خانه ی ایرانی را آباد کنیم
۳۷۸۶۵
۲۶ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۶
۶۵۰۴
خانه های ایرانی سرپناهی برای حمایت از کودکان تنها و محروم ساکن سرزمین ایران، فارغ از نژاد، ملیت، عقاید و... می باشند.

برترین مجله اینترنتی ایران

برترین ها:

ایران خانه همه ایرانیان است؛ خانه ی ایرانی را آباد کنیم.

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ کجاست؟

ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺳﺘﻢ ﻭ ﻓﻘﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﻴﺪ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺳــﺎﺧﺘﻪ. ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ. ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺑﺮﺍﺩﺭﻱ ﻭ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻯ ﺟﻤﻌﻴﺖ امداد دانشجویی – مردمی ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ (ﻉ) ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﺩﺟﻮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻴﺎﻥ ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺣﻞ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ.

خانه ی ایرانی را آباد کنیم
کودکان محروم از تحصیل که برای آموختن به خانه ایرانی آمده اند

ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ (ﻉ) ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﺎﺹ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺳــﻴﺐ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳــﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺍﺻــﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ های ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲ ﺷــﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ، ﻛﻼﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ، ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻤﺘﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻣﻲ شود. همچنین ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺑﺮﺍﻯ فرﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼﺳﻬﺎﻯ ﺩﺭﺳﻰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﻼﺳﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼﺳﻬﺎﻯ ﺩﺭﺳﻰ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ و یا ﻛﻼﺱ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍر ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ (ﻉ) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1384 به صورت استیجاری در محله مولوی تهران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ به عنوان ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﺍﻋﻀﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ مورد استفاده ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎ در خانه های ایرانی ﺑﻪ فعالیت هایی از ﺣﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻞ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻣﺴــﻜﻦ، ﻏﺬﺍ ﻭ... تا رسیدگی به ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ مددجویان ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ با هدف ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳــﺎﻧﻲ امدادی در مناطق ﻣﺤﺮﻭﻡ گسترده است.

خانه ی ایرانی را آباد کنیم
در خانه ایرانی محله خاکسفید تهران: امیرحسین حالا با سواد شده است و می تواند خودش بخواند و بنویسدخانه های ایرانی جمعیت در تهران


جمعیت در حال حاضر هشت خانه ایرانی فعال در مناطق محروم شهر تهران در محله های مولوی، خاکسفید، دروازه غار (شوش)، فرحزاد، میدان شاپور، خیابان قزوین، ورامین و شهر ری دارد. برای همکاری، همیاری و فعالیت داوطلبانه با این خانه ها و نیز کسب اطلاعات دقیق در این خصوص، لطفا با شماره تلفن 23051110 روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی (ع) تماس بگیرید.جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی(ع) از سال 1379 به صورت رسمی کار خود را با هدف کاهش معضلات اجتماعی آغاز کرد. کلیه فعالیت های این جمعیتِ مستقل، متکی به کمک های مردمی می باشد و تمامی اعضای آن را نیروهای داوطلب دانشجویی و مردمی تشکیل می دهند. شما می توانید در همه طرح ها، آیین ها و برنامه های این سازمان مردم نهاد به صورت مستقیم حضور یابید.

شماره روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی 23051110 می باشد، لطفا برای هرگونه اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی برای کمک با این شماره تماس بگیرید.

برچسب ها:
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج