adexo3
۱۳۸۱۴۰۹
۱۱ نظر
۳۶۰۷
۱۱ نظر
۳۶۰۷
پ

رای نهایی کمیته انضباطی درباره استقلال و پرسپولیس

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره دو باشگاه پرسپولیس، استقلال اعلام کرد.

ورزش سه: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره دو باشگاه پرسپولیس، استقلال اعلام کرد.

رای نهایی کمیته انضباطی درباره استقلال و پرسپولیس

در خصوص گزارش کارگروه ناظر بر قراردادها به شماره ۲۱۸۸۶۰/۱۱۰ مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۲ علیه باشگاه پرسپولیس تهران مبنی بر نقص اصول کلّی ثبت قرارداد در رابطه با قرارداد بازیکنان آقایان اوسمار لاس وییرا و میلاد سرلک چیوا با این توضیح که در قرارداد آقای اوسمار لاس وییرا مالیات اصل قرارداد و پاداش‌ها بر عهده باشگاه نهاده شده و این امر مغایر بند ۸ دستورالعمل ناظر بر قراردادها ابلاغی مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۲ است و در خصوص آقای میلاد سرلک چیوا نیز اسقاط حق تمدید اجباری یک‌ساله قرارداد توسط باشگاه مغایر با بند ۲۷ دستورالعمل فوق‌الذکر است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله اسناد و مدارک ابرازی ، اظهارات طرفین لایحه دفاعیه ارسالی باشگاه و مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۲ در کمیته انضباطی و با عنایت به این‌که در خصوص قرارداد

آقای وییرا از یک طرف باشگاه مشتکی‌عنه در تاریخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ با انعقاد الحاقیه با بازیکن مذکور و تصریح بر پرداخت مالیات توسط بازیکن که مورد پذیرش کارگروه نیز قرار گرفته ، به انجام اقدامات اصلاحی منطبق با بند ۵ ماده ۲۲ مقررات انضباطی مبادرت کرده‌است و از طرف دیگر موضوع پذیرش مالیات مربیان و بازیکنان توسط باشگاه پرسپولیس پیش‌تر در دادنامه شماره 1158 مورخ 1402/07/17 صادره توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مورد بررسی و منجر به محکومیت باشگاه پرسپولیس شده و ذکر آن در قرارداد آقای وییرا نیز از مصادیق تخلف مندرج در دادنامه موصوف محسوب میگردد که باشگاه پرسپولیس در خصوص آن یک نوبت محکومیت حاصل نموده است و موجبی جهت محکومیت مجدد در خصوص همین تخلف مشابه وجود ندارد 

و در مورد قرارداد آقای میلاد سرلک نیز دفاعیات باشگاه در خصوص دلایل اسقاط حق تمدید اجباری یک‌ساله قرارداد منعقده یعنی وضعیت نامشخص نظام ‌وظیفه بازیکن مذکور از یک طرف و ارائه الحاقیه مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ مبنی بر ابطال اسقاط حق با مشخص‌شدن وضعیت سربازی ایشان، موجه تشخیص داده می شود بنابراین بلحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی حکم بر برائت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ نزد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید‌نظر خواهی است.

و حکم نهایی کمیته انضباطی درباره استقلال

کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص سقف قرارداد باشگاه استقلال نیز صادر کرد.

رای نهایی کمیته انضباطی درباره استقلال و پرسپولیس

در خصوص گزارش مورخ 1402/8/29 کارگروه ناظر بر قراردادها علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر:

 1- عدم رعایت سقف بودجه مطابق دستورالعمل ابلاغی به میزان ۳۱۰ میلیارد تومان و ثبت قرارداد در مجموع به میزان ۳۲۵ میلیارد تومان

2- عدم محاسبه مالیات متقبل شده بابت بازیکن یامگاه در سرجمع سقف بودجه

3- پرداخت مبلغ ۷ میلیارد ریال به مهدی هاشمی‌نسب علی‌رغم فقدان قرارداد ثبت‌شده با ایشان

4- عدم محاسبه دو فقره چک شماره 142460/159 به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال و چک شماره 142459/159 به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال در وجه باشگاه هوادار و نیز چک به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در وجه بازیکن محمدرضا خالدآبادی و افزایش قرارداد سال دوم این بازیکن بیش از ۲۵ درصد

5- وضعیت پرداخت مالیات بازیکن گوستا وازکویل بلانکو و در خصوص شکایت باشگاه‌های پرسپولیس تهران، آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر 1- عبور از سقف بودجه 2- پذیرش احتمالی مالیات بازیکنان و مربیان خود 3- ابهام در خصوص قرارداد بازیکن سعید مهری و نیز شکایت دیگر باشگاه ذوب آهن دایر بر استفاده از بازیکنان غیرمجاز به نام‌های امید حامدی‌فر، کوین یامگا و سعید مهری در بازی مورخ ۵ آبا‌ن‌ماه ۱۴۰۲ دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد گزارش ارسالی از سوی کارگروه و شکواییه باشگاه‌های شاکی و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و اسناد بانکی و تصاویر چک‌های مسترد شده به باشگاه استقلال و اظهارات نماینده کارگروه و همچنین نمایندگان باشگاه‌ها در جلسه مورخ 1402/9/16 کمیته انضباطی و همچنین بازیکنان آقایان سعید مهری و محمدرضا خالدآبادی در جلسه مورخ 1402/9/30 این کمیته و نظر به اینکه

اولاً: در رابطه با موضوع سقف بودجه باشگاه استقلال هرچند بر اساس بند 3 دستورالعمل سقف بودجه باشگاه‌ها رقم ۳۲۵ میلیارد تومان اختصاص به باشگاه‌های دارای مجوز حرفه‌ای دارد، ولی با عنایت به تعیین این رقم برای باشگاه استقلال در سیستم مالی سازمان لیگ و تجویز دسترسی این باشگاه در ثبت قراردادهای خود تا رقم ۳۲۵ میلیارد تومان و نظر به اینکه بر اساس استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و پاسخ واصله به شماره 02218410/110 باشگاه استقلال تهران با توجه به آپشن‌های تعریف شده در سقف بودجه و دستورات مقامات ذیربط مجاز به استفاده تا سقف 3.250.000.000 میلیارد ریال می‌باشد که تا تاریخ 1402/9/25 مبلغ 3.200.100.000 ریال از بودجه خود را استفاده نموده و مبلغ 49.900.000 ریال از بودجه آن باشگاه برای ثبت قرارداد جدید باقی مانده و شروع ثبت قراردادهای این باشگاه نیز از تاریخ 1402/5/18 بوده است ، در نتیجه به لحاظ صدور مجوز برای باشگاه مذکور از زمان قابلیت ثبت قراردادهای این باشگاه با رقم 325.000.000.000 تومان و نه 310.00.000.000 تومان و معتبر بودن این سقف در حال حاضر صرف نظر از اینکه مجوز صادره تاکنون نیز مورد تعرض قرار نگرفته و بر فرض طرح شکایت نسبت به چگونگی اعطای این مجوز رسیدگی به آن خارج از صلاحیت این کمیته می‌باشد اقدامات باشگاه در راستا و منطبق با مجوز اعطایی و اعمال شده در سیستم سازمان لیگ تشخیص داده می‌شود 

ثانیاً: در خصوص وضعیت بازیکن محمدرضا خالدآبادی، نظر به اینکه چک شماره ۱۴۲۴۷۰ به مبلغ 20.000.000.000 ریال صادره در وجه ایشان و همچنین چک شماره 142459 به مبلغ 40.000.000.000 ریال صادره در وجه باشگاه هوادار به باشگاه مسترد و ابطال گردیده و فاقد اثر می‌باشد و از طرفی چک شماره 142460 عطایی به باشگاه هوادار بابت جلب رضایت انتقال این بازیکن به مبلغ 50.000.000.000 ریال نیز برای ۴ فصل محسوب می‌شود و رقم قراردادی فصل دوم بازیکن خالدآبادی با احتساب این چک باید محاسبه گردد که با لحاظ آن یعنی اضافه شدن مبلغ 1.250.000.000 تومان بابت سال اول قرارداد به جمع هزینه‌های باشگاه در فصل جاری سقف بودجه تعیینی رعایت گردیده است.

ثالثاً: در مورد مبلغ هفتصد میلیون تومان پرداختی به مهدی هاشمی‌نسب با عنایت به اینکه تاریخ انعقاد و ثبت قرارداد با مشارالیه در تاریخی موخر با تاریخ پرداخت بوده و حتی بر فرض پرداخت وجه مذکور تخطی از سقف بودجه تعیینی صورت نگرفته است.

رابعاً: در رابطه با قرارداد منعقده با بازیکن سعید مهری، علی‌رغم تحقیقات صورت‌گرفته هیچگونه دلیلی در خصوص پرداخت وجه یا مالی مازاد بر آنچه در قرارداد ایشان ذکر شده به نامبرده احراز نگردیده و مفاد این قرارداد ثبت شده در حال حاضر بر اساس ماده 10 دستورالعمل ناظر بر قراردادها برای ارکان قضایی لازم الرعایه می‌باشد.

خامساً: درباره تعهد پرداخت مالیات بازیکن بلانکو توسط باشگاه نیز هیچگونه دلیلی در این خصوص تحصیل و ارائه نگردیده و بر اساس قرارداد ثبت شده با نامبرده نیز باشگاه هیچگونه تعهدی در این خصوص متقبل نگردیده و صرف مسکوت باقی ماندن وضعیت پرداخت مالیات در قرارداد نیز دلیلی بر تعهد باشگاه بر پرداخت آن محسوب نمی‌شود.

سادساً: با توجه به اینکه تعهدات باشگاه در قبال بازیکن یامگا در رابطه با قرارداد منعقده در فصل قبل بوده در حالی که مفاد دستورالعمل‌های ناظر بر قراردادها و سقف بودجه مربوط به فصل جاری بوده و آثار آنها عطف به ماسبق نمی‌شود و با عنایت به اینکه هیچگونه دلیلی در خصوص غیرمجاز بودن بازیکن امید حامدی‌فر ارائه نگردیده است، در مجموع بنا به جهات و دلایل مذکور و به لحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده 95 مقررات انضباطی حکم بر برائت صادر می‌گردد.

رأی صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

 

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتی ۹/۵ ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

  نظر کاربران

  • ناشناس

   فقط میگم که خودتونید وبس

  • ناشناس

   داداس مگه مجوز حرفه ای دارن که میگین۳۲۵ میلیارد اینا فقط یه مجوز کیسه کشی دارن که اونم فقط تو گرمابه و حمام عمومی اعتبار داره

  • ناشناس

   همش چرته، خودتون هم میدونید

  • ناشناس

   خوب ماست مالی کردند

  • اصالت

   داداسسس!!!!اون که توی حمام عمومی استفاده می‌شده لنگ بوده داداس!!!!لنگگگ.

  • ناشناس

   لنگی باز پرید

  • بهنام

   من که اصن نفهمیدم چی شد.خو نامردا یه چنتا جمله فارسی هم مینوشتین

  • ناشناس

   حماموخوب اومدی ولی یادت باشه رفتن حموم که سوراخ لنگ روپینه کنن

  • ناشناس

   کمیته انضباطی5داره داره که استقلالی بودن حسن زاده.ماجدی وکاویانی مدتهاس معروف خاص وعامه همه همین رای روحدس زده بودن.ازخداکه نمیترسن.

  • ناشناس

   اتفاقاکیسه بوده ووسیله ای همراهش باسم روشور.

  • ناشناس

   همش سرکاری بوده، هست ،خواهدبود،فقط مردم رامشغول بی قانونی خودشان کردن، همین

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج