روابط جنسی در ایران و سن شروع آن
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
کتاب لند_1
دکتر استرکی_1
اپیلاسیون نانا 1
دکتر استرکی_3
کتاب لند_3
اپیلاسیون نانا 3
دکتر استرکی_4
کتاب لند_4
اپیلاسیون نانا 4
کتاب لند_2
دکتر استرکی_2
اپیلاسیون نانا 2
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۱۶۶۲۹۷
۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۷
۵۲۰۶۳
براساس یافته‌های پژوهش گسترده سازمان بهزیستی درباره کودکان کار و خیابان، کودکان ١٠ساله بیشترین تعداد کودکان خیابانی را تشکیل می‌دهند. میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران ٥ /١٢سال و در پسران ٧/ ١٣سال است و ٤ /٥درصد این کودکان آزار جنسی را گزارش کرده‌اند.
روزنامه شرق: براساس یافته‌های پژوهش گسترده سازمان بهزیستی درباره کودکان کار و خیابان، کودکان ١٠ساله بیشترین تعداد کودکان خیابانی را تشکیل می‌دهند. میانگین درآمد این کودکان ٢٣هزارتومان در روز است.

٣ /١٧درصد کودکان خیابانی حداقل یک‌بار در عمر مصرف الکل داشته‌اند. ٢٣درصد این کودکان حداقل یک‌بار مواد، الکل یا سیگار مصرف کرده‌اند و٩ /٦درصد این کودکان در شش‌ماه اخیر مصرف داشته‌اند. ٢١درصد کودکان تجربه رابطه جنسی داشته‌اند. میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران ٥ /١٢سال و در پسران ٧/ ١٣سال است و ٤ /٥درصد این کودکان آزار جنسی را گزارش کرده‌اند. سازمان بهزیستی در طول سال، پنج‌هزار کودک را جمع‌آوری می‌کند و این پژوهش نتایج طرح سنجش رفتارهای پرخطر در کودکان کار و خیابان است که از سال ٩١ کلید خورده.

سن ورود کودکان به خیابان چهار تا ١٨سالگی بوده است. میانگین سن ورود به خیابان سه تا ١٠سال بوده و کودکان ١٠ساله بیشترین تعداد کودکان خیابانی را تشکیل می‌دهند.  بیشتر کودکان خیابانی به کارهای متعارف به‌ویژه دستفروشی (٢ /٧٣درصد)، باربری و پادویی (٦ /٨درصد) و نوازندگی (٦ /٤درصد) یا نیمه‌متعارف زباله‌گردی و جمع‌آوری ضایعات نان (٦ /٩درصد) و تکدی‌گری (٧ /٥درصد) مشغولند و تعداد بسیار اندکی از کودکان (دودرصد) تنها به مشاغل غیرمتعارف شامل تن‌فروشی، خریدوفروش مواد و جیب‌بری می‌پردازند.

 مشاغل نیمه‌متعارف (زباله‌گردی و تکدی‌گری) در پسران و کودکان افغان به شکل معناداری بالاتر از کودکان ایرانی است (٨/٨درصد در مقابل ٨/ ٣درصد). در کودکان ایرانی کولی نیز تکدی‌گری به شکل معنا‌داری بیش از سایر کودکان ایرانی است (٤/ ١١درصد) در مقابل (٦/ ١درصد). تعداد اندکی از کودکان (٩درصد) در کنار کار خیابانی کارهای غیرمتعارف شامل تن‌فروشی و خریدوفروش مواد نیز انجام می‌دهند.  بیشترین فراوانی محل کار و کودکان خیابانی در تهران مناطق ٢ (٥/ ٢٤درصد)، ١٢ (١٨درصد) و یک (١/ ١١درصد) است.

بالاترین سهم متعلق به کودکانی است که بین ساعات ١٣ تا ١٤ در خیابان هستند (٣/ ١٦درصد)، اما ١ /١٣درصد کودکان خیابانی کل روز (از ٨ صبح تا ٢٣) را در خیابانند.

میانگین درآمد این کودکان از مشاغل ذکر شده به‌عنوان کار اول ٢٣هزارو٤٨٨تومان در روز است که از حداقل روزانه دوهزارتومان تا حداکثر ٥٠هزارتومان نیز تغییر می‌کند. بیشتر کودکان تمام یا بخشی از درآمد خود را به خانواده می‌دهند (٧٩درصد). آنها علت کارکردن خود را تامین معاش خانواده می‌دانند به‌خصوص در میان کودکان افغان این دلیل به شکل معناداری بیشتر از سایر کودکان است. همچنین در میان ایرانیان کولی کارکردن و کسب درآمد عمدتا وظیفه کودکان خانواده است.

 کودکان خیابانی به شکل روزمره، مجموعه‌ای از آسیب‌های روانی و اجتماعی را در خیابان تجربه می‌کنند. مطالعه کمی نشان می‌دهد که ٢/ ٤٠درصد کودکان تحمل سرما و گرما، ٩/٣٤درصد توقیف اجناس، ٢ /٣٣درصد تصادف با ماشین و ٧ /٢٦درصد مریض‌شدن را ذکر کرده‌اند. در میان انواع تجارب کودکان، خشونت از سوی مردم، همسالان و ماموران یک تجربه رایج در زندگی کودکان خیابانی است. یافته‌های کمی مطالعه نشان می‌دهد که ٤/ ٢٧درصد کودکان اهانت و کتک‌خوردن از ماموران، ٦/ ٢٦درصد کتک‌خوردن از همسالان، ٢/ ١٦درصد اهانت و کتک‌خوردن از مردم، ٥/٨درصد خفت‌شدن و ٤/٥درصد آزار جنسی را گزارش کرده‌اند.

دخترها بیشتر از پسرها در خیابان مریض شده‌اند (٤/ ٣٢درصد در مقابل ٥/ ٢١درصد) و تصادف کرده‌اند. (٣ /٤٩ درصد در مقابل ٢ /٢٩درصد) و سابقه آزاردیدگی جنسی (٧/ ١٢درصد در مقابل ٧٥ /٢درصد) و کتک‌خوردن و اهانت از طرف مردم (٨/ ٢٦ درصد در مقابل ٨ /١١درصد) را گزارش کرده‌اند. اما توقیف اجناس پسران بیشتر از دختران (٦/٦٥درصد در مقابل ٩ /٤٧درصد) است.

در شش ماه قبل از مطالعه، ٤/ ٤٨درصد کودکان اظهار کرده‌اند که توسط شهرداری و ٨/١٢درصد توسط نیروهای انتظامی در خیابان دستگیر شده‌اند. کودکان ایرانی بیش از کودکان غیرایرانی و بزرگ‌ترها (١٥ تا ١٨ سال) بیش از کوچکترها (١٠ تا ١٤سال) دستگیر شده‌اند.

یافته‌های مصرف مواد

کودکان خیابانی در مقایسه با جمعیت عمومی، مصرف الکل بالاتری دارند و مصرف مواد آنها نیز بالا و احتمالا بالاتر از جمعیت عمومی زیر ١٨ سال است. براساس یافته‌های کمی این مطالعه، ٣ /١٧درصد کودکان خیابانی حداقل یک‌بار در عمر مصرف الکل داشته‌اند. مصرف شش‌ماه اخیر الکل در کودکان خیابانی ٠٧/ ١١درصد است و در حدود هفت‌درصد کودکان خیابانی هر روز الکل مصرف می‌کنند.

نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد ٩/ ٦درصد کودکان خیابانی یک‌بار مصرف یکی از مواد مخدر را (با یا بدون الکل) داشته‌اند. مصرف حداقل یک‌بار مواد، الکل و سیگار در جمعیت کودکان خیابانی ٢٣درصد و مصرف شش ماه اخیر مواد در کودکان خیابانی ٩/ ٦درصد است.  دخترها از حیث مصرف الکل و سیگار تفاوت معناداری با پسران ندارند. اما پسران به‌طور معناداری بیش از دختران در خطر مصرف مواد هستند.

مصرف سیگار و الکل در کودکان ایرانی به‌طور معناداری بیش از کودکان افغان است. اما از حیث مصرف مواد تفاوت معناداری میان دو گروه نیست.

سن شروع مصرف مواد در کودکان خیابانی پایین است به‌طوری‌که در حدود ٥٦درصد کودکان مصرف مواد را قبل از ١٤سالگی شروع کرده‌اند. در عین حال مصرف سیگار، الکل و مواد در کودکان خیابانی بزرگ‌تر (١٥ تا ١٨سال) به شکل معناداری بالاتر از کوچک‌ترهاست.  بسیاری از کودکان مصرف‌کننده در مطالعه حاضر دارای خانواده معتاد (عمدتا پدر معتاد) هستند و ٨/ ٤٣درصد کودکان، داشتن پدر معتاد و ٩/٣٦درصد، دوستان نزدیک معتاد را گزارش کرده‌اند.

یافته‌های روابط جنسی

کودکان خیابانی به‌دلیل شرایط و روش زندگی خانواده‌ از سنین پایین با روابط جنسی آشنا شده و آن را تجربه می‌کنند. سن شروع رابطه جنسی در کودکان خیابانی پایین است. میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران ٥/ ١٢سال و در پسران ٧/ ١٣سال است.

بیشتر کودکان خیابانی (٨/ ٧٦درصد) شب‌ها در خانه خود یا بستگان می‌خوابند و از حمایت خانوادگی نسبی برخوردارند. اما ٢١درصد کودکان که محل خواب آنها خانه مشترک با دوستان است یا به‌تنهایی در خیابان، مراکز حمایتی یا در محل کار می‌خوابند، فاقد مراقبت خانوادگی هستند.

در حدود یک‌سوم کودکان خیابانی تهران (٣١درصد) سابقه‌ ترک خانه را گزارش کرده‌اند که تاییدکننده وجود مشکلات در خانواده است. میان دختران و پسران و گروه‌های سنی مختلف تفاوتی از حیث ترک خانه دیده نشده اما ترک خانه توسط کودکان ایرانی (٩ /٣٦درصد) به شکل معناداری بالاتر از کودکان افغان (٤ /٢١درصد) است. ٩ /٢٣درصد کودکان سابقه آزار جسمی در خانواده را گزارش کرده‌اند. خانواده‌های کودکان خیابانی وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند.

 بیکاری و مشاغل کم‌درآمد پدران، مشارکت ضعیف مادران در درآمد خانواده و جمعیت زیاد خانواده، مهم‌ترین علل وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده‌های کودکان خیابانی است. شرایط نامطلوب اقتصادی، فرهنگی و حقوقی افغان‌ها در ایران نیز سبب کار کودکان افغان در خیابان می‌شود. نداشتن کارت اقامت در مورد بسیاری از افغان‌ها، عدم امکان کار رسمی و کسب درآمد کافی، دسترسی سخت کودکان به آموزش رسمی و نیاز خانواده به درآمد کودکان، برخی عواملی هستند که به کار کودکان افغان در ایران منجر می‌شوند.
برچسب ها:
انتشار یافته: 21
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
09:15 - 1393/10/14
همش آمار آمار آمار . با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه ! اصلا این آمار واسه کدوم مسئول مهمه؟
پاسخ ها
ali
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
هرکس باید از دور و بر خودش شروع کنه داداش
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
همش تقصير ماهواره است...همش
ali
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
منم دقیقاً باهاتون موافقم
برنامه های اُپن ماهواره ها سن بلوغ در بچه ها رو خیلی جلو انداخته.
بله زمانهای ما تا نمیرفتی خونه بخت نمیدونستی چی چیه . . . ولی الان قربونش برم
Iran, Islamic Republic of
10:56 - 1393/10/14
از مشکلات واسیبهای اجتماعی همه اطلاع دارند متاسفانه این راه حل مشکلات است که همه از ان بی اطلاع هستند حتی مسولان
Iran, Islamic Republic of
11:37 - 1393/10/14
بهتر است برای این مشکلات دلواپس باشیم که در تاروپود ملت تنیده شده است نه مذاکرات هسته ای که در دست متخصصان است .
Iran, Islamic Republic of
11:49 - 1393/10/14
این نشان دهنده بررسی دقیق و آمارهای دقیق است ولی باید درمان آن نیز پیدا شود. چون آمارگیری همیشه برای یک نتیجه و در نهایت تصمیم گیری در مورد آن نتیجه انجام می گیرد.
Iran, Islamic Republic of
12:25 - 1393/10/14
بچه ای که میخواد اینجوری به دنیا بیاد، اصلاً همون بهتر که نیاد؟؟؟؟؟؟!!!
Iran, Islamic Republic of
14:57 - 1393/10/14
هر شب تا ساعت 1 نیمه شب یکسری کودکان کار از نوزاد تا نوجوون دارن تو 4راه سعادت آباد( بسمت پل مدیریت) اسفند دود میکنند و گل میفروشند یا گدایی میکنند
فکر کنید دیشب هوا خیلی سوزناک بود و ساعت 12 یه پسربچه 4 ساله که یه نوزاد رو کولش بسته بود با یه لباس خیلی خیلی کم پشت چراغ قرمز از ماشین ها گدایی میکرد
من قلبم درد میگیره با دیدن این صحنه ها
و به این فکر میکنم که ایا هیچ فرد مسیولی از اونجا رد نمیشه که ببینه چی داره میگذره
واقعا اون بچه ها رو هیچکس نباید نجات بده از این استثمار و فلاکت
مسئولین فقط بلدن آمار بدن و لا غیر؟
یه عده بچه بدبخت هر شب جلوی چشم هزارها نفر دارن زجر داده میشن
و احتمال دزدی بودنشون هم هست البته
Iran, Islamic Republic of
15:07 - 1393/10/14
چشم مسئولین روشن....
Iran, Islamic Republic of
15:11 - 1393/10/14
الان با این آمار و ارقام مشکلات این بچه ها حل شد؟
بهتر نبود هزینه و وقتی که برای درآوردن این امار و ارقام صرف میشد واسه حل مشکلات این بچه ها خرج میکردند؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
تا آمار دقیق نداشته باشیم هیچ کاری نمیشه کرد،
آمار را چنان به کار گیرید که مرد مست تیر چراغ را. نه برای استفاده از روشنایی آن بلکه به خاطر تکیه بر آن
(آندرو لنگ)
Iran, Islamic Republic of
19:10 - 1393/10/14
21 رصد کودکان تجربه "" تجاوز جنسی "" داشته‌اند نه رابطه جنسی ..... بچه چه میدونه رابطه چیه
Iran, Islamic Republic of
09:44 - 1393/10/15
متاسفم برای خودمون
جالبه که چه با افتخار منتشر میکنین وضعیت کشورمون رو
خدایا به دادمون برس الان دیگه وقتشه
Iran, Islamic Republic of
11:07 - 1393/10/15
به این آماربایدموضوعاتی همچون شیوع ورواج برخی بیماریها مثل ایدز را اضافه کرد، همچنین نرخ بی سوادی درآنان زیاداست که موجب بروزیک جنین بحران های اجتماعی را درجامعه دامن می زنندو....
United States
11:59 - 1393/10/15
همش تقصیر ماهوارس
Iran, Islamic Republic of
19:15 - 1393/10/15
بابا ایول دستتون درد نکته خوب امار مکان وزمان کودکانی که اقدام به تن فروشی میکنند رودادید!!!؟؟؟ فکرمیکنیدامثال کرکسها وکفتارهاوبیجه هاکم است که میاین وساعت حضور ومکان تن فروشهارومیدیدبعد میگیدامار روابط جنسی فلان است تک تک خودمامقصریم بخاطر رفتارهایمان واینکه دنبال مقصرکردن دیگرانیم! خدایاخودت همه ماروبه راه راست هدایت کن.انشاا...
Iran, Islamic Republic of
20:35 - 1393/10/15
خدا بزرگه ............نیازی نیست کسی ببینه خدا خودش از اون بالا ناظر برهمه چیزه .......
Iran, Islamic Republic of
12:13 - 1393/10/16
یکی از خوبیهای ماهواره اینه که همه تقصیر ها رو بندازیم گردن اون
Iran, Islamic Republic of
14:59 - 1393/10/16
نميدونم بعضيها که سوزنشون گير کرده روي مقصر دونستن ماهواره، فقط ماهواره رو مسبب اين نابساماني ميدونن؟ ديگه ما همه چيمون درسته فقط ماهواره اين وسط باعث اين معضلات هست؟
آخه بچه اي که 4سالشه و داره گدايي ميکنه يا بهش تجاوز جنسي ميشه چي از ماهواره ميدونه؟ يا اوني که پول نداره غذا بخره و بخوره ماهوارش کجا بود؟
خوب ياد گرفتين ديگه
کم توجهيها و احمال گري دولت و مسئولين و حتي خود ما ملت (که البته در کنار دولت فقط از دستمون کاري بر مياد)ديده نميشه؟
اي بابا تورو خدا يکم منطقي نظر بديد لطفا
حرف مفت کم بزنيد
Iran, Islamic Republic of
23:00 - 1393/10/17
كودكان اروپايي چرا با ديدن ماهواره از راه به در نميشن ؟چرا كودكان امارات و قطر و تركيه اسفند دود نميكنن؟؟اينا مگه ماهواره ندارن؟
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
بهمن پور_داخلی1
شیرآلات زمانی_1
استخدام_1
بهمن پور_داخلی3
استخدام_3
شیرآلات زمانی_3
استخدام_4
شیرآلات زمانی_4
بهمن پور_داخلی4
شیرآلات زمانی_2
بهمن پور_داخلی2
استخدام_2
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
شاخه نبات_ فوتر موبایل
کیان برنا_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
شفا_فوترموبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
تدبیرکالا_فوتر موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
کلینیک فرشته_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
کلینیک فرشته_فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
رستوران باغ بهشت _فوتر
آیلین_تزریق چربی
آیلین_فوتر کاشت ابرو
کلینیک النا_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
شاخه نبات_ فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
تدبیرکالا_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
کیان برنا_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
فنی آتل_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
شفا_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر