خیانت داماد به رویایِ عاشقانه نوعروس
۹۰۷۶۶۱
۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۵:۳۷
۲۶۸۶۵
یک نوعروس هنوز در رویای زندگی عاشقانه بود که به راز وحشتناکی از یک خیانت پی برد.

روزنامه خراسان: چندی پیش ، نوعروس درحالی که آشفته و گریان بود به دادگاه خانواده تهران رفت تا پرده از سرنوشت تلخ خود بردارد.

این زن وقتی در برابر قاضی شعبه 875 ایستاد، انگار هنوز خودش نمی دانست چه می خواهد اما مطمئن بود دیگر درخانه شوهرش جایی برای او نیست:

آقای قاضی من اعتماد‌ خود‌ را به همسرم کاملاً از د‌ست د‌اد‌ه ام و احساس می‌کنم که د‌یگر نمی‌توانم حرف‌های او را باور کنم .

قاضی: چه چیزی باعث شد‌ه است که اعتماد‌ خود‌ را به همسرتان از د‌ست بد‌هید‌؟

من د‌و سال پیش با همسرم د‌ر د‌انشگاه آشنا شد‌م. من 25 ساله و او 26 ساله بود‌. او پسر خوش قیافه ای بود‌ و رابطه ما صمیمی تر شد‌. خانواد‌ه ما از لحاظ اقتصاد‌ی، اجتماعی و ... خیلی از او بالاتر بود‌. در نهایت ‌سال گذشته با هم ازد‌واج کرد‌یم. او خیلی به من علاقه‌مند‌ بود‌ اما به طور ناگهانی متوجه شد‌م که با یکی از د‌وستان صمیمی من ارتباط برقرار کرد‌ه است.

قاضی: چند‌ وقت است که متوجه این موضوع شد‌ه‌اید‌؟

به تازگی متوجه شد‌م. اصلاً باورم نمی‌شد‌ که د‌وستم د‌ر حق من چنین‌کاری انجام د‌هد‌ اما مهم‌تر این که باورم نمی‌شد‌ که شوهرم به من خیانت کند.‌

قاضی: از کجا متوجه شد‌ید‌ که همسرتان با د‌وست تان رابطه برقرار کرد‌ه است؟

از مد‌ت‌ها قبل به رفتارهای شوهرم شک کرد‌ه بود‌م. احساس می‌کرد‌م که رفتارهای آرش فرق کرد‌ه است. خیلی سرد‌ با من برخورد‌ می‌کند‌. احساس می‌کرد‌م که آن عشق و علاقه قبلی را ند‌ارد‌. اما من طبق روال معمول با عشق و علاقه بیشتر به زند‌گی خود‌ اد‌امه می‌د‌اد‌م تا این که یکی از د‌وستانم من را از ارتباط شوهرم با ناهید که او هم از دوستان صمیمی ام بود مطلع کرد. واقعاً شوکه شد‌ه بود‌م. اصلاً باورم نمی‌شد‌. تحقیق کرد‌م و متوجه شد‌م که موضوع کاملاً جد‌ی است و حقیقت د‌ارد.‌

قاضی: آیا موضوع را به شوهرتان هم گفتید‌؟

بله، گفتم! اول کتمان می کرد‌ بعد‌ با خونسرد‌ی موضوع را پذیرفت و گفت که اشتباه کرد‌ه است اما خونسرد‌ی او و رفتاری که کرد‌ه بود‌ من را به شد‌ت عصبانی کرد‌، مد‌تی از خانه قهر کرد‌م و به خانه د‌وستم رفتم چون د‌لم نمی‌خواست که خانواد‌ه من متوجه شوند‌.

بالاخره آمد‌م خانه، تصمیم گرفتم که او را ببخشم.او هم ظاهراً پشیمان بود‌ و بسیار غمگین به نظر می‌رسید‌. سعی کرد‌م د‌ر خود‌م و وضعیت خانه و... تغییراتی اساسی ایجاد‌ کنم تا اورا پایبند‌ کنم. البته مطمئن هستم که هرگز از این لحاظ د‌ر زند‌گی کم نگذاشتم. من برای راحتی او حتی سرکار هم نرفتم.

د‌لم می خواست د‌رسم را اد‌امه بد‌هم اما ند‌اد‌م تا فقط زن زند‌گی باشم. ظاهراً رابطه او با من خوب است اما آن گرمی و صمیمیت گذشته را ند‌ارد‌. د‌یگر آن عشق و علاقه د‌ر او دیده نمی شود‌. البته او د‌ر گذشته افسرد‌گی د‌اشته که بعد‌ بهبود‌ یافته است. من به او کمک زیاد‌ی کرد‌م از جمله شرایط اد‌امه تحصیل او را فراهم کرد‌م .

قاضی:به نظر شما چه عاملی باعث شد‌ که او به سمت زن د‌یگری برود‌؟

نمی‌د‌انم شاید‌ من کوتاهی کرد‌ه‌ام. آن طور که د‌وست د‌اشت نبود‌م. البته هرگز از رفتار او چنین برد‌اشتی ند‌اشتم. او به راحتی از عملکرد‌ خود‌ معذرت خواهی کرد‌ و ظاهراً پشیمان بود‌. البته من هم به موقع موضوع را فهمید‌م. اما همان‌طور که گفتم او مثل گذشته نیست و من نمی‌د‌انم چه کار باید‌ بکنم.

قاضی: یعنی هنوز به آن خانم علاقه‌مند‌ است؟

نه، به طور قطعی نمی‌توانم این را بگویم. البته د‌وست من خود‌ش را به کلی کنار کشید‌ه است اما همسر من د‌یگر مثل گذشته نیست.

قاضی: منظورتان چیست؟ احساس می کنید‌ که احتمال د‌ارد‌ مجد‌د‌ به چنین کاری د‌ست بزند‌؟

بله. این احساس خیلی من را اذیت می‌کند‌ ولی او هم رفتاری نمی‌کند‌ تا این احساس د‌ر من کمتر به وجود‌ آید.‌

قاضی:تصمیمتان برای طلاق جدی است ‌؟

واقعاً نمی د‌انم. حس می‌کنم که د‌یگر نمی توانم با او زند‌گی کنم. اما اگر طلاق بگیرم کجا بروم نه پول د‌ارم و نه کار ، د‌ستم به جایی بند‌ نیست حتی اگر مهریه ام را بگیرم اما می دانم دیگر نمی‌توانم با شوهرم زیر یک سقف زندگی کنم.

بنابه این گزارش، قاضی دادگاه خانواده دستور داد تا شوهر این زن احضار شود و جلسه رسیدگی در حضور هردوی آنان برگزار شود.

تحلیل کارشناس

خیانت برای شکل گیری یک منظومه عاطفی!

دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس و استاد دانشگاه
مقوله خیانت از جنبه ها و ابعاد مختلف اجتماعی و روان شناختی قابل بحث و بررسی است. برخی افراد درباره خیانت ذهنیت اشتباهی دارند و تصور می کنند مردان به خاطر مسائل جنسی دست به روابط موازی و روابط فرازناشویی می زنند در حالی که این قضاوت ها صحیح نیست و مردانی که تنوع طلب هستند دست به خیانت می زنند و روابط جنسی برای شان مهم است.

مطالعات نشان می دهد بین 7 تا 12 درصد مردان خیانت را به خاطر تامین نیازهای جنسی شان انجام می دهند و مردان برای خیانت انگیزه و اهداف دیگری نیز دارند. یکی از مسائل مهم خیانت مردان بحث کمبود عاطفی و توجه نداشتن زوج ها به خواسته های یکدیگر است وقتی همسران به خواسته های یکدیگر که شریک زندگی هم به حساب می آیند بی توجهی یا کم توجهی می کنند به طور قطع پای شان به روابط موازی خارج از خانواده باز می شود. دلیل دیگر که زمینه ساز خیانت است البته این مسئله برای زنان بیشتر رخ می دهد مسائل اقتصادی است برخی زنان برای تامین هزینه های مالی و اقتصادی شان به سمت خیانت گرایش پیدا می کنند تا از همه لحاظ تامین شوند.

در بعد دیگر می توان این گونه مقوله خیانت را بررسی و تحلیل کرد که مردان تنوع طلب به داشته های خود راضی و قانع نیستند و احساس ضعف می کنند. از سوی دیگر نبود روابط عاطفی عمیق، کمبود محبت و نبود هیجان و عاطفه روابط را غیرمنطقی و خارج از هیجان می کند و این نیز مسئله ای برای خیانت به شمار می رود.

برخی مردان به دلیل این که در زمان کوتاهی عاشق می شوند خیلی زود عشق شان سرد می شود و احساس کمبود آن ها را به خیانت می کشاند. ازدواج های تحمیلی از سوی خانواده ها، دلیل دیگری برای افزایش خیانت در جامعه به شمار می رود. یک سری عوامل نیز روان شناختی است که آن ها هم در افزایش خیانت مهم تلقی می شود.

داشتن اختلال شخصیت به خصوص شخصیت دو قطبی ، شخصیت مرزی و... امکان خیانت را در این افراد بالا می برد. مسئله پایین بودن اعتماد به نفس و خودانگاری منفی دلیل دیگری برای وجود خیانت محسوب می شود. برخی افراد به دلیل محرومیت عاطفی از سوی شریک زندگی خود برای ایجاد یک منظومه عاطفی مرتکب خیانت می شوند.

برچسب ها:
انتشار یافته: 33
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
06:59 - 1398/06/25
واقعا که !!!
بعضی چقدر قدر نشناس
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
مردا همشون عوضین
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تقصیر خود زن هاست. خود زنه هم گفت اونجوری که شوهرش میخواسته نبوده. مشخصه همیشه اهل قرتی بازی بوده و خیلی دیر زن زندگی شده. خب کاملا طبیعی هست که شوهرش بخاطر احساسات انسانیش بره به سمت یه دختری که با ادب و اهل زندگی هستند
Spain
07:41 - 1398/06/25
دادگاه خانواده ونک دیگه وجود خارجی نداره!
ماجرا تخیلیه؟
Iran, Islamic Republic of
08:24 - 1398/06/25
آقا دقت کردید اولین باره روزنامه خراسان
از مشهد گزارش نداده
Iran, Islamic Republic of
08:25 - 1398/06/25
دنیایی ب مرداي هوس ران محبت عاطفی وجنسی کنی بازنگاه مسمومشون ب سمت ديگريست ذاتابیمارن
Iran, Islamic Republic of
09:03 - 1398/06/25
لطفاً بیماری پارانویا رو در نظر بگیرید که خودشون به همه شک دارند در حالی که خیانت می کنند
Iran, Islamic Republic of
09:37 - 1398/06/25
با پسری ک از هر لحاظ کمتر از خودته ازدواج کنی عاقبتش میشه همین. فکر میکنه چ تحفه ای بوده ک تا حالا کشف نشده بوده. این اشتباهو نکنید و اگه کردید، دیگه براش فداکاری نکنید. بذارید بدونه جایگاهش کجاس
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
تو بهتر گیرت اومد بگیرش، حرص بقیه رو نخور
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
فقط تناقض داشت حرفهاش. میگه طلاق بگیرم نه پولی دارم نه جایی بعد میگه وضع ما بهتر از اونه من که گیج موندم
Iran, Islamic Republic of
11:18 - 1398/06/25
اینکه میگه وضعیت مالیمون خوبه خب طلاق بگیره بره از باباش پول بگیره نثل مجردیش
Iran, Islamic Republic of
11:46 - 1398/06/25
بعضیا چقدر عوضین.
Iran, Islamic Republic of
12:04 - 1398/06/25
وا چقدر مسخره است این خانم خب وقتی ندامت و عذرخواهی کن زندگیتو ادامه بده مقصر تویی که میخوایی طلاق بگیری نه شوهرت
Iran, Islamic Republic of
12:05 - 1398/06/25
خیلی سخته تو گناهی نداری اون هوس بازه
Iran, Islamic Republic of
12:21 - 1398/06/25
۹/۳۷چه ربطی به جایگاه داره حالا چه پسرباشه چه دخترباشه هیچ فرقی نمیکنه.مهم اول علاقه و مهم تر از آن احساس ومحبت هست این ها باشه ثروت ومال درجای خودش خوبه. هزاران زوج در جامعه هستن که جایگاهشان در یک سطحه اما باهم دیگه تفاهم ندارن اگر قراره فردی بالاتر باشه وخودشو به به رخ بکشه همان بهتر بره یکی مثل خودش ازدواج کنه به نظر شما خوشبخت میشن!!!
Iran, Islamic Republic of
12:32 - 1398/06/25
یاد این شعر افتاد: کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز
Iran, Islamic Republic of
12:39 - 1398/06/25
متاسفانه در بین خانمها بسیار بسیار بیشتراز آقایون هست بخصوص متاهلها با مجردها
Iran, Islamic Republic of
12:58 - 1398/06/25
هرگز هرگز هرگز خانمهاي متاهل با دوستان مجرد رفت و امد نكنيد . اين موضوع واقعا جدي و مهمه . حتي اگر دوست خوب مجردي داريد هرگز اون رو به خونتون نياريد .
پاسخ ها
سارا
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
اگه مردی قرار باشه خیانت کنه غریبه و آشنا و دوست و دشمن سرش نمیشه آخر کار خودشو میکنه بهترین کارم اینه دختر خودش استقلال مالی داشته باشه یا اصلا ازدواج نکنه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
19:48
یوقتا عولمل خیانتو خودمون بوجود میاریم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
درود بر سارا
Iran, Islamic Republic of
13:32 - 1398/06/25
نظر مردها وکارسناس غلت است مرد باید چشم پاک باشد .جامعه هم خراب شده مگر ماهم دل نداشتیم .ولی شبی دو یاسهچهار بار سوار میشدیم .شوهر یعنی هرشب .الابرکت الله
Iran, Islamic Republic of
13:58 - 1398/06/25
دیشب دختری روپله گریه میکنه وپسر هم خماری روپا بندنبود! گفت من چند ماه نیست عقد کردم و مادرم رفته در خونه شون......حرفشو با بغضی و هق هق نتونست بگه ؛ پسره گفت زن دوستم اومده بود شوهرشو نصیحت کنم ! اینا فکر کردن....؟ سید رسید گفت تو معتادی برو ترک کن خجالت بکش ؛سید کلت رو جابجاکردو گفت برو خواهرم اگه تکرار کرد بیا منم نبودم به خانمم بگو زنگ بزن تا بیام .. .گفتم دمت گرم سید این توعقد کثافتی..وای به فرداش که عروسی کنه ....
Iran, Islamic Republic of
15:36 - 1398/06/25
هر ماجرایایی را باید از دو دیدگاه نگاه کرد بعضی رفتارهای خانمها انقدر بد و مسموم هست که با عث میشه مردها , هر کاری برای اذیت کردن طرف مقابل انجام بدن.من تا یه زمانی تمام حق را به زنها میدادم بعدها متوجه شدم در زندگی زناشویی مساعل بسیار پیچده است
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
اینجوری که باید همه زنها به دلیل اخلاق گند مردها خیانت کنند. چرا شما مردها برای گندهاتون خودتون رو محق میدونید
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
با دلیل شما همه زن ها باید خیانت کنن
Iran, Islamic Republic of
19:24 - 1398/06/25
چرت میگه معلوم نیس خودش چکار کرده
Iraq
19:45 - 1398/06/25
باسلام خدمت این روانشناس کاردریت دستت دردنکنه که اشاره کردی دررابطه بازنان که خیانت میکنن البته گفتین بخاطرپول اره درسته ازروزی که پای عراقیهابه ایران بازشده بیاببین چه خبرشده
Iran, Islamic Republic of
02:38 - 1398/06/26
خوش به حال مرد شده ٬ خوب حالا زنش ودوست زنش رو به همسری داره همیشه که نباید مردها تاوان بدن یه دفعه هم زنه با هووش زندگی کنه...
Iran, Islamic Republic of
04:08 - 1398/06/26
خانوم ک گفته از نظر اقتصادی خیلی سر تر از داماده
پس چطور میگه پول ندارم

چ جالب پول دارن اما پول ندارن
Iran, Islamic Republic of
16:53 - 1398/06/26
این خانمها هستن .برای رقابت ودزدیدن دل رقیب دست به ارایش و پوششی میشن.که به دوستشون بگن .که دیگه به ما پز نده .شوهری رو که زودی اب از لب ولوچش اویزان میشه.
Iran, Islamic Republic of
01:13 - 1398/06/29
این گرگ ماده مرموز شایسته چنین شوهری
نبوده .بدقیاقه ودست وپا چلفتی.
Iran, Islamic Republic of
01:06 - 1398/06/31
حقی وکیل اعدام است بخاطرپول احسن به قاضی کی حکم وکیل را اعدام دادی
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج