آیا صداوسیما واقعا می‌خواهد راست بگوید؟
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
دکتر نداف کرمانی_ fموبایل
دندانپزشکی تاج_f موبایل
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
شیرآلات زمانی_1
اپیلاسیون نانا 1
ادیب_1
لاله زار مال_1
ادیب_3
اپیلاسیون نانا 3
شیرآلات زمانی_3
لاله زار مال_3
شیرآلات زمانی_4
ادیب_4
اپیلاسیون نانا 4
لاله زار مال_4
لاله زار مال_2
ادیب_2
شیرآلات زمانی_2
اپیلاسیون نانا 2
دکتر نداف کرمانی_ f
دندانپزشکی تاج_f
۱۱۷۱۲۱۶
۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۰۶:۵۶
۴۸۹۷
فعالان فضاى مجازى به تغییر رویکردهاى صداوسیما در پوشش اخبار چه واکنشى نشان دادند؟

برترین‌ها: در طــی ۱۱ روز گــذشتــه، کشــاورزان استان اصفهان با برپایی چادر در بستر خشک زاینده‌رود مطالبات خودشان را در خصوص تعیین تکلیف وضعــیت کشــت پاییزه مطالبه می‌کردند، اما روز جمعه مردم این استان به تجمع آن‌ها پیوستند و در کنار پل تاریخی خواجو دغدغــه‌هــای خــود در خصوص احیای دائمی زاینده‌رود را بیان کردنــد و از مسئــولان خواستند تا نسبــت به مشکلات زاینده‌رود رسیــدگی کنند. به اعتقاد کارشناسان، این تجمع اعتراضی ثمره دو دهه بی‌توجه‌ای به موضوع خشکسالی اصفهان و دیگر استان‌های کشور است. صداو سیما، اما این با رویکرد جدیدی اخبار مربوط به اصفهان را پوشش داد که با واکنش‌هایی همراه شد.

آیا صداوسیما واقعا می‌خواهد راست بگوید؟

عروجی در روزنامه شهرآرا نوشت: تغییــر ریاســت ســازمان صداوســیﻤﺎ این بــار بــا دوره هــای قبلــی تفــاوت زیادی داشــت. دســت کم نشــان داد کــه مدیــر تــازه اگــر بخواهــد می‌توانــد کارهــای زیادی بکند. می‌توانــد خــودش را بــه مــردم و دغدغه هایشــان نزدیــک کنــد و تــا جایــی کــه امــکان دارد صــدای آن هــا باشد. می‌توانــد آن مرجعیت رســانه‌ای درخور اعتمادی باشــد کــه سال هاســت منتقدانــش می‌گوینــد بــه جــای دیگــری نقــل مــکان پیــدا کــرده اســت.

صــدای تغییــرات ســاختاری و سیاســت گذاری‌های جدیــد از هشــتمین رئیــس صداوسیماﺎ حــالا کم کــم دارد بــه گــوش می‌رســد؛ تغییراتی که از هﻤﺎن روز‌های نخســت ورود جبلی با شــعار هویت محــوری و عدالت گســتری در لایــه مدیریتــی ایــن ســازمان شروع و بــه آمدن افــراد جدیــدی در معاونت‌های خــبر، برون مرزی و اطلاع رســانی صداوسیما منجر شــد.

آیا صداوسیما واقعا می‌خواهد راست بگوید؟

بعد از انتصاب پیمان جبلی و معاون سیاسی اش، علیرضا خدابخشــی، می‌تــوان ایــن تغییــر رویکــرد را آشــکارا در خبرهــای صداوســیﻤﺎ دیــد. اولین بــار در ماجــرای هــک.جایگاه‌های سوخت رسانی در کشور، صداوسیما ترجیح داد بــرای اولین بــار مســئله را نادیــده نگیــرد و مســتقیم به. ماجــرا ورود کنــد. مدیــران و مســئولان مربــوط را بکشــاند پــای خــط و بــا آن هــا حــرف بزنــد و از جایگاه هــای ســوخت گزارش هــای خوبــی تهیــه کنــد.همیــن موضــوع بعــد از مدت هــا خیلی هــا را از طیف هــای مختلــف سیاســی بــه. تحســین وا داشــت.

بــرای ﻧﻤونــه یکــی از کاربــران فضــا‌ی مجــازی در این بــاره نوشــت: نکتــه مهــم در تغییــر رویکــرد صداوسیما کــه در اتفــاق بنزینــی و ماجــرای شــهرداری جلــوه کــرد، جلــب نظــر فعــالان رســانه‌ای از همــه طیف هــای سیاســی اســت! ایــن بازخــورد مثبــت بایــد رســانه ملی را در رویکــردی کــه در پیــش گرفتــه است مصمم تــر کنــد!

آیا صداوسیما واقعا می‌خواهد راست بگوید؟

منعکس کننــده صــدای مــردم و رفتــار مســئولان حتــی محمــد سرشــار مدیــر شــبکه پویا در توییــتر نوشــت: اولیــن آزمــون جــدی پوشــش خــبری ماجــرای اختــلال جایگاه هــای ســوخت، موفق‌تر از ماجرا‌های مشــابه عمل کــرد.این بــار خبرنــگاران بــه سرعــت مشــکل بــزرگ مردم را روایــت کردند؛ و از مدیــران توضیح خواســتند ۰ امیدوارم ایــن تحــول روزبــه روز ادامــه یابــد و رســانه ملــی بتوانــد.مرجعیــت خــبری را دوبــاره بــه دســت آورد. صداوسیما امــا در مســئله اعتراض هــای مدنــی مــردم اصفهــان بــه خشــک شــدن زاینــده رود چنــد گام جلوتــر رفــت و توانســت عملکرد خوبــی از خودش به جــا بگذارد. آن هــا ایــن اعتراض هــا را به طــور کامــل پوشــش دادنــد و بــه صــدای رســای مــردم تبدیــل شــدند.

آیا صداوسیما واقعا می‌خواهد راست بگوید؟

یکــی از کاربــران فضــای مجــازی نوشــت: مســئله اصفهــان بــه ســادگی روان کــردن آب در زاینــده رود نیســت و پیچیدگی هــا و نــکات خــاص خــودش را دارد، امــا می‌تــوان از ایــن بلــوغ در اعــتراض، چــه در میــان مــردم و کشــاورزان چــه در نــوع واکنش صداوسیما و رســانه‌های رســمی، لــذت بــرد.نکتــه مهم تــر اینکــه رویــه تــازه صــدا و سیما راه را بــر سوءاســتفاده شــبکه‌های معانــد بســته و خــودش بــه عنوان رســانه مرجع جریان ســازی رســانه‌ای را به دســت گرفتــه اســت.

اما برخی نظری متفاوت نسب به این موضوع دارند. سعید اردکان زاد اینطور نوشت: صداوسیما از کاری که همیشه باید می‌کرده و وظیفه‌اش بوده که انجام بدهد، یعنی پوشش اعتراضات مردمی، خیلی ذوق کرده.در بخش‌های خبری‌اش دارد گزارش پخش می‌کند که کارش در پوشش اعتراضات اصفهان چقدر حرفه‌ای بوده!

دیگری نوشت: صداوسیما برخلاف رویه‌های سابق خود که با رویکرد امنیتی از مطالبات مردمی گزارش تهیه می‌کرد.این بار گزارش مبسوطی از تنش آبی اصفهان و اعتراضات مردم در زاینده‌رود منتشر کرد.

کاربر دیگر نوشت: آقای صداوسیما ، آقایجبلی اگر می‌خواهید درِ همه شبکه های فارسی زبان را گل بگیرید فقط کافی است راوی روایت اول باشید. پس باشید.

انتشار یافته: 35
در انتظار بررسی:4
Iran (Islamic Republic of)
07:48 - 1400/08/30
محققان صدا و سیما: زندگی با خشکسالی زیباتر و طول عمر بیشتر میشود
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تو ساکت باش آلبانی نشین !!!
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
منطق ندارن به همه میگن البانی خخخ
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
دقیقا درست گفتی
یعقوب لیث
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
لجن زار صدا و سیما . ننگ ملت ایران صدا و سیماه خصوصی ، انحصاری و میلی .
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
خود صدا و سیما میگه خواستیم قبل از پخش اونور پخش کنیم ، یعنی کاری به کشاورز نداره و گر نه در تجمع مخالفان واکسن در قم چون خاطر جمع بود اونور رسانه ای نمیکنه خبرشو بایکوت کرد
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
من تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم حتی یک نفر هم معترض و ناراضی این وضع اسفناک امروز ایران نیست و تمام کسانی که اعتراض میکنن از آلبانی این کار رو میکنن . همه مردم این کشور در ناز و نعمت دارن زندگی میکنن . همه دو تا ماشین دارن دو تا خونه دارن . مگه میشه معترضی وجود داشته باشه ؟
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
08:07 ای بابا بیت المال نشین ها پیداشون شد و از بیت المال برای مردم قلدری میکنن
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
در 20:30 امشب خواهید دید :و اما بشنوید از خشکسالی جالب زاینده رود که موجب طول عمر بیشتر میشه
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
صدا و سیما وظیفه اش این نیست که مثل رسانه های ملکه و بن سلمان عمل کنه وظیفه داره ایران رو حفظ کنه
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
اون زمان که ابهای زیر زمینی رو مصرف می کردید و هر کدوم یه باغ ویلا برای خودتون درست می کردید و هزار چیز دیگه باید فکر اینجاشم بودید ایران سرزمین بیابانیه
غربگدایان حقیر
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
هر کاری کنند غرغر می کنید فقط وقتی مملکتو بذارن تو سینی و تقدیم غرب کنند راضی می شید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
یک گروهی داریم وقتی کم می آورند فقط انگ و تهمت هایی مثل غربگدا و آلبانی نشین و.... می زنند این گروه اندک فکر می کنند همه دشمن هستند و خودشان دلسوز کشور در حالی که کاملا برعکسه و اینها از روی ندانم کاری دشمن شماره یک کشور هستند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
کاربری گفته صداوسیما وظیفه دارد ایران را حفظ کند! آخه چی از ایران مانده که حفظش کند؟
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
به کاربر ۰۸:۰۷
اینقده عقده ای نباش، چرا به ملت ایران میگی آلبانی نشین.
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ننگ ما، صدا و سیمای ما.
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۰۸:۰۷ ازت معلومه که جیره خوار
Iran (Islamic Republic of)
08:07 - 1400/08/30
همش دروغه.. صدا و سیما عادت کرده به دروغگویی. تظاهر
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
08:23 - 1400/08/30
سیمای میلی بی مخاطب داغون
Iran (Islamic Republic of)
08:24 - 1400/08/30
کل ایران همینه معترض مطالبه گر
Iran (Islamic Republic of)
08:25 - 1400/08/30
مطمئن باشید این هم سیاستی دیگر است...به محض اینکه طرح صیانت فضای مجازی اجرا شود و مردم از اخبار درست و دست اول دور باشن...اونموقع دوباره رسانه ی ملی برمیگرده به اصل خودش
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
این طرح هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه دوست عزیز. اینجا جزیره کره شمالی نیست اینجا ایرانه و مردمش بیدار .
Iran (Islamic Republic of)
08:25 - 1400/08/30
عرضه مدیریت آب و کنترل قیمت هیچی رو ندارند
Iran (Islamic Republic of)
08:26 - 1400/08/30
کی راست گفته صدا سیما
Iran (Islamic Republic of)
08:27 - 1400/08/30
همه چی رو برعکس میگه میلی
Iran (Islamic Republic of)
08:28 - 1400/08/30
2030 شاهکار وارونه جلوه دادن که
Iran (Islamic Republic of)
09:22 - 1400/08/30
کی اخباراصفهان روپوشش داد؟
مه لقاخانم
Iran (Islamic Republic of)
09:54 - 1400/08/30
کامنت های من خیلی کم پخش نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
10:02 - 1400/08/30
کی راست گفته که این بار دومش باشه صدا وسیمای میلی
Iran (Islamic Republic of)
10:23 - 1400/08/30
دقیقا. اگه خودشون اخبار رو کامل منتشر کنن دیگه رسانه های خارجی خفه خون می گیرن و اخبار دروغ و جعلی یا بزرگنمایی های الکی منتشر نمی کنن
پاسخ ها
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
کامل!؟؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
19:13 - 1400/08/30
حالا دیگه کی نگا میکنه سیمای میلی رو
Iran (Islamic Republic of)
23:41 - 1400/08/30
از کجا باید آب براتون بیارن آهای اصفهانی ها بارندگی نیست برف نیست آب نیست برا کشاورزی شما ،مردم از تشنگی دارن میمیرن ،شما بفکر کشاورزی و قشنگی اصفهانین ، ....
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
سفیر بار ساقدوش_1
دکتر نائبی_1
گروه تولیدی نیلوفر_1
گروه تولیدی نیلوفر_3
سفیر بار ساقدوش_3
دکتر نائبی_3
سفیر بار ساقدوش_4
گروه تولیدی نیلوفر_4
دکتر نائبی_4
گروه تولیدی نیلوفر_2
دکتر نائبی_2
سفیر بار ساقدوش_2
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
تنورستان_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
دکتر لاجوردی_فوتر موبایل
نیکان فارمدمهر_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
قالیشویی ثمین_فوتر موبایل
پارسیان طب - فوتر موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
روشا فارمسی_فوتر موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
دکتر آزاد خواه_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
روانشناسی مرهم_ فوتر موبایل
دکتر صالحی_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
اورانوس_فوترموبایل2
ترجمه زندگی_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
پارسیان طب - فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
نیکان فارمدمهر_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
قالیشویی ثمین_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
قالیشویی بانو_فوتر
کلینیک النا_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
روانشناسی مرهم_ فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
قالیشویی نوین_فوتر
آیلین_تزریق چربی
روشا فارمسی_فوتر
دکتر آزاد خواه_فوتر
اورانوس_فوتر2
ترجمه زندگی_فوتر
فنی آتل_فوتر
تنورستان_فوتر
دکتر صالحی_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
دکتر لاجوردی_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر