسی رای بدیم که لااقل بطور علنی فریبمون نده و رای بگیره


اصلا تابلو نبود اون همه هوچی بازیای حسن برای اخذ رای ؟؟؟


کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت منمردم درست رای بدید. همیییییییییییین
Iran, Islamic Republic of
19:07 - 1397/02/20
با سلام خسته نباشید محصولین محترم قانون همسا نسازی حقوق ها. کارمندان وبازنشستگان خیلی عالی خسته نباشید یا


علی
Germany
08:41 - 1397/02/21
بیچاره کردن کارمندان شاغل رو با این حقوق های به شدت کم.. ای خدا
Iran, Islamic Republic of
22:44 - 1397/02/21
افزایش حقوق کارمندان هم مثل افزایش ارزهای خارجی باشد بهتر است،نه بصورت پلکانی،چون اگر پلکانی باشد بین کارمندان دولت اختلاف بوجود می آید ،که تا به حال بوجود نیامده بود!
Iran, Islamic Republic of
19:38 - 1397/02/22
حقتونه بازم برین رای بدین خخخخ
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج